Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. júla 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Komisia chce posilniť práva obetí trestných činov

Podporu si zaslúžia všetky obete trestných činov v celej Európskej únii.

práva obetí

Cieľom iniciatívy Európskej komisie je posilniť práva obetí v celej Európskej únii, aby získali podporu, prístup k informáciám, náhradu škody a aby hľadali spravodlivosť. V navrhovanej aktualizácii existujúcej smernice sa stanovuje len minimálne množstvo pravidiel, ktoré sú nad rámec pravidiel prijatých v roku 2012. Účinne riešia meniace sa potreby našej spoločnosti, technologický vývoj a vývoj v oblasti spravodlivosti.

"Obeťami trestných činov sa každý rok stáva približne 75 miliónov ľudí v Európskej únii. Všetci si zasluhujú plnú ochranu a podporu. Disponujeme dobrým základom, no ich práva musíme posilniť. Navrhujeme komplexný súbor opatrení, ktoré im zaručia väčšiu podporu, a to aj tým najzraniteľnejším. Mal by sa im okrem iného poskytnúť včasný prístup k náhrade škody, ako aj k účasti na súdnych konaniach," hovorí Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť.

Reforma zahŕňa tieto prvky:

  • zabezpečiť, aby boli obete dobre informované o svojich právach a mali k dispozícii potrebné zdroje na oznámenie trestného činu, a to najmä tak, že sa vytvorí univerzálna linka pomoci obetiam s telefónnym číslom pre celú EÚ: 116 006 a komplexná webová stránka, ktorá by mala umožňovať aj chaty a e-maily,
  • posilniť bezpečnostné opatrenia prispôsobené osobitným potrebám zraniteľných obetí (ako sú deti, staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím, obete trestných činov z nenávisti alebo obete vo väzbe): navrhujeme zlepšiť individuálne posudzovanie potrieb ochrany obetí – to znamená už od prvého kontaktu s orgánmi – a rozšíriť zoznam dostupných ochranných opatrení – napríklad príkazy na ochranu alebo zabezpečenie prítomnosti orgánov presadzovania práva,
  • poskytovať zraniteľným obetiam prístup k špecializovaným podporným službám, ako je bezplatná psychologická podpora, a to tak dlho, ako je to potrebné v závislosti od individuálnych potrieb obetí,
  • uľahčiť prístup k spravodlivosti tak, že sa zabezpečí, aby sa obetiam poskytla dostatočná pomoc na súde a aby boli oprávnené napadnúť rozhodnutia vyplývajúce z trestného konania, ktoré majú vplyv na ich práva, a to bez ohľadu na ich postavenie počas tohto konania,
  • zabezpečiť účinný prístup k náhrade škody tak, že sa obetiam zaručí náhrada škody bezprostredne po vynesení rozsudku. Obete by mali mať právo získať rozhodnutie o náhrade škody od páchateľa v rámci trestného konania (bez toho, aby museli využiť iné konanie) a štát by mal obeti vyplatiť náhradu škody priamo a následne žiadať refundáciu od páchateľa.

Tieto navrhované revízie a opatrenia vychádzajú z hodnotenia smernice o právach obetí z roku 2012 a stratégie EÚ v oblasti práv obetí na roky 2020 – 2025, pričom odrážajú záväzok Európskej únie neustále zlepšovať ochranu a podporu poskytovanú obetiam trestných činov vo všetkých členských štátoch.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie musia prijať Európsky parlament a Rada. Ak ho prijmú, členské štáty budú mať dva roky na implementáciu smernice do svojho vnútroštátneho práva. Výnimkou je vytvorenie potrebných štruktúr na využívanie elektronických komunikačných prostriedkov, na čo budú mať členské štáty štyri roky.

Súvislosti

Smernica EÚ o právach obetí sa začala uplatňovať v roku 2015. Odvtedy priniesla smernica pozitívny vplyv na práva obetí, pokiaľ ide o prístup k informáciám, a došlo k zlepšeniu prístupu obetí k podporným službám.

V júni 2020 prijala Komisia stratégiu EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025) s cieľom ešte viac zintenzívniť svoje úsilie o zabezpečenie prístupu k spravodlivosti pre všetky obete trestných činov bez ohľadu na to, kde v EÚ alebo za akých okolností k trestnému činu došlo. V stratégii sa stanovuje súbor nelegislatívnych opatrení týkajúcich sa práv obetí vrátane preskúmania smernice o právach obetí z roku 2012, ako aj to, že Komisia by mala vyhodnotiť vplyv smernice o právach obetí a v prípade potreby predložiť legislatívny návrh na jej aktualizáciu. V hodnotení smernice o právach obetí prijatom v júni 2022 sa potvrdilo, že smernica vo všeobecnosti priniesla očakávané prínosy. Poukázalo sa v ňom však aj na nedostatky, ktoré si vyžadujú cielené zlepšenie v súvislosti s hlavnými právami obetí vyplývajúcimi zo smernice. Problémy súvisia s nejasnosťou a nepresnosťou, s akou sú určité práva formulované, ako aj s veľkým manévrovacím priestorom, ktorý majú členské štáty na ich vykonávanie.

Transpozícia smernice o právach obetí bola v členských štátoch z veľkej časti dokončená. V roku 2016 začala Komisia postup v prípade nesplnenia povinnosti voči 26 členským štátom EÚ pre neúplnú transpozíciu smernice. Odvtedy Komisia uzavrela všetky prípady nesplnenia povinnosti okrem jedného.

Komisia chce reagovať na nedostatky v smernici o právach obetí, ktoré sa uviedli v hodnotení a spomenuli v mnohých konzultáciách, a navrhuje preto cielené zmeny, vďaka ktorým sa obete budú môcť viac spoliehať na svoje práva.

Ďalšie informácie

Návrh smernice, ktorou sa mení smernica o právach obetí z roku 2012

Otázky a odpovede týkajúce sa smernice o právach obetí

Stratégia EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025)

Smernica o právach obetí z roku 2012

Hodnotenie z roku 2022 vzťahujúce sa na smernicu o právach obetí z roku 2012

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. júla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku