Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo27. novembra 2023Zastúpenie na Slovensku

Komisia navrhuje komplexné monitorovanie európskych lesov

Na boj proti zmene klímy potrebujeme zdravú prírodu. Prijímanie účinných opatrení si preto vyžaduje čo najlepšie a ľahko porovnateľné údaje. 

Aerial views of Liège province, Belgium

Komisia navrhuje právny predpis o monitorovaní lesov, ktorý vyplní existujúcu informačnú medzeru a vytvorí komplexnú vedomostnú základňu o európskych lesoch, aby členské štáty, vlastníci lesov a lesní hospodári zlepšili svoju reakciu na rastúce tlaky vyvíjané na lesy a posilnili ich odolnosť.

Lesy sú dôležitým spojencom v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity a majú zásadný význam pre prosperujúce vidiecke oblasti a biohospodárstvo. Žiaľ, na európske lesy dolieha mnoho rôznych tlakov vrátane zmeny klímy a neudržateľnej ľudskej činnosti. 

Lepšie monitorovanie umožní prijať opatrenia na zvýšenie odolnosti lesov voči cezhraničným hrozbám v podobe škodcov, sucha a prírodných požiarovktoré ešte zhoršuje zmena klímy, umožní nové obchodné modely, ako je napríklad uhlíkové poľnohospodárstvo, a podporí dodržiavanie dohodnutých právnych predpisov EÚ. Napokon tiež pomôže posilniť schopnosť lesov plniť ich početné environmentálne a sociálno-ekonomické funkcie vrátane ich úlohy prírodných záchytov uhlíka.

"Lesy patria medzi najcennejšie zdroje, aké máme, a sú zelenými pľúcami našej planéty. Mali by sme si ich vážiť a veľmi dobre sa o ne starať. Právny predpis o monitorovaní lesov nám nielenže poskytne jasný prehľad o stave európskych lesov, ale členským štátom, vlastníkom lesov a lesným hospodárom zároveň umožní zlepšiť ich reakciu na tlaky, ktoré prináša zmena klímy. Odolnosť našich lesov je jedným z našich najdôležitejších spojencov v boji proti zmene klímy a pri ochrane biodiverzity," vyjadril sa komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.

Lepšie údaje, väčšia odolnosť a nové hospodárske príležitosti

Rámec monitorovania umožní zber a výmenu včasných a porovnateľných údajov o lesoch získaných kombináciou technológií pozorovania Zeme a pozemných meraní. Rámec bude vychádzať z existujúceho vnútroštátneho úsilia a poskytne lepšie údaje a poznatky na rozhodovanie a vykonávanie politík vrátane aktuálnejších informácií o prírodných škodlivých činiteľoch a lesných katastrofách vo všetkých členských štátoch.

V súčasnosti sú dostupné informácie o stave lesov a využívaní lesných zdrojov a služieb roztrúsené a neúplné, pričom údaje o lesoch EÚ sú často zastarané a zostavené s použitím odlišných definícií, čo vedie k výrazným medzerám v poznatkoch. Tieto nezrovnalosti vyrieši komplexný systém monitorovania.

Príslušný rámec pomôže vytvoriť integrovanú správu lesov tým, že zabezpečí spoluprácu medzi členskými štátmi a bude ich motivovať k tomu, aby vypracovali dlhodobé plány lesného hospodárstva, s prihliadnutím na všetky relevantné politické rozmery a multifunkčnosť lesov. Návrh nezavádza nové priame administratívne požiadavky pre podniky, vlastníkov lesov ani lesníkov.

Rámec prinesie hospodárske výhody, keďže bude podporovať lesných hospodárov, aby uvádzali na trh svoje ekosystémové služby, ako napríklad odstraňovanie uhlíka, v súlade s certifikačným rámcom EÚ na odstraňovanie uhlíka. Na základe dôveryhodnejších a prístupnejších údajov budú môcť lesní hospodári a vlastníci lesov rozvíjať nové obchodné príležitosti, ktoré im prinesú ďalší príjem, pričom sa zároveň rozšíri uhlíkové poľnohospodárstvo a prispeje sa k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na túto zmenu. Nový právny predpis zároveň podporí nový trh pre poskytovateľov digitálnych monitorovacích služieb vrátane vysokého počtu malých a stredných podnikov a inovatívnych startupov.

V neposlednom rade, keď spoluzákonodarcovia návrh prijmú, podporí vykonávanie ďalších kľúčových právnych predpisov, ako je napríklad nariadenie o LULUCF, smernica o biotopoch a smernica o vtáctvenariadenie o odlesňovaní, ako aj rámec pre certifikáciu odstraňovania uhlíka a právny predpis o obnove prírody

Ako súčasť svojej rozsiahlejšej práce v rámci stratégie lesného hospodárstva EÚ Komisia prijala aj návrh aktualizovaného riadenia lesného hospodárstva, ktorého cieľom je vytvoriť obnovenú, inkluzívnu a interdisciplinárnu expertnú skupinu členských štátov kompetentnú vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa lesov a lesného hospodárstva, ktorá by reflektovala všetky environmentálne, sociálne a hospodárske ciele stratégie lesného hospodárstva EÚ.

Riadenie rastúcich tlakov na lesy

Návrh prichádza v čase výskytu rastúcich tlakov na lesy. Komisia uverejnila správu o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2022, z ktorej vyplýva, že v roku 2022 bolo v EÚ spálených takmer 900 000 ha pôdy, čo zodpovedá približne rozlohe Korziky. 

Bezprecedentné prírodné požiare už tretí rok za sebou spôsobili v EÚ veľké environmentálne a hospodárske škody a tragické straty na životoch. Hoci je väčšina požiarov (96 %) spôsobená ľudskou činnosťou, ešte viac ich zhoršujú podmienky zvýšeného nebezpečenstva požiarov v dôsledku zmeny klímy. Je to varovný signál toho, čo môže v nadchádzajúcich rokoch priniesť globálne otepľovanie, keďže teploty stúpajú a sucho je v mnohých európskych krajinách čoraz intenzívnejšie. Zo správy tiež vyplýva, že pri znižovaní frekvencie a vplyvu lesných požiarov zohrávajú dôležitú úlohu preventívne opatrenia a že na ich zabezpečenie sú kľúčové aktualizované poznatky.

Ďalšie kroky

Návrh teraz preskúmajú Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Súvislosti

Lesy poskytujú neoceniteľné environmentálne, klimatické a sociálno-ekonomické prínosy. Pôsobia ako centrá biodiverzity a biotopy, zabezpečujú uvoľňovanie kyslíka a filtrovanie vzduchu, regulujú toky vody, zabraňujú erózii a sú nevyhnutné na adaptáciu na zmenu klímy a jej zmiernenie. Sú základným kameňom prechodu na klimaticky neutrálnu Európu, obehového biohospodárstva a zdravej spoločnosti.  Podľa štúdií Komisie rozšírené hodnotové reťazce lesného hospodárstva poskytujú suroviny, ako sú drevo, potraviny, liečivé rastliny, korok a živica, a v súčasnosti podporujú 4,5 milióna pracovných miest v EÚ.

Mnohé lesy v EÚ však celkovo nie sú v dobrom stave. Trpia stratou biodiverzity a sú výrazne zasiahnuté zmenou klímy, čo zhoršuje a kumuluje ďalšie ničivé tlaky, ako sú škodcovia, znečistenie a choroby. Zmena klímy takisto vedie k podmienkam, ako sú dlhé obdobia sucha a horúčav, ktoré v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne zvýšia rozsah a intenzitu lesných požiarov v EÚ. Tieto dôsledky si vyberajú čoraz väčšiu daň na stabilite a produktivite lesov, zatiaľ čo dopyt po produktoch a službách lesného hospodárstva súbežne stúpa. 

Zo správ, ktoré poskytli členské štáty podľa nariadenia o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF), vyplýva, že v niekoľkých kľúčových oblastiach v celej Európskej únii klesá schopnosť lesov pôsobiť ako prírodné záchyty uhlíka. V niektorých oblastiach sa lesy dokonca stali zdrojom emisií CO2.

Aby si EÚ udržala svoje smerovanie, musí posilniť odolnosť prírodných ekosystémov, zvýšiť ich schopnosť pomáhať nám prispôsobiť sa zmene klímy a zachovať ich výrobnú kapacitu na zaistenie dlhodobej potravinovej a surovinovej bezpečnosti.

Nové iniciatívy a ich ciele sa opierajú o riešenia, ktoré ponúka príroda ako náš najlepší spojenec v boji proti zmene klímy. Pomôžu EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu tým, že zvýšia objem uhlíka odstraňovaného vďaka prírodným záchytom. To zároveň prispeje k tomu, aby EÚ dodržiavala svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody a rámca pre biodiverzitu po roku 2020.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Návrh právneho predpisu o monitorovaní lesov

Správa o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2022

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
27. novembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku