Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok22. júna 2017Odhadovaný čas čítania: 3 min

GRANTOVÁ VÝZVA NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ INFORMAČNÝCH CENTIER EUROPE DIRECT

eu-direct-logo.jpg
© EU
Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vypisuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať partnerské subjekty, ktoré budú môcť v rokoch 2018 – 2020 prevádzkovať informačné centrá EUROPE DIRECT. Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu a technickú pomoc, čo im umožní vykonávať rôzne komunikačné činnosti o EÚ prostredníctvom informačného centra Europe Direct. 

Sieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Poslaním centier je prispievať ku komunikácii Európskej komisie o EÚ, k budovaniu vzťahov s verejnosťou a k zapojeniu občanov do diskusie o európskych témach. Mandát súčasnej siete informačných centier Europe Direct pre širokú verejnosť sa končí v roku 2017. Informácie o súčasnej sieti Europe Direct nájdete na: https://europa.eu/european-union/contact_sk

 

Úlohy informačných centier Europe Direct (EDIC) si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, poskytovania odpovedí na otázky/spracovania žiadostí o informácie  po vzájomné pôsobenie s miestnymi zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí a nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi. 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Cieľ : Výber partnerov na vykonávanie činností informačných centier EUROPE DIRECT 2018-2020

Posledný termín na podanie žiadosti : 14. september 2017

Výška ročného grantu : maximálne 26 250 EUR pre jedno centrum

Celkový ročný rozpočet výzvy pre Slovenskú republiku : 210 000 EUR na rok 2018

Plánovaný dátum na ukončenie procesu udeľovania grantov : november/december 2017

Začiatok realizácie projektu : 1. január 2018

 

Kontaktné miesto na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku:

 

Zastúpenie Európskej komisie v SR

Komunikačné oddelenie        

Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava

Telefón: + 421 2 5443 1718   

E-mailová adresa: comm-rep-skatec [dot] europa [dot] eu (subject: V%C3%BDzva%20na%20predkladanie%20n%C3%A1vrhov%20COMM%2FBTS%2FED%2F2018-2020) (comm-rep-sk[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Webová stránka: www.europa.sk

 

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

 

Výzva na predkladanie návrhov

Príloha 1 – Formulár žiadosti vrátane kontrolného zoznamu

Prílohy k formuláru žiadosti:

Príloha A - Odhadovaný rozpočet

Príloha B - Čestné vyhlásenie

Príloha 2 – Vzorová dohoda o rámcovom partnerstve

Prílohy k vzorovej dohode o rámcovom partnerstve:

Príloha I - Akčný plán

Príloha II - Všeobecné podmienky („všeobecné podmienky“)

Príloha III a) - Vzorová osobitná dohoda o grante vo forme jednorazových platieb

Príloha III b) - Vzorová osobitná dohoda o grante vo forme refundácie skutočne vynaložených oprávnených nákladov

Príloha III c) - Vzorová osobitná dohoda o grante vo forme jednorazových platieb a refundácie skutočne vynaložených oprávnených nákladov

Príloha IV - Vzorová záverečná technická správa

Príloha V - Vzorový záverečný finančný výkaz

Prílohy VI a VII nie sú v súvislosti s touto výzvou relevantné.

Príloha VIII a) - Vzorový ročný komunikačný plán

Príloha VIII b) - Vzorový odhadovaný rozpočet pre ročné komunikačné plány

 

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázky a odpovede_verzia z 11.8.2017

Na žiadosť uchádzača môže Komisia poskytnúť ďalšie informácie výlučne na účely objasnenia povahy výzvy.

Prípadné otázky a akékoľvek žiadosti o ďalšie informácie zasielajte len v písomnej podobe na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom na e-mailovú adresu comm-rep-skatec [dot] europa [dot] eu (subject: V%C3%BDzva%20na%20predkladanie%20n%C3%A1vrhov%20COMM%2FBTS%2FED%2F2018-2020) (comm-rep-sk[at]ec[dot]europa[dot]eu), a to najneskôr do 11. augusta 2017 do 16:00 hod.

Otázky musia byť jasne označte referenčným číslom tejto Výzvy na predkladanie návrhov.

Komisia môže z vlastnej iniciatívy informovať zainteresované strany o akejkoľvek chybe, nepresnosti, vynechaní alebo o inej administratívnej chybe v texte výzvy na predkladanie návrhov.

Odpovede na otázky a žiadosti o ďalšie informácie zaslané jednotlivými uchádzačmi budú zverejnené a pravidelne aktualizované v dokumente Otázky a odpovede na webovej stránke www.europa.sk.

Je zodpovednosťou uchádzačov pravidelne v priebehu konania výzvy kontrolovať webovú stránku www.europa.sk a informovať sa o prípadných aktualizáciách, zmenách a úpravách výzvy.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. júna 2017