Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok12. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 10 min

Kľúčové právne predpisy z balíka „Fit for 55“ sú dokončené

Balík pomôže dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy do roku 2030.

Fit for 55

Komisia víta prijatie dvoch posledných pilierov svojho legislatívneho balíka „Fit for 55“ na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2030. Pred rozhodujúcou konferenciou OSN o zmene klímy COP28 a budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu tento kompletný balík právnych predpisov ukazuje, že Európa plní svoje sľuby občanom a medzinárodným partnerom, že bude stáť na čele opatrení v oblasti klímy a formovať zelenú transformáciu v prospech občanov a priemyselných odvetví.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Európska zelená dohoda prináša zmenu, ktorú potrebujeme na zníženie emisií oxidu uhličitého. Berie pritom ohľad na záujmy našich občanov a poskytuje príležitosti pre európsky priemysel. Právne predpisy na zníženie našich emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % sú už zavedené a som veľmi rada, že sme dokonca na dobrej ceste túto ambíciu prekročiť. Je to dôležitý signál pre Európu a našich globálnych partnerov, že zelená transformácia je možná a že Európa plní svoje sľuby.

Vďaka prijatiu revidovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov a nariadenia o iniciatíve ReFuelEU Aviation má teraz EÚ právne záväzné ciele v oblasti klímy, ktoré pokrývajú všetky kľúčové odvetvia hospodárstva. Celkový balík zahŕňa ciele zníženia emisií v širokej škále odvetví, cieľ posilniť prírodné záchyty uhlíka a aktualizovaný systém obchodovania s emisiami, ktorého účelom je obmedziť emisie, stanoviť cenu za znečisťovanie a vytvoriť investície do zelenej transformácie. Rovnako zahŕňa sociálnu podporu občanov a malých podnikov. V snahe zaistiť európskym spoločnostiam rovnaké podmienky sa na základe mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach zabezpečí, aby sa v prípade dovážaného tovaru platila v cieľových odvetviach ekvivalentná cena uhlíka. EÚ má teraz aktualizované ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti a do roku 2035 postupne vyradí nové znečisťujúce vozidlá a zároveň posilní nabíjaciu infraštruktúru a využívanie alternatívnych palív v cestnej, lodnej a leteckej doprave.

Balík „Fit for 55“ bol predložený v júli 2021 s cieľom reagovať na požiadavky stanovené v európskom právnom predpise v oblasti klímy na zníženie čistých emisií skleníkových plynov v Európe do roku 2030 aspoň o 55 %. Bol aktualizovaný, keď Komisia v pláne REPowerEU navrhla zvýšenie ambícií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v snahe reagovať na inváziu Ruska na Ukrajinu a posilniť energetickú bezpečnosť Európy. Očakáva sa, že vďaka konečnému legislatívnemu balíku sa čisté emisie skleníkových plynov v EÚ znížia do roku 2030 o 57 %. Hoci je tento legislatívny balík ústredným prvkom Európskej zelenej dohody, pokračuje sa v práci na ďalších prerokúvaných legislatívnych spisoch a návrhoch, ako aj na vykonávaní právnych predpisov v členských štátoch. Dokončiť treba ešte smernicu o zdaňovaní energie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou balíka „Fit for 55“, pričom Komisia naliehavo vyzýva členské štáty, aby uzavreli rokovania čo najskôr.

Znižovanie emisií uhlíka, stanovovanie cien emisií a investovanie do ľudí

Stanovovanie cien uhlíka a ročný emisný strop zabezpečia, aby znečisťovatelia platili a aby členské štáty vytvárali príjmy, ktoré môžu investovať do zelenej transformácie. Vďaka revidovanému systému EÚ na obchodovanie s emisiami sa stanovovanie cien uhlíka postupne rozširuje na ďalšie odvetvia hospodárstva v snahe znížiť emisie v týchto odvetviach. Ide pritom najmä o palivá v oblasti dopravy a vykurovania a o lodnú dopravu.

Na základe tejto reformy teraz členské štáty vynaložia 100 % svojich príjmov z obchodovania s emisiami na projekty súvisiace s klímou a energetikou a na sociálny rozmer transformácie. Novovytvorený Sociálno-klimatický fond vyčlení 65 miliárd eur z rozpočtu EÚ a celkovo viac ako 86 miliárd eur na podporu najzraniteľnejších občanov a malých podnikov pri zelenej transformácii

Nový mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach zabezpečí, aby cenu uhlíka platili aj dovážané výrobky na hraniciach v príslušných odvetviach. Ide o cenný nástroj na podporu celosvetového znižovania emisií a na posilnenie trhu EÚ v záujme dosiahnutia našich globálnych cieľov v oblasti klímy. V kombinácii so systémom EÚ na obchodovanie s emisiami znižuje riziko tzv. úniku uhlíka, v rámci ktorého by spoločnosti presúvali svoju výrobu z Európy do krajín s menej prísnymi environmentálnymi normami.

Podpora obnoviteľných zdrojov energie a šetrenie energiou

V dohode o revidovanej smernici o energii z obnoviteľných zdrojov sa stanovuje záväzný cieľ EÚ, aby do roku 2030 minimálne 42,5 % energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, oproti súčasnému cieľu na úrovni 32 %. V praxi by sa tým súčasný podiel energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ takmer zdvojnásobil. Takisto sa dohodlo, že Európa sa bude snažiť o to, aby podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ dosiahol do roku 2030 45 %.

Pokiaľ ide o smernicu o energetickej efektívnosti, vyjednávači sa dohodli na novom cieli na úrovni EÚ, ktorým je zlepšiť energetickú efektívnosť do roku 2030 o 11,7 %. Členské štáty budú musieť od roku 2024 do roku 2030 dosiahnuť ročné úspory v priemere na úrovni 1,49 %. Lídrom bude verejný sektor s ročným cieľom úspor vo výške 1,9 %. Dohoda obsahuje aj prvú únijnú definíciu energetickej chudoby. Členské štáty teraz budú musieť zaviesť zlepšenia energetickej efektívnosti prednostne u ľudí postihnutých energetickou chudobou.

Investovanie do čistej dopravy

Revidovaným nariadením o normách oxidu uhličitého sa zabezpečí, aby všetky nové osobné automobily a dodávky registrované v Európe mali do roku 2035 nulové emisie. Ako medzistupeň pri úsilí o nulové emisie budú musieť priemerné emisie klesnúť do roku 2030 o 55 % v prípade nových osobných automobilov a o 50 % v prípade nových dodávok.

V novom nariadení o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (AFIR) sa stanovujú povinné ciele zavádzania infraštruktúry elektrických nabíjacích a vodíkových čerpacích staníc na európskych cestách. Verejne dostupná nabíjacia infraštruktúra pre osobné automobily a dodávky tak bude rásť rovnakým tempom ako vozový park na elektrický pohon.

V iniciatíve ReFuelEU Aviation sa stanovujú celoeurópske harmonizované pravidlá na podporu udržateľných leteckých palív a rastúci minimálny podiel týchto palív, ktorý musia dodávatelia leteckého paliva zmiešavať s kerozínom a dodávať na letiská EÚ. Nariadenie o iniciatíve FuelEU Maritime bude podporovať zavádzanie obnoviteľných a nízkouhlíkových palív, keďže sa v ňom stanovuje cieľ postupného znižovania ročnej priemernej intenzity skleníkových plynov z energie používanej na palube lodí.

Ďalšie kroky

Právne predpisy z balíka „Fit for 55“ sa teraz začínajú vykonávať v členských štátoch. Tieto nové právne predpisy sa budú musieť začleniť do národných energetických a klimatických plánov, ktoré členské štáty v tejto chvíli dokončujú, pričom budú musieť preukázať, ako sa budú ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 dosahovať na vnútroštátnej úrovni.

Ako oznámila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo svojom výročnom prejave o stave Európskej únie, Komisia sa pod vedením výkonného podpredsedu Maroša Šefčoviča zapojí do série dialógov s občanmi a so zástupcami priemyslu o vykonávaní právnych predpisov vyplývajúcich z Európskej zelenej dohody. Okrem právnych predpisov v oblasti klímy pokračuje vypracúvanie a realizácia ďalších, navzájom sa dopĺňajúcich pilierov Európskej zelenej dohody. Európsky parlament a Rada teraz rokujú o viacerých právnych predpisoch v oblasti energetiky, obehového hospodárstva, znečistenia a prírody. Komisia im pritom poskytuje intenzívnu podporu v snahe zabezpečiť, aby sa všetky tieto právne predpisy schválili v nadchádzajúcich mesiacoch.

Súvislosti

Európskej zelenej dohode, ktorú Komisia predložila 11. decembra 2019, sa stanovuje nová stratégia rastu pre Európu. Jej cieľom je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, ktoré do roku 2050 dosiahne nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov a v ktorom hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov.

európskom právnom predpise v oblasti klímy je v podobe záväzného právneho aktu zakotvený záväzok EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu a priebežný cieľ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov v porovnaní s úrovňami z roku 1990 aspoň o 55 %. Záväzok EÚ znížiť do roku 2030 svoje čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % bol oznámený stranám Dohovoru OSN o zmene klímy v decembri 2020 ako príspevok EÚ k plneniu cieľov Parížskej dohody. Vďaka súčasným právnym predpisom EÚ v oblasti klímy a energetiky sa emisie skleníkových plynov EÚ znížili v porovnaní s rokom 1990 už o 30 %, zatiaľ čo hospodárstvo EÚ sa za rovnaké obdobie zväčšilo o približne 60 %. Tým zanikla priama úmera medzi rastom a emisiami.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede – Posilnenie a rozšírenie obchodovania s emisiami v EÚ pomocou osobitného Sociálno-klimatického fondu

Otázky a odpovede – väčšie ambície pri nariadení EÚ o spoločnom úsilí a podpora prírodných záchytov uhlíka

Otázky a odpovede o zosúladení našich energetických systémov s našimi klimatickými cieľmi

Otázky a odpovede – udržateľná doprava, infraštruktúra a palivá

Otázky a odpovede – mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach

Informačný prehľad

Reforma systému EÚ na obchodovanie s emisiami (vrátane trhovej stabilizačnej rezervy, námorného systému na obchodovanie s emisiami a samostatného systému na obchodovanie s emisiami pre budovy a cestnú dopravu)

Sociálno-klimatický fond

Revidovaný systém EÚ na obchodovanie s emisiami v leteckej doprave

Oznamovanie v rámci systému kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA)

Nariadenie o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní v námornej doprave

Nariadenie o spoločnom úsilí (ESR)  

Nariadenie o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF)

Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov

Smernica o energetickej efektívnosti

Emisné normy CO2 pre osobné automobily a dodávky

Nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá

Nariadenie o iniciatíve ReFuelEU Aviation

Nariadenie o iniciatíve FuelEU Maritime

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach

Webová stránka – balík „Fit for 55“

Webová stránka – mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

Audiovizuálna knižnica – balík „Fit for 55“

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku