Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok31. júla 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Európska komisia urýchli ukončenie testovania na zvieratách

Reaguje tak na európsku iniciatívu občanov Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách.

testovanie na zvieratách

V odpovedi ponúka komplexný prehľad legislatívneho a politického rámca EÚ, ktorý súvisí s témou používania zvierat na účely testovania. Zároveň navrhuje ďalšie opatrenia, ako ďalej obmedziť testovanie na zvieratách.

"EÚ je odhodlaná zabezpečovať dobré životné podmienky zvierat, zlepšovať verejné zdravie a chrániť životné prostredie. Testovanie na zvieratách by sa malo v Európe postupne ukončiť. Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť tým, že hľadáme alternatívy k tomuto testovaniu, a zaistíme, aby sa mohli používať na regulačné účely," hovorí komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.

Komisia víta túto iniciatívu a uznáva, že dobré životné podmienky zvierat sú stále zdrojom veľkého znepokojenia u európskych občanov. Zdôrazňuje, že EÚ zohráva dôležitú úlohu pri postupnom ukončovaní používania zvierat na účely testovania a celkovom zlepšovaní ich životných podmienok. Svedčí o tom najmä úplný zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách, ktorý v EÚ platí už od roku 2013.

Komisia okrem toho spustí nový plán obsahujúci súbor legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, ako ďalej obmedziť testovanie na zvieratách. Cieľom je prejsť v konečnom dôsledku na regulačný rámec bez využívania zvierat podľa právnych predpisov o chemikáliách (napr. nariadenie REACH, nariadenie o biocídnych výrobkoch, nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín, humánnych a veterinárnych liekoch) a naďalej výrazne podporovať alternatívy k testovaniu na zvieratách.

Pokiaľ ide o modernizáciu vedy, Komisia bude naďalej dôrazne podporovať výskum zameraný na vývoj alternatív k testovaniu na zvieratách a preskúma možnosť koordinácie činností členských štátov v tejto oblasti.

"EÚ už 10 rokov poskytuje najpokročilejší rámec ochrany dobrých životných podmienok zvierat. Od zákazu kozmetických výrobkov testovaných na zvieratách v roku 2013 už veda pokročila a Komisia preskúma nové spôsoby, ako urýchliť alternatívne metódy testovania vo všetkých svojich politikách. Postupný prístup zabezpečí ochranu ľudského zdravia, životného prostredia a konkurencieschopnosti EÚ," dopĺňa komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

V reakcii na konkrétne ciele európskej iniciatívy občanov Komisia uvádza tieto opatrenia:

  • Chrániť a posilniť zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách: Komisia zdôrazňuje, že nariadenie EÚ o kozmetických výrobkoch už zakazuje uvádzať na trh kozmetické výrobky, ktoré boli testované na zvieratách. Tento zákaz sa však nevzťahuje na bezpečnostné testy potrebné na posúdenie rizík vyplývajúcich z chemických látok pre pracovníkov a životné prostredie podľa nariadenia EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Vzťah týchto dvoch právnych predpisov sa v súčasnosti posudzuje v dvoch veciach vedených na Súdnom dvore Európskej únie. Pokiaľ ide o prípadné legislatívne zmeny v budúcnosti, Komisia prihliadne na výsledok týchto súdnych konaní.
  • Transformovať právne predpisy EÚ v oblasti chemikálií: V rámci svojho záväzku obmedziť a potenciálne eliminovať testovanie na zvieratách v kontexte právnych predpisov o chemikáliách bude Komisia spolupracovať so všetkými príslušnými stranami na pláne posudzovania chemickej bezpečnosti bez testovania na zvieratách. Tento plán bude slúžiť ako usmerňujúci rámec pre budúce opatrenia a iniciatívy zamerané na obmedzenie testovania na zvieratách a napokon jeho zrušenie, a to v kontexte právnych predpisov týkajúcich sa chemikálií v Európskej únii.
  • Modernizovať vedu v EÚ: Hoci Komisia nezastáva názor, že na dosiahnutie cieľa postupného ukončenia používania zvierat vo výskume, odbornej príprave a vzdelávaní je potrebný legislatívny návrh, bude naďalej dôrazne podporovať rozvoj alternatívnych prístupov s primeraným financovaním. Komisia takisto navrhuje iniciovať súbor opatrení, ktoré urýchlia znižovanie testovania na zvieratách vo výskume, vzdelávaní a odbornej príprave. Zahŕňať bude aj preskúmanie možnosti koordinácie činností členských štátov a vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti, prieskumné semináre a podporu nových iniciatív odbornej prípravy pre vedcov na začiatku ich kariéry.

Kontext

Európske iniciatívy občanov už od apríla 2014 predstavujú nástroj, ako občania môžu vyzvať Komisiu, aby navrhla právne opatrenia v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Komisia sa iniciatívou bude zaoberať vtedy, ak ju podpíše prinajmenšom milión občanov z aspoň siedmich členských štátov EÚ. EIO je jedným z kľúčových inovačných nástrojov na podporu participatívnej demokracie na úrovni EÚ.

Európsku iniciatívu občanov pod názvom „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách“ Komisia zaregistrovala 30. júna 2021. Jej organizátori pre ňu získavali podporu od 31. augusta 2021 do 31. augusta 2022. Keď orgány členských štátov overili 1 217 916 vyhlásení o podpore, organizátori 25. januára 2023 predložili iniciatívu Komisii na preskúmanie a odpoveď.

Táto iniciatíva občanov je deviatou iniciatívou, ktorá dosiahla prah požadovaný v zmluve a nariadení o európskej iniciatíve občanov. Zároveň ide o piatu úspešnú iniciatívu týkajúcu sa dobrých životných podmienok zvierat alebo životného prostredia.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Oznámenie

Európska iniciatíva občanov „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách“

Opatrenia EÚ na ochranu zvierat používaných na vedecké účely

Nariadenie EÚ o kozmetických výrobkoch

Európske iniciatívy občanov

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
31. júla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku