Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. mája 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Jarný balík európskeho semestra 2023

Komisia dnes publikovala usmernenia a odporúčania pre členské štáty v rámci jarného balíka európskeho semestra 2023.

Európsky semester 2023

Európsky semester poskytuje na tento účel rámec koordinácie politík, ktorý zahŕňa vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a programov politiky súdržnosti. Cyklus európskeho semestra poskytuje aj aktualizované správy o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja vo všetkých členských štátoch.

Účinné vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a politiky súdržnosti je kľúčovou hnacou silou odolného hospodárstva EÚ. K dnešnému dňu Komisia vyplatila v rámci mechanizmu viac ako 152 miliárd EUR za úspešné splnenie kľúčových reforiem a investícií. Členské štáty by mali pokračovať v rýchlej implementácií svojich plánov obnovy ako aj programov politiky súdržnosti. Začlenenie kapitol REPowerEU do plánov obnovy s dodatočným financovaním pomôže riešiť výzvy EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti a urýchli prechod na dodávky čistej energie a hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií.

V správach pre jednotlivé krajiny na rok 2023 sa hodnotia sociálno-ekonomické výzvy v každom členskom štáte a uvádza sa v nich, do akej miery sa tieto výzvy riešia v jednotlivých plánoch obnovy. Komisia tiež predstavila svoje špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré pomôžu aj pri vykonávaní Priemyselného plánu v kontexte Európskej zelenej dohody.

Odporúčania pre Slovensko na rok 2023 a 2024 boli rozdelené do troch častí a obsahovali:

  • zrušiť platné podporné opatrenia v oblasti energetiky do konca roka 2023 a použiť súvisiace úspory na zníženie deficitu verejných financií; zabezpečiť obozretnú fiškálnu politiku a po roku 2024 pokračovať v realizácii postupnej a udržateľnej konsolidácie; zabezpečiť účinné čerpanie grantov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a iných fondov EÚ; zefektívniť daňový mix;
  • zachovať dynamiku pri stabilnom vykonávaní plánu obnovy a odolnosti a urýchlene sfinalizovať modifikáciu, vrátane kapitoly o REPowerEU s cieľom čo najrýchlejšie začať s jej vykonávaním; pokračovať v rýchlom vykonávaní programov politiky súdržnosti pri súčasnom zachovaní komplementárnosti a synergií s plánom obnovy a odolnosti;
  • znížiť závislosť hospodárstva od fosílnych palív, najmä od zemného plynu v priemysle a pri vykurovaní; urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v súlade s príslušnými kritériami udržateľnosti; zjednodušiť postupy získavania povolení a administratívne postupy, zmodernizovať elektrickú sieť, urýchliť a stimulovať hĺbkovú obnovu verejných a súkromných budov, riešiť energetickú chudobu obnovou bývania v prípade domácností s nízkymi príjmami a zintenzívniť politické úsilie zamerané na poskytovanie a nadobúdanie zručností potrebných na zelenú transformáciu.

Kvôli ukončovaniu obdobia, keď platila všeobecná úniková doložka, Komisia opäť predkladá kvantifikované a diferencované odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa fiškálnej politiky. Okrem toho Komisia vypracovala Správu o dodržiavaní kritérií deficitu a dlhu pre 16 členských štátov vrátane Slovenska, v ktorej sa uvádza, že Slovensko nesplnilo kritérium deficitu.

Komisia tiež navrhuje usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov v roku 2023. V týchto usmerneniach sa stanovujú spoločné priority pre vnútroštátne politiky zamestnanosti a sociálne politiky, aby sa stali spravodlivejšími a inkluzívnejšími. Súčasné usmernenia prijaté v novembri 2022 už odrážajú prostredie po pandémii COVID-19 a útočnú vojnu Ruska voči Ukrajine. Komisia preto navrhuje preniesť súčasné usmernenia pre politiky zamestnanosti do roku 2023. Okrem toho sa v usmerneniach odkazuje na nedávne politické iniciatívy, ako aj Európsky rok zručností.

Viac informácií:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Európsky semester 2023: Súhrnné oznámenie z jarného balíka

Odporúčania pre jednotlivé krajiny (Odporúčania pre Slovensko)

Správy o jednotlivých krajinách  (Správa o Slovensku)

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. mája 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku