Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. júla 2020Odhadovaný čas čítania: 5 min

Európa potrebuje revolúciu v oblasti zručností a práve nastal ten správny čas

margaritis_schinas.jpg
© EU
Rozvoj zručností je celoživotný proces. Zručnosti, kompetencie a kvalifikácie, ktoré ľudia potrebujú, sa menia a musia sa rozvíjať v súlade s tým, ako sa vyvíja trh práce. Najnovšie údaje o učňovskej príprave, zvyšovaní úrovne zručností a rekvalifikácii z obdobia pred vypuknutím koronakrízy však nie sú príjemným čítaním. Komentár podpredsedu Komisie Margaritisa Schinasa

Viac než 20 % dospelých v Európe má len základné schopnosti čítať a písať. Viac než 70 % podnikov v Európe upozorňuje na to, že ich rozvoj brzdí nedostatok zručností. A jeden zo štyroch malých a stredných podnikov v celej EÚ má veľký problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. 

Pandémia koronavírusu teraz zosilnila trendy v oblasti zručností na trhu práce a urýchlila tak potrebu zmeny, ako aj príležitosti na ňu. Očakáva sa, že prechod na obehové, digitalizované a nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje vytvorí do roku 2030 viac ako 1 milión pracovných miest. Takisto sa očakáva, že samotné odvetvia umelej inteligencie a robotiky vytvoria v nasledujúcich 5 rokoch takmer 60 miliónov nových pracovných miest na celom svete. Iné zamestnania sa zatiaľ môžu buď zmeniť, alebo dokonca zaniknúť. Demografické zmeny prinútia Európu, aby využila všetky svoje talenty a svoju rozmanitosť.
Žijeme v čase ekologickej a digitálnej transformácie, ktoré rýchlo menia európsky spôsob života, práce a spolupráce. Globálna epidémia najmä urýchlila digitálnu transformáciu. Práca na diaľku a dištančné vzdelávanie sa tak zo dňa na deň stali realitou pre milióny pracovníkov, nehovoriac o mimoriadnej trpezlivosti, s akou sme sa pokúšali našich rodičov naučiť pracovať s video aplikáciami. 

Toto všetko svedčí o tom, že Únia teraz viac než kedykoľvek predtým potrebuje zmenu paradigmy, pokiaľ ide o zručnosti.
Európska komisia je presvedčená, že najlepšou investíciou do našej budúcnosti je investícia do ľudí. Presne to bude náplňou nového programu v oblasti zručností, ktorý sme práve prijali. Je založený na 12 opatreniach a jeho cieľom je poskytnúť ľuďom príležitosti na zvyšovanie kvalifikácie v priebehu života a uvoľniť investície do zručností ľudí v celej Európe. 

Doplniť chýbajúce zručnosti, poskytnúť dospelým pracovné miesta, mladým odbornú prípravu a podporiť podnikavosť bude kľúčom k oživeniu hospodárstva. Jednou z najťažších vecí pri recesii je, že zvyčajne neviete, kto sa ocitne na zozname nezamestnaných. V tomto prípade už môžeme vidieť, že teraz najviac potrebujú pomoc tí, ktorí boli počas zákazu vychádzania prepustení alebo na nútenej dovolenke, a to buď pri návrate na podobné pracovné miesta alebo pri štarte úplne novej kariéry. Náš nový pakt pre zručnosti spojí tých, ktorí môžu investovať do zručností, pomôže pri centralizácii výdavkov na odbornú prípravu a pri zlepšovaní informovanosti o zručnostiach. Verejné a súkromné služby zamestnanosti môžu využiť tieto informácie na nasmerovanie ľudí tam, kde vieme, že bude nedostatok požadovaných zručností a nárast pracovných príležitostí.

Spočiatku sa budeme zameriavať na priemyselné ekosystémy, ktoré najviac postihla kríza, ako je zdravotníctvo, stavebný, automobilový a dopravný priemysel a odvetvie cestovného ruchu. Zosúladením potrieb hospodárstva s investíciami do zručností môžeme dosiahnuť obojstranne výhodný stav. Pandémia nám napríklad pripomenula, do akej miery sme závislí od zdravotníckych pracovníkov. V odhadoch sa predpovedá nárast o viac než 830 000 nových pracovných miest, čo spolu s potrebami na nahradenie pracovníkov znamená 8 miliónov pracovných ponúk v sektore zdravotníctva v najbližších 10 rokoch. Doplnenie chýbajúcich zručností a investície do ambicióznych stratégií zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie sú rozhodujúce z hľadiska zaručenia vysokej úrovne odolnosti a spravodlivosti a v konečnom dôsledku aj z hľadiska podpory udržateľnej konkurencieschopnosti v celej EÚ. 

Komisia si v rámci svojej novej odvážnej politiky v oblasti zručností stanovila kvantitatívne ciele na nasledujúcich 5 rokov. Okrem iného chce dosiahnuť, aby sa 120 miliónov dospelých ročne zúčastnilo na vzdelávaní alebo aby 70 % dospelých malo aspoň základné digitálne zručnosti. Popri iniciatívach na mobilizáciu kolektívnych akcií stanovujeme jasnú stratégiu, ako zaručiť, aby zručnosti zodpovedali pracovným miestam. Môžeme to dosiahnuť vybudovaním komplexných a inkluzívnych systémov vzdelávania dospelých, vďaka ktorým bude možné zvýšiť úroveň svojich zručností pri zmene pracovného miesta vo všetkých členských štátoch. Takisto dáme ľuďom možnosť nájsť si potrebné financie a čas, napríklad formou iniciatív ako individuálny vzdelávací účet.  Okrem toho pripravujeme niekoľko odporúčaní pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, v ktorých stanovujeme kľúčové ciele pre nárast podielu zamestnaných absolventov na aspoň 82 % a pre učenie sa na pracovisku pre čerstvých absolventov učňovskej prípravy na aspoň 60 %. 

Pre mňa je takisto dôležité, aby bolo všetko, čo robíme v oblasti zručností, v súlade s našimi hodnotami. V európskom kontexte to znamená nezabudnúť na nikoho a poskytnúť všetkým ľuďom vrátane ľudí s migrantským pôvodom rovnaký prístup k príležitostiam ďalšieho zlepšovania zručností, a to bez ohľadu na ich pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo presvedčenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Zároveň sa musíme sústrediť na celé územie EÚ, od veľkomiest až po vidiecke a vzdialené regióny. Toto je európsky spôsob. 

Tento kontinent má bohatú tradíciu vzdelávania. Európske dejiny sú pozoruhodným príbehom tvorivosti, objavov a pokroku, príbehom mužov a žien odhodlaných pracovať na osobnom rozvoji aj rozvoji svojich krajín.  Žiaden systém nedokáže obstáť v skúške času bez obnovenia. Pre Európu nastal čas zosúladiť súbory zručností z minulosti s ich uplatnením v budúcnosti. Som presvedčený, že spoluprácou s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou a priemyslom dokážeme začať revolúciu v oblasti zručností, ktoré sú konkurencieschopné, nadčasové a sociálne spravodlivé. 

Komentár podpredsedu Komisie Margaritisa Schinasa bol publikovaný v denníku Hospodárske noviny 13. júla 2020.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. júla 2020