Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. júla 2023Zastúpenie na Slovensku

Eurobarometer: Väčšina Európanov si myslí, že zelená transformácia by sa mala zrýchliť

Európska zelená dohoda má naďalej širokú podporu.

klíma

Podľa nového prieskumu Eurobarometra považuje veľká väčšina Európanov (93 %) zmenu klímy za vážny svetový problémVyše polovica zastáva názor, že prechod na zelenú ekonomiku treba zrýchliť (58 %) vzhľadom na prípady prudkého nárastu cien energie a obavy o dodávky plynu po ruskej invázii na Ukrajinu. Pokiaľ ide o hospodárske hľadisko, 73 % Európanov súhlasí s tým, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciu. Tri štvrtiny (75 %) Európanov súhlasia s tým, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám.

Podpora pre zníženie emisií, obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť

Takmer deväť z desiatich Európanov (88 %) súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum, pričom zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050. Bezmála deväť z desiatich Európanov (87 %) sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ vytýčila ambiciózne ciele v snahe zvýšiť mieru využívania energie z obnoviteľných zdrojov, a podobný počet respondentov (85 %) zastáva názor, že je dôležité, aby EÚ podnikla kroky na zlepšenie energetickej efektívnosti, napríklad, aby podnecovala ľudí inštalovať na svojich príbytkoch izoláciu, solárne panely alebo kupovať elektrické vozidlá. Sedem z desiatich respondentov (70 %) sa domnieva, že zníženie dovozu fosílnych palív môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a byť pre EÚ ekonomicky výhodné.

"Európski občania chápu hrozbu zmeny klímy a naďalej vyslovujú podporu opatreniam v oblasti klímy, ktoré prijíma EÚ, vlády členských štátov, podniky i jednotlivci. Sú si vedomí dlhodobých rizík, ktoré predstavuje klimatická kríza a kríza v oblasti biodiverzity, ale takisto aj našich príležitostí vybudovať jasnejšiu, zdravšiu a bezpečnejšiu budúcnosť, ak teraz budeme konať pri zelenej transformácii. Výsledky tohto prieskumu sú dôraznou pripomienkou, že realizácia Európskej zelenej dohody má naďalej širokú podporu. Politici a činitelia s rozhodovacou právomocou teraz musia na túto výzvu reagovať," hovorí výkonný predseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans.

Občania sú odhodlaní vyvíjať individuálne úsilie a žiadajú štrukturálnu reformu

Veľká väčšina občanov EÚ vo svojom každodennom živote už podniká individuálne kroky na boj proti zmene klímy (93 %) a vedome prijíma udržateľné rozhodnutia. Pri otázke, kto by mal prevziať zodpovednosť za boj proti zmene klímy, však občania zdôraznili potrebu ďalších reforiemktoré by mali prebiehať spolu s individuálnym úsilím, pričom poukázali aj na zodpovednosť národných vlád (56 %), EÚ (56 %) a podnikov a priemyslu (53 %).

Hrozbu zmeny klímy európski občania pociťujú aj vo svojich každodenných životoch. V priemere sa vyše tretina Európanov cíti vystavená environmentálnym a klimatickým rizikám a hrozbám, pričom tento pocit má vyše polovica respondentov v siedmich členských krajinách, prevažne v južnej Európe, ale takisto v Poľsku a Maďarsku. 84 % Európanov sa zhoduje, že riešenie environmentálnych a klimatických problémov by malo byť prioritou pri zlepšovaní verejného zdravia. 63 % respondentov súhlasí s tvrdením, že príprava na dosahy zmeny klímy môže mať pozitívne dôsledky pre občanov EÚ.

záplavy

Ako to vidia Slováci

  • Zmena klímy je vážnym svetovým problémom pre 91 % opýtaných Slovákov.
  • 81 % respondentov zo Slovenska si myslí, že riešenie environmentálnych a klimatických problémov by malo byť prioritou pri zlepšovaní verejného zdravia.
  • 71 % Slovákov je presvedčených, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám.
  • 70 % zastáva názor, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciu.
  • 63 % sa domnieva, že zníženie dovozu fosílnych palív môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a byť pre EÚ ekonomicky výhodné.
  • 72 % Slovákov podniklo za posledných šesť mesiacov opatrenia na boj proti zemne klímy.
  • 71 % respondentov sa snaží znížiť množstvo odpadu tým, že ho pravidelne triedi na recykláciu. Zároveň  sa 57 % Slovákov usiluje znížiť spotrebu jednorazových predmetov 40 % nakupuje energeticky úspornejšie nové domáce spotrebiče.
  • Osem z desiatich Slovákov (80 %) súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum.
  • 43 % opýtaných si myslí, že treba urýchliť prechod na zelenú ekonomiku.
  • 49 % Slovákov hovorí, že sa cítia byť vystavení environmentálnym a klimatickým rizikám a hrozbám (napríklad požiare, záplavy, znečistenie či extrémne poveternostné podmienky).

Súvislosti

Na osobitnom prieskume Eurobarometra č. 538 o zmene klímy sa zúčastnilo 26 358 občanov EÚ z rôznych sociálnych a demografických skupín zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Prieskum prebiehal od 10. mája do 15. júna 2023. Všetky rozhovory prebehli osobne, buď priamo v domácnostiach respondentov alebo prostredníctvom videotelefonátov.

Výsledky aktuálneho „štandardného prieskumu Eurobarometra – jar 2023“ uverejneného 10. júla sú v úplnom súlade s výsledkami tohto špecializovaného prieskumu zameraného na otázky zmeny klímy. Zo štandardného Eurobarometra vyplynulo, že prevažná väčšina občanov EÚ podporuje energetickú transformáciu, považuje životné prostredie a zmenu klímy a jednu z hlavných otázok, ktoré EÚ musí riešiť, a očakáva obrovské investície do obnoviteľných zdrojov energie.

Európska zelená dohoda je pre Európsku komisiu politickou najvyššou prioritou. Premení EÚ na modernú konkurencieschopnú zelenú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje, v ktorej sa na nikoho a na žiadne miesto nezabudne. V Európskom klimatickom predpise sa stanovil právne záväzný cieľ dosiahnuť klimatickú neutrálnosť do roku 2050. Takisto sa prostredníctvom tzv. balíka legislatívnych návrhov Fit for 55 zaviedol strednodobý cieľ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov o minimálne 55 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Prijímanie tohto legislatívneho balíka už výrazne pokročilo. Aj nedávny pokrok pri právnom predpise o obnove prírody, pri nariadení o odlesňovaní, ako aj pri iniciatívach na propagáciu udržateľných výrobkov a zníženie miery odpadu z obalov Európskej únii pomôže zastaviť stratu biodiverzity a zaručí prechod na obehové hospodárstvo.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. júla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku