Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. júna 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Kde na Slovensku, ale aj v EÚ, sa okúpete v kvalitnej vode?

Z najnovšieho Hodnotenia kvality vody na kúpanie za rok 2021 vyplýva, že kvalita vody na kúpanie v EÚ zostáva vysoká. Kde nájdete miesta s najčistejšou vodou na kúpanie v EÚ a na Slovensku? 

Kde na Slovensku, ale aj v EÚ, sa okúpete v kvalitnej vode?

Viac ako 40 rokov úsilia EÚ o zlepšenie kvality vody na kúpanie v celej Európe prospieva nášmu zdraviu aj životnému prostrediu. Navyše, kvalita vody na kúpanie v EÚ ostáva vysoká. Vyplýva to z výsledkov výročnej správy o vode na kúpanie, v ktorej Európska environmentálna agentúra (EEA)  monitorovala 21 859 lokalít na kúpanie po celej Európe i na Slovensku. 

Situácia v Európe 

Z aktuálnych výsledkov výročnej správy vyplýva, že 84,8 % miest určených na kúpanie v EÚ má vynikajúcu kvalitu vody. Od prijatia smernice o kvalite vody na kúpanie (Smernica 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie) počet lokalít s vynikajúcou kvalitou vody neustále rastie. V štyroch krajinách (Rakúsko, Malta, Chorvátsko a Grécko) malo 95 % alebo viac vôd na kúpanie vynikajúcu kvalitu. Okrem toho na Malte, v Bulharsku, Rumunsku a Luxembursku mali všetky hodnotené lokality s vodou na kúpanie v roku 2021 prinajmenšom dostatočnú kvalitu. Pričom percento európskych vôd určených na kúpanie, ktoré dosahujú aspoň dostatočnú kvalitu (tj. minimálne normy kvality stanovené smernicou), sa zvýšilo zo 74 % v roku 1991 na viac ako 95 % v roku 2021. 

Podiel nekvalitných lokalít od roku 2013 naopak klesol a nekvalitná voda na kúpanie sa vyskytla len v 1,5 % všetkých lokalít v EÚ (2% v roku 2013). Tento výsledok naznačuje, že prijatá legislatíva, ako aj neustále monitorovanie vôd na kúpanie sa pozitívne odrazila aj na ich reálnom stave. 

Situácia na Slovensku 

Európska environmentálna agentúra sa v roku 2021 zamerala na 29 lokalít na Slovensku, pričom ďalšie 3 neboli hodnotené.  

Ako výborné bolo ohodnotených 16 lokalít (55%):  

 • Drieňok 

 • Ivanka pri Dunaji 

 • Liptovská Mara 

 • Pláž ORMET 

 • Počúvadlianske jazero 

 • Pod Bukovcom 

 • Ružín 

 • Veľká Domaša- Tíšava 

 • Veľká Domaša- Valkov 

 • Veľké Kolpašské jazero 

 • Veľké Richnianske jazero 

 • Zemplínska Šírava- Biela hora 

 • Zemplínska Šírava- Hôrka 

 • Zemplínska Šírava- Kamenec 

 • Zemplínska Šírava- Medvedia hora 

 • Zemplínska Šírava- Paľkov 

Za dobré označili 10 lokalít (34,5%):  

 • Kunovská priehrada 

 • Slnečné jazerá 

 • Šulianske jazero 

 • Vajnorské jazero 

 • Veľká Domaša- Nová Kelča 

 • Veľká Domaša- Nová Kelča- polostrov Krym 

 • Veľká Domaša- Poľany 

 • Vindšachtské jazero 

 • Vinianske jazero 

 • Zlaté piesky 

2 lokality disponujú dostatočnou kvalitou vody (7%):  

 • Veľká Domaša- Dobrá pláž 

 • Veľká Domaša- Holčíkovce 

Voda v jednej lokalite nie je vyhovujúca (3%): 

 • Zelená voda 

Tri lokality neboli hodnotené: 

 • Hodrušské jazero 

 • Ružiná- pri obci Divín 

 • Ružiná- pri obci Ružiná 

 

Ako sa meria kvalita vody?  

Počas kúpacej sezóny sa odoberajú vzorky vody na kúpanie, v ktorých sa analyzujú typy baktérií poukazujúce na znečistenie odpadovými vodami či chovom dobytka. Na základe zistených úrovní baktérií je kvalita vody na kúpanie klasifikovaná ako „výborná“, „dobrá“, „dostatočná“ alebo „nevyhovujúca“. 

Merania sa uskutočňujú v odberoch:  

 • predsezónna vzorka sa odoberie krátko pred začiatkom kúpacej sezóny, 

 • v poslednej sezóne sa musia odobrať a analyzovať najmenej štyri vzorky (vrátane predsezónnej vzorky). 

Pre zachovanie optimálnych výsledkov by intervaly medzi dátumami odberu vzoriek nemali presiahnuť jeden mesiac. 

V roku 2021 boli požiadavky na úplné monitorovanie implementované na 98 % európskych vôd určených na kúpanie, čo je vyšší podiel v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, keď bol monitoring ovplyvnený pandemickými opatreniami.  

V Rakúsku, Bulharsku, na Cypre, vo Fínsku, Írsku, Luxembursku, Lotyšsku, na Malte a v Slovinsku bol kalendár monitorovania plne implementovaný vo všetkých oznámených vodách určených na kúpanie. 

Zverejnená výročná správa o vode na kúpanie nám aj tento rok poskytuje informácie o stave európskych, ako aj slovenských vôd na kúpanie. Výročnú správu vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou na základe monitorovania 21 859 lokalít na kúpanie po celej Európe. Ide o lokality nachádzajúce sa v členských štátoch EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku, ktoré boli monitorované počas celého roka 2021. 

Záväzok predchádzať znečisteniu a v budúcich desaťročiach ho ďalej znižovať je stanovený v európskom akčnom pláne nulového znečistenia a revízii smernice EÚ o vode na kúpanie. 

Viac informácií nájdete na v tlačovej správe, na interaktívnej mape i v správach pre jednotlivé krajiny

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. júna 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku