Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. februára 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Európska komisia predbežne kladne posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 709 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Európska komisia dnes prijala kladné predbežné posúdenie žiadosti Slovenska o ďalšiu platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je kľúčovým prvkom nástroja NextGenerationEU.

NextGenerationEU

Slovensko 25. októbra 2022 predložilo Komisii žiadosť o platbu na základe dosiahnutia 14 míľnikov a dvoch cieľov, ktoré boli podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady podmienkou pre druhú splátku. Ide o reformy a investície týkajúce sa obehového hospodárstva, systémov vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, riadenia výskumných a inovačných činností, programov na prilákanie kvalifikovaných pracovníkov, ale aj digitálneho hospodárstva, verejného obstarávania a boja proti korupcii. Táto druhá žiadosť o platbu sa vzťahuje aj na investície zamerané na ochranu prírody a biodiverzity a na zlepšenie digitálnych zručností.

Slovenské orgány spolu so žiadosťou poskytli podrobné a komplexné dôkazy, ktorými preukazujú uspokojivé dosiahnutie 14 míľnikov a dvoch cieľov. Komisia tieto informácie dôkladne posúdila a predložila svoje kladné predbežné posúdenie žiadosti o platbu.

Slovenský plán obnovy a odolnosti zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení, ktoré sú rozdelené do 18 tematických komponentov. Na plán je vyčlenená podpora vo forme grantov vo výške 6 miliárd eur, pričom 823 miliónov eur už bolo Slovensku vyplatených 13. októbra 2021 v rámci predbežného financovania. Po kladnom posúdení prvej žiadosti o platbu bolo Slovensku 29. júla 2022 vyplatených ďalších 399 miliónov eur.

Platby v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sú založené na dosiahnutých výsledkoch a závisia od toho, či členské štáty realizujú investície a reformy uvedené v ich príslušných plánoch obnovy a odolnosti.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Opäť prinášam dobré správy pre Slovensko! Z posúdenia vyplynulo, že Slovensko dosiahlo pri plnení svojho národného plánu obnovy dostatočný pokrok na to, aby získalo druhú platbu z nástroja obnovy. Ako vždy, najprv sa budú musieť dohodnúť členské štáty. Slovensko potom dostane 709 miliónov eur vo forme grantov. Slovensko prijalo svoj plán v júli 2021 a odvtedy spustilo transformačné zmeny v kľúčových oblastiach politiky, napríklad vo vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti, výskume a inováciách, ako aj vo verejnom obstarávaní a boji proti korupcii. Takže „dobrá práca, Slovensko“! Sme hrdí na kroky, ktoré si doposiaľ podniklo, a tvoju obnovu budeme naďalej podporovať.“ 

Ďalšie kroky

Svoje kladné predbežné posúdenie uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov zo strany Slovenska v súvislosti s touto žiadosťou o platbu Komisia teraz zaslala Hospodárskemu a finančnému výboru, ktorý tak požiadala o stanovisko. Stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru, ktoré má výbor predložiť najneskôr do štyroch týždňov, by sa malo zohľadniť v konečnom posúdení Komisie. Komisia na základe stanoviska výboru prijme konečné rozhodnutie o vyplatení finančného príspevku v súlade s postupom preskúmania prostredníctvom komitologického výboru. K vyplateniu platby Slovensku dôjde po tom, ako Komisia prijme uvedené rozhodnutie.

Komisia posúdi ďalšie žiadosti o platbu Slovenska na základe plnenia míľnikov a cieľov uvedených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, pričom zohľadní pokrok dosiahnutý pri realizácii investícií a reforiem.

Sumy vyplatené členským štátom sú uverejnené v hodnotiacej tabuľke obnovy a odolnosti, v ktorej sa prezentuje pokrok pri vykonávaní národných plánov obnovy a odolnosti.

Ďalšie informácie

Predbežné posúdenie

Otázky a odpovede týkajúce sa druhej riadnej žiadosti Slovenska o vyplatenie prostriedkov z nástroja NextGenerationEU

Tlačová správa o kladnom predbežnom posúdení prvej žiadosti Slovenska o platbu

Tlačová správa: Európska komisia posiela Slovensku predbežné financovanie vo výške 822,7 milióna eur

Európska komisia podporuje plán obnovy a odolnosti Slovenska

Prehľad o slovenskom pláne obnovy a odolnosti

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady

Príloha k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady

Pracovný dokument útvarov Komisie

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti

Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

Otázky a odpovede k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Webové sídlo úverovej politiky EÚ

Otázky a odpovede k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Webové sídlo úverovej politiky EÚ

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. februára 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku