Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. mája 2018Odhadovaný čas čítania: 6 min

Komisia chce posilniť postavenie ľudí

people_web.jpg
© EU
Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ navrhuje ďalej posilniť sociálny rozmer Únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý je novou verziou Európskeho sociálneho fondu, ako aj prostredníctvom posilneného a účinnejšieho Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).

Na roky 2021 – 2027 by ročný rozpočet pre Európsky sociálny fond plus predstavoval 101,2 miliardy EUR a pre Fond na prispôsobenie sa globalizácii 1,6 miliardy EUR. Cieľom oboch fondov je investovať do ľudí s cieľom zabezpečiť, aby získali správne zručnosti, ktoré im umožnia čeliť výzvam a zmenám na trhu práce v súlade so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. Rozpočet Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty na obdobie 7 rokov je 947 miliónov EUR. Z tohto fondu sa bude podporovať ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu a vzájomnej dôvere a jeho cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mohli uplatňovať svoje práva.

1. Európsky sociálny fond plus

Európsky sociálny fond plus sa zameria na investície do ľudí a bude podporovať uplatňovanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv. Nielenže to pomôže reagovať na globálne výzvy a zachovať sociálnu spravodlivosť, ale bude to aj hnacou silou konkurencieschopnosti Európy. Európsky sociálny fond plus, ktorý vznikne zlúčením existujúcich fondov a programov, bude oproti súčasnému Európskemu sociálnemu fondu pružnejší a jednoduchší. Vďaka združeniu zdrojov budú môcť EÚ a členské štáty poskytovať lepšie integrovanú a cielenú podporu v reakcii na výzvy, ktorým v súčasnosti čelia Európania v sociálnej oblasti a na trhu práce. Napríklad vďaka začleneniu podpory pre najodkázanejšie osoby do ESF+ budú mať oprávnené osoby prospech z lepšej kombinácie materiálnej pomoci a komplexnej sociálnej podpory.

Konkrétne Európsky sociálny fond plus vznikne zlúčením:

Hlavnými znakmi nového fondu sú:

  • Zameranie sa na obavy občanov a kľúčové priority: na základe konzultácie s členskými štátmi sa zdroje budú prideľovať na opatrenia, ktoré sú zamerané na riešenie kľúčových politických priorít a obáv európskych občanov. Programy ESF+ sa budú zameriavať najmä na výzvy identifikované v procese európskeho semestra a v rámci Európskeho piliera sociálnych práv.
  • Zameranie na nezamestnanosť mladých ľudí a sociálne začlenenie: Členské štáty s vysokou mierou mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, budú musieť vyčleniť najmenej 10 % finančných prostriedkov ESF+ na opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Z fondu sa bude aj naďalej prispievať na program v oblasti zručností pre Európu a najmenej 25 % finančných prostriedkov ESF+ by sa malo vyčleniť na opatrenia na podporu sociálneho začlenenia a opatrenia zacielené na osoby, ktoré to najviac potrebujú. Z ESF+ sa takisto budú podporovať snahy členských štátov o integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa legálne zdržiavajú na ich území, do ich trhov práce a spoločností zameraním sa na opatrenia, ktoré podporujú dlhodobú integráciu takýchto osôb. Týmto spôsobom fond dopĺňa Fond pre azyl a migráciu, z ktorého sa podporujú opatrenia zamerané na krátkodobú integráciu.
  • Znižovanie byrokracie: Komisia navrhuje v ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ zjednodušiť pravidlá, znížiť byrokraciu a zjednodušiť prístup k financovaniu z rôznych zdrojov pre orgány, občanov a organizácie, ktoré čerpajú podporu z EÚ.
  • Cielená podpora zdravotnej starostlivosti: Zložka týkajúca sa zdravia sa bude zameriavať na prioritné oblasti, v ktorých sa spolupráca na úrovni EÚ preukázala ako prospešná: posilnenie cezhraničnej pripravenosti na krízy, pomoc orgánom členských štátov pôsobiacim v oblasti zdravia, digitalizácia zdravotníctva a starostlivosti, podpora právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a zlepšenie cezhraničnej spolupráce, napríklad v súvislosti so zriedkavými a komplexnými chorobami prostredníctvom európskych referenčných sietí.

2. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii po roku 2020

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa zmení tak, aby mohol účinnejšie zasahovať v záujme podpory pracovníkov, ktorí prišli o prácu. V súčasnosti môžu pracovníci získať podporu z fondu, ak boli prepustení v dôsledku zmien v štruktúre obchodu alebo v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Podľa nových pravidiel môžu byť oprávnení na podporu aj z iných dôvodov reštrukturalizácie, ako sú napr. automatizácia, digitalizácia a ďalšie dôvody, pričom sa bude prihliadať na nové výzvy na trhu práce.

Podľa nových pravidiel sa takisto zníži prahová hodnota spočívajúca v počte prepustených pracovníkov, ktorý je potrebný na to, aby sa mohlo žiadať o podporu, a to z 500 na 250. Vďaka tomu bude môcť podporu získať viac pracovníkov. K ďalším navrhovaným zmenám patrí zlepšenie procesu mobilizácie finančných prostriedkov v záujme zjednodušenia a urýchlenia postupov. V neposlednom rade sa miera spolufinancovania z fondu, ktorá je v súčasnosti 60 %, zosúladí s najvyššími mierami spolufinancovania z ESF+ pre daný členský štát. Vo viacerých prípadoch by to znamenalo, že EÚ by spolufinancovala vyšší podiel celkových nákladov.

3. Fond EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty

Komisia takisto navrhuje zriadiť nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude zahŕňať program pre práva a hodnoty a program pre spravodlivosť. Navrhovaný rozpočet pre tento fond na obdobie 7 rokov predstavuje 947 miliónov EUR, pričom 642 miliónov EUR je vyčlenených na program pre práva a hodnoty a 305 miliónov EUR na program pre spravodlivosť.

V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizácii a polarizácii, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a brániť spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ. Program napríklad prispeje k boju proti nerovnosti a diskriminácii, lepšej ochrane detí a zlepšeniu justičnej spolupráce v záujme účinnejšieho boja proti trestnej činnosti a terorizmu. Z tohto fondu sa bude podporovať ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu, vzájomnom uznávaní a vzájomnej dôvere. Fond bude podporovať kľúčovú úlohu mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti pri presadzovaní a ochrane spoločných hodnôt EÚ, zvyšovaní povedomia o nich a zabezpečení toho, aby ľudia mohli uplatňovať svoje práva.

Vytvorením nového fondu dôjde k zjednodušeniu súčasnej situácie, keď sa súčasne uplatňujú tri programy. Nový program pre práva a hodnoty sa bude vzťahovať najmä na oblasť občianstva, v ktorej v súčasnosti existujú dva rôzne programy.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. mája 2018