Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok31. júla 2023Zastúpenie na Slovensku

Európska komisia urýchli ukončenie testovania na zvieratách

Reaguje tak na európsku iniciatívu občanov Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách.

testovanie na zvieratách

V odpovedi ponúka komplexný prehľad legislatívneho a politického rámca EÚ, ktorý súvisí s témou používania zvierat na účely testovania. Zároveň navrhuje ďalšie opatrenia, ako ďalej obmedziť testovanie na zvieratách.

"EÚ je odhodlaná zabezpečovať dobré životné podmienky zvierat, zlepšovať verejné zdravie a chrániť životné prostredie. Testovanie na zvieratách by sa malo v Európe postupne ukončiť. Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť tým, že hľadáme alternatívy k tomuto testovaniu, a zaistíme, aby sa mohli používať na regulačné účely," hovorí komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.

Komisia víta túto iniciatívu a uznáva, že dobré životné podmienky zvierat sú stále zdrojom veľkého znepokojenia u európskych občanov. Zdôrazňuje, že EÚ zohráva dôležitú úlohu pri postupnom ukončovaní používania zvierat na účely testovania a celkovom zlepšovaní ich životných podmienok. Svedčí o tom najmä úplný zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách, ktorý v EÚ platí už od roku 2013.

Komisia okrem toho spustí nový plán obsahujúci súbor legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, ako ďalej obmedziť testovanie na zvieratách. Cieľom je prejsť v konečnom dôsledku na regulačný rámec bez využívania zvierat podľa právnych predpisov o chemikáliách (napr. nariadenie REACH, nariadenie o biocídnych výrobkoch, nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín, humánnych a veterinárnych liekoch) a naďalej výrazne podporovať alternatívy k testovaniu na zvieratách.

Pokiaľ ide o modernizáciu vedy, Komisia bude naďalej dôrazne podporovať výskum zameraný na vývoj alternatív k testovaniu na zvieratách a preskúma možnosť koordinácie činností členských štátov v tejto oblasti.

"EÚ už 10 rokov poskytuje najpokročilejší rámec ochrany dobrých životných podmienok zvierat. Od zákazu kozmetických výrobkov testovanýchna zvieratách v roku 2013 už veda pokročila a Komisia preskúma nové spôsoby, ako urýchliť alternatívne metódy testovania vo všetkých svojich politikách. Postupný prístup zabezpečí ochranu ľudského zdravia, životného prostredia a konkurencieschopnosti EÚ," dopĺňa komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

V reakcii na konkrétne ciele európskej iniciatívy občanov Komisia uvádza tieto opatrenia:

  • Chrániť a posilniť zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách: Komisia zdôrazňuje, že nariadenie EÚ o kozmetických výrobkoch už zakazuje uvádzať na trh kozmetické výrobky, ktoré boli testované na zvieratách. Tento zákaz sa však nevzťahuje na bezpečnostné testy potrebné na posúdenie rizík vyplývajúcich z chemických látok pre pracovníkov a životné prostredie podľa nariadenia EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Vzťah týchto dvoch právnych predpisov sa v súčasnosti posudzuje v dvoch veciach vedených na Súdnom dvore Európskej únie. Pokiaľ ide o prípadné legislatívne zmeny v budúcnosti, Komisia prihliadne na výsledok týchto súdnych konaní.
  • Transformovať právne predpisy EÚ v oblasti chemikálií: V rámci svojho záväzku obmedziť a potenciálne eliminovať testovanie na zvieratách v kontexte právnych predpisov o chemikáliách bude Komisia spolupracovať so všetkými príslušnými stranami na pláne posudzovania chemickej bezpečnosti bez testovania na zvieratách. Tento plán bude slúžiť ako usmerňujúci rámec pre budúce opatrenia a iniciatívy zamerané na obmedzenie testovania na zvieratách a napokon jeho zrušenie, a to v kontexte právnych predpisov týkajúcich sa chemikálií v Európskej únii.
  • Modernizovať vedu v EÚ: Hoci Komisia nezastáva názor, že na dosiahnutie cieľa postupného ukončenia používania zvierat vo výskume, odbornej príprave a vzdelávaní je potrebný legislatívny návrh, bude naďalej dôrazne podporovať rozvoj alternatívnych prístupov s primeraným financovaním. Komisia takisto navrhuje iniciovať súbor opatrení, ktoré urýchlia znižovanie testovania na zvieratách vo výskume, vzdelávaní a odbornej príprave. Zahŕňať bude aj preskúmanie možnosti koordinácie činností členských štátov a vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti, prieskumné semináre a podporu nových iniciatív odbornej prípravy pre vedcov na začiatku ich kariéry.

Kontext

Európske iniciatívy občanov už od apríla 2014 predstavujú nástroj, ako občania môžu vyzvať Komisiu, aby navrhla právne opatrenia v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Komisia sa iniciatívou bude zaoberať vtedy, ak ju podpíše prinajmenšom milión občanov z aspoň siedmich členských štátov EÚ. EIO je jedným z kľúčových inovačných nástrojov na podporu participatívnej demokracie na úrovni EÚ.

Európsku iniciatívu občanov pod názvom „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách“ Komisia zaregistrovala 30. júna 2021. Jej organizátori pre ňu získavali podporu od 31. augusta 2021 do 31. augusta 2022. Keď orgány členských štátov overili 1 217 916 vyhlásení o podpore, organizátori 25. januára 2023 predložili iniciatívu Komisii na preskúmanie a odpoveď.

Táto iniciatíva občanov je deviatou iniciatívou, ktorá dosiahla prah požadovaný v zmluve a nariadení o európskej iniciatíve občanov. Zároveň ide o piatu úspešnú iniciatívu týkajúcu sa dobrých životných podmienok zvierat alebo životného prostredia.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Oznámenie

Európska iniciatíva občanov „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách“

Opatrenia EÚ na ochranu zvierat používaných na vedecké účely

Nariadenie EÚ o kozmetických výrobkoch

Európske iniciatívy občanov

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
31. júla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku