Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo2. júla 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Jarný balík európskeho semestra 2024

Komisia poskytuje krajinám EÚ politické usmernenia na zvýšenie konkurencieschopnosti, odolnosti a udržanie zdravých verejných financií.    

Circular economy and sustainable furniture - Montana Furniture in Denmark

EÚ je odhodlaná podniknúť ďalšie kroky na posilnenie svojej dlhodobej konkurencieschopnosti, prosperity a vedúceho postavenia na globálnej scéne a posilniť svoju otvorenú strategickú autonómiu. Európsky semester poskytuje na tento účel rámec koordinácie politík, ktorý zahŕňa vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a programov politiky súdržnosti. Cyklus európskeho semestra určuje aj investičné priority pre nadchádzajúce preskúmanie politiky súdržnosti v polovici trvania. 

Európsky semester zohral za posledných päť rokov kľúčovú úlohu pri podpore silných a koordinovaných reakcií hospodárskej politiky, keďže EÚ čelila viacerým mimoriadnym výzvam. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, politika súdržnosti a iné programy financovania EÚ podporili obnovu EÚ prostredníctvom vytvárania pracovných miest, lepšej konkurencieschopnosti, makroekonomickej stability, ako aj územnej a sociálnej súdržnosti. Komisia doteraz vyplatila v rámci mechanizmu členským štátom viac ako 240 miliárd EUR na úspešné vykonávanie kľúčových reforiem a investícií. Od začiatku pandémie COVID-19 bolo z fondov politiky súdržnosti vyplatených aj viac ako 252 miliárd EUR. 

novom rámci správy hospodárskych záležitostí sa rok 2024 stáva rokom prechodu na koordináciu fiškálnej politiky v EÚ. Cieľom usmernení a rozhodnutí v oblasti fiškálnej politiky podľa nového rámca obsiahnutého v jarnom balíku je posilniť udržateľnosť dlhovej služby členských štátov a podporiť udržateľný a inkluzívny rast vo všetkých členských štátoch. Podľa nových pravidiel členské štáty pripravia strednodobé plány, v ktorých stanovia svoje výdavkové postupy a prioritné reformy a investície. V odporúčaniach pre jednotlivé krajiny sa stanovuje, že členské štáty by mali vykonávať obozretné fiškálne politiky v súlade s požiadavkami na fiškálne úpravy podľa nového rámca riadenia. Konkrétne to znamená, že členské štáty s verejným dlhom vyšším ako 60 % HDP alebo s deficitom vyšším ako 3 % HDP by mali zabezpečiť, aby sa rast čistých výdavkov obmedzil na mieru, ktorá v strednodobom horizonte uvedie pomer verejného dlhu k HDP na klesajúci trend, pričom deficit verejných financií klesne pod úroveň 3 % HDP a v strednodobom horizonte ho udrží pod túto referenčnú hodnotu.

V správach pre jednotlivé krajiny na rok 2024 sa analyzuje hospodársky vývoj, vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v každom členskom štáte a hodnotí sa vykonávanie plánov obnovy a odolnosti a programov politiky súdržnosti. V správach sa takisto identifikujú kľúčové výzvy s osobitným zameraním na konkurencieschopnosť a prioritné reformy a investície. Na základe tejto analýzy Komisia navrhuje odporúčania pre jednotlivé krajiny s cieľom poskytnúť členským štátom usmernenia o tom, ako riešiť tie kľúčové výzvy, ktoré sa v plánoch obnovy a odolnosti členských štátov riešia len čiastočne alebo sa neriešia.

Odporúčania pre Slovensko na rok 2024 a 2025 boli rozdelené do troch častí a obsahujú (kompletné znenie odporúčaní nájdete pod týmto odkazom): 

  • obmedziť rast čistých verejných výdavkov v roku 2025 v súlade so znížením vládneho deficitu výdavkov k zmluvnej úrovni 3% HDP; udržať vládny dlh na obozretnej úrovni v strednodobom horizonte; zefektívniť daňový mix obmedzením odradzujúcich opatrení na trhu práce a väčším používaním environmentálneho zdaňovania a opätovného zdaňovania majetku; obmedziť nákladné výdavkové opatrenia; pokračovať v posilňovaní dodržiavania daňových predpisov; a obmedziť riziká spojené s dlhom domácností prostredníctvom podpory ponuky bývania a rozšírením trhu s nájomným bývaním;
  • zabezpečiť účinné riadenie a posilniť administratívne kapacity na riadenie finančných prostriedkov EÚ; urýchliť investície a udržať dynamiku pri vykonávaní reforiem; riešiť vznikajúce oneskorenia s cieľom umožniť riadne vykonávanie plánu obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU; urýchliť vykonávanie programu politiky súdržnosti, v kontexte jeho preskúmania v polovici trvania sa bude naďalej zameriavať na dohodnuté priority a prijímať opatrenia na lepšie riešenie investičných potrieb v oblasti udržateľného využívania prírodných zdrojov zohľadňujúc príležitosti poskytované iniciatívou Platforma strategických technológií pre Európu na zlepšenie konkurencieschopnosti;
  • posilniť účinnosť, nezávislosť a integritu súdneho a protikorupčného systému, a to aj zabezpečením primeraných záruk na účinné vyšetrovanie a stíhanie prípadov korupcie na vysokých miestach; zlepšiť konkurencieschopnosť a produktivitu, a to aj zabezpečením transparentnosti a hospodárskej súťaže v procesoch verejného obstarávania; posilniť výučbu základných zručností, a to aj pre deti zo znevýhodneného prostredia, napríklad z marginalizovaných rómskych komunít; zvýšiť dostupnosť a využívanie cenovo dostupného vysokokvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti mladšie ako 3 roky; posilniť nakladanie so zdrojmi, opätovné využívanie komunálneho odpadu a odpadu z obalov, a ochranu prírodných zdrojov využívaním riešení inšpirovaných prírodou a dokončením zonácie chránených prírodných oblastí.

Komisia vypracovala správu podľa článku 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ určenú 12 členským štátom s cieľom posúdiť, či dodržiavajú kritérium deficitu stanovené v zmluve. Na základe posúdenia uvedeného v správe je začatie postupu pri nadmernom deficite na základe deficitu opodstatnené v prípade siedmich členských štátov vrátane Slovenska. Na základe tohto posúdenia a po zvážení stanoviska Hospodárskeho a finančného výboru má Komisia v úmysle navrhnúť Rade, aby v júli 2024 začala v prípade týchto členských štátov postupy pri nadmernom deficite.

Viac informácií:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Európsky semester 2024: súhrnné oznámenie z jarného balíka (EN)

Európsky semester 2024: odporúčania pre jednotlivé krajiny/odporúčania Komisie (EN)

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. júla 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku