Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. marca 2018Odhadovaný čas čítania: 4 min

Komisia navrhuje vytvorenie Európskeho orgánu práce, ktorý má zabezpečiť spravodlivú mobilitu pracovnej sily

social_protection.jpg
© EU
Mobilita pracovnej sily má zásadný význam pre dobré fungovanie európskeho trhu práce. Európsky orgán práce bude pomáhať občanom a podnikom využívajúcim mobilitu nachádzať správne informácie a bude posilňovať spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom presadzovať spravodlivé a účinné pravidlá. 

Európska komisia prijala nové konkrétnejšie iniciatívy, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať Európsky pilier sociálnych práv.

 

Predkladá konkrétne návrh Európskeho orgánu práce, ktorý ohlásil predseda Komisie Juncker v správe o stave Únie za rok 2017, ako aj iniciatívu na zabezpečenie prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Tieto iniciatívy sprevádza oznámenie o monitorovaní vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré bude úzko prepojené s európsky semestrom pre koordináciu politík.

 

Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: „Prostredníctvom nášho návrhu o prístupe k sociálnej ochrane sa v spolupráci s členskými štátmi usilujeme zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Našim cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mali prístup k primeraným dávkam bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať nový svet práce.“ 

 

V poslednom desaťročí sa počet mobilných občanov, t. j. ľudí žijúcich a pracujúcich v inom členskom štáte, takmer zdvojnásobil a v roku 2017 ich bolo 17 miliónov. Európsky orgán práce bude jednotlivcom, podnikom a vnútroštátnym správnym orgánom pomáhať v tom, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré prináša voľný pohyb pracovníkov, a bude zabezpečovať spravodlivú mobilitu pracovnej sily. Jeho cieľ je trojaký.

 

V prvom rade bude orgán poskytovať občanom a podnikom informácie o možnostiach zamestnania, stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností súvisiacich so životom, s prácou a/alebo pôsobením v inom členskom štáte EÚ. Po druhé orgán bude podporovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov v cezhraničných situáciách tým, že im pomôže zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ, ktorými sa chráni a riadi mobilita, jednoducho a účinne dodržiavali. Po tretie Európsky orgán práce bude schopný zabezpečiť mediáciu a uľahčiť riešenie cezhraničných sporov, ku ktorým môže dôjsť napríklad v prípade reštrukturalizácie spoločnosti, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty. 

 

Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ a po ukončení legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019.

 

Komisia takisto predstavuje návrh odporúčania Rady o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Keďže svet práce sa vyvíja s prihliadnutím na nové životné štýly, podnikateľské postupy a digitalizáciu, systémy sociálnej ochrany sa neustále musia prispôsobovať novým skutočnostiam. Dnes malo takmer 40 % zamestnaných ľudí buď atypické zamestnanie – čo znamená, že nepracujú na základe pracovnej zmluvy na plný pracovný čas uzatvorenej na neurčitý čas – alebo vykonávalo samostatnú zárobkovú činnosť. Tieto osoby nemajú vždy dobrý prístup k systémom sociálneho zabezpečenia, nemajú poistenie v nezamestnanosti ani prístup k dôchodkovým právam. V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv je cieľom tohto návrhu stanoviť smerovanie pre členské štáty v záujme podpory prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, a to najmä tie osoby, na ktoré sa vzhľadom na ich postavenie v zamestnaní nevzťahujú dostatočne schémy sociálneho zabezpečenia.

 

V odporúčaní sa stanovuje:

• odstraňovanie medzier vo formálnom pokrytí tým, že sa zabezpečí, aby sa pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby mohli za porovnateľných podmienok zapojiť do príslušných systémov sociálneho zabezpečenia,

• možnosť primeraného účinného pokrytia, aby si mohli vytvoriť a uplatňovať náležité nároky,

• uľahčenie prevodu nárokov na sociálne zabezpečenie z jedného zamestnania do druhého,

• poskytovanie transparentných informácií pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám o ich nárokoch na sociálne zabezpečenie a súvisiacich povinnostiach.

V neposlednom rade ako doplnok k iniciatívam, ktoré už boli prijaté alebo sa plánujú na úrovni EÚ, Komisia prezentuje svoje stanoviská v súvislosti s posilnením monitorovania vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. marca 2018