Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok22. januára 2016Odhadovaný čas čítania: 3 min

Investovanie do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia

kids.jpg
© EU
Deťom hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie oveľa viac ako celkovej populácii vo veľkej väčšine krajín EÚ. Ak porovnáme deti vyrastajúce v chudobe alebo sociálne vylúčené deti s ich rovesníkmi v lepšej finančnej a sociálnej situácii, je u znevýhodnených detí menej pravdepodobné, že dosiahnu dobré výsledky v škole, budú zdravé a uplatnia svoj plný potenciál v neskoršom veku.

Európska únia podporuje členské krajiny pri zavádzaní opatrení, ktoré zvyšujú sociálne investície do kľúčových oblastí pre rozvoj detí. Podpora EÚ preto smeruje do vzdelávania, odbornej prípravy, zabezpečenia detskej zdravotnej starostlivosti, vytvárania vhodných podmienok na bývanie, ale aj na programy na zamestnávanie ich rodičov. Slovensko má v tejto oblasti k dispozícii významné európske prostriedky.

Situácia na Slovensku

Práve deti sú stále oveľa viac ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, ako celková populácia. Riziko ohrozenia stúpa, ak deti pochádzajú z neúplných, či veľmi početných rodín, alebo ak ide o deti z marginalizovaných rómskych osád. Nezamestnanosť rodičov je ďalším významným rizikovým faktorom. Poukazuje na to aj skutočnosť, že v roku 2013 miera rizika chudoby pre deti žijúce v domácnostiach nezamestnaných na Slovensku predstavovala 94,4 %, čo je najvyššia úroveň v EÚ.

Odporúčania pre Slovensko

Boj proti chudobe deti je mimoriadne dôležitý, tak na Slovensku ako aj v celej EÚ. Vo februári 2013 – ako súčasť "Balíka sociálnych investícii" Komisia predstavila odporúčania pre členské krajiny týkajúce sa "Investícií do detí".

Odporúčania pre Slovensko sú zamerané hlavne na podchytenie vzdelávania detí v rannom detstve s cieľom podporiť nie len ich rozvoj ale aj zamestnanosť ich rodičov (prevažne matiek) a tak zvýšiť príjem domácností. Ďalšie odporúčanie poukazuje na potrebu zlepšovania prístupu detí zo sociálne-znevýhodneného prostredia, predovšetkým rómskych detí, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu.

Tieto odporúčania boli zohľadnené pri nastavovaní finančných zdrojov v novom programovom období. Na roky 2014-2020 má Slovensko k dispozícii značný balík finančných prostriedkov z EÚ (celkovo 15,4 miliárd EUR). Kľúčové sú hlavne Operačný program Ľudské zdroje a Integrovaný regionálny operačný program, ktoré podporujú opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie, so špecifickým zameraním na marginalizované Rómske komunity ("take away baliky", podpora komunitných centier a pod.), alebo opatrenia podporujúce inkluzívne vzdelávanie, či opatrenia na riešenie nezamestnanosti a zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičov. Ďalšie konkrétne opatrenia sú napríklad investície do terénnych pracovníkov, sociálnych a asistenčných služieb, asistentov učiteľov alebo rozširovania kapacít materských škôl.  Sociálna inklúzia by mala byť cez tieto operačné programy podporená sumou 1,4 miliardy EUR . Ďalším dôležitým zdrojom je Operačný program pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc (55 miliónov EUR), ktorý sa zameriava na odstraňovanie najhorších prejavov chudoby ako je napríklad hlad.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo 22. januára 2016 k tejto problematike odborný seminár pod názvom „Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ“.

Viac o odporúčaniach Európskej komisie "Investovať do detí" nájdete tu .

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. januára 2016