Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo24. novembra 2023Zastúpenie na Slovensku

Jesenný balík európskeho semestra

Komisia odštartovala cyklus európskeho semestra 2024 na koordináciu hospodárskych politík.

Oznámenie jesenného balíka európskeho semestra

Balík vychádza z hospodárskej prognózy z jesene 2023, z ktorej vyplynulo, že hospodárstvo EÚ je naďalej odolné voči viacerým otrasom, ktoré pretrvávali v posledných rokoch, ale v roku 2023 stratilo dynamiku rastu v kontexte vysokej inflácie a prísnejších podmienok financovania, pričom v roku 2024 sa očakáva len mierne zvýšenie rastu. EÚ čelí viacerým dôležitým štrukturálnym, ale aj geopolitickým výzvam, ktoré je potrebné riešiť, aby zostala na ceste k udržateľnej konkurencieschopnosti.

Koordinácia hospodárskych politík pomocou európskeho semestra pomôže členským štátom tieto ciele dosiahnuť tým, že nastavuje priority a poskytuje jasné a dobre koordinované usmernenia pre jednotlivé politiky na nasledujúci rok.

Ročný prieskum udržateľného rastu prináša ambiciózny program zameraný na ďalšie posilnenie koordinovaných politických reakcií EÚ s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ prostredníctvom zelenej a digitálnej transformácie a zároveň zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a územnú súdržnosť. Európsky semester má aj naďalej štyri priority: environmentálnu udržateľnosť, produktivitu, spravodlivosť a makroekonomickú stabilitu.

Tento prístup je v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho semestra. Riešenie štrukturálnych a vznikajúcich výziev a plné využitie potenciálu konkurencieschopnosti každého členského štátu bude jedným z ústredných bodov tohtoročného cyklu. Okrem toho sa v roku 2024 má deaktivovať všeobecná úniková doložka Paktu stability a rastu. Fiškálna politika musí podporovať menovú politiku pri znižovaní inflácie a zabezpečovaní fiškálnej udržateľnosti a zároveň poskytovať dostatočný priestor pre dodatočné investície a podporovať ­dlhodobý rast.

Stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny - Komisia zastáva názor, že návrhy 9 členských štátov vrátane Slovenska nie sú úplne v súlade s odporúčaniami Rady.

Odporúčanie pre eurozónu

V tomto odporúčaní sa členským štátom eurozóny poskytuje na mieru šité poradenstvo v otázkach, ktoré ovplyvňujú fungovanie eurozóny ako celku. Tento rok sa zameriava na politické reakcie na výzvy spojené s vysokou infláciou a konkurencieschopnosťou. Členské štáty eurozóny by mali, okrem iného, prijať koordinované obozretné fiškálne politiky a zrušiť opatrenia na podporu energetiky s cieľom zvýšiť udržateľnosť verejných financií a zabrániť podnecovaniu inflačných tlakov.

Správa o mechanizme varovania

V tohtoročnej správe o mechanizme varovania sa dospelo k záveru, že hĺbkové preskúmania sú opodstatnené v prípade 12 členských štátov vrátane Slovenska. Slovensko bolo predmetom hĺbkového preskúmania aj v predchádzajúcom ročnom cykle, v ktorom sa dospelo k záveru, že v ňom neexistujú nerovnováhy. Hospodársky vývoj však odvtedy poukazuje na pretrvávajúce riziko možných nerovnováh, keďže sa zdá, že znižovanie týchto rizík sa jasne neprebieha.

Návrh spoločnej správy o zamestnanosti

V návrhu spoločnej správy o zamestnanosti sa potvrdzuje, že trh práce v EÚ je odolný.  Napriek zvýšeniu nominálnych miezd reálne mzdy v roku 2022 v rôznej miere klesli takmer vo všetkých členských štátoch, čo zdôrazňuje význam vyvážených mechanizmov stanovovania miezd vrátane silného sociálneho dialógu a účinného kolektívneho vyjednávania v súlade s vnútroštátnymi postupmi. Značný nedostatok pracovnej sily a zručností predstavuje prekážky pre hospodársky rast. Toto vydanie spoločnej správy o zamestnanosti je prvým, v ktorom sa podáva správa o pokroku pri dosahovaní cieľov EÚ a členských štátov v oblasti zamestnanosti, zručností a sociálnych cieľov do roku 2030. Táto správa sa tiež viac zameriava na ­jednotlivé krajiny v súlade so zásadami rámca sociálnej konvergencie.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. novembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku