Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok5. júla 2022Zastúpenie na Slovensku

Komisia predstavila nový európsky inovačný program, ktorý bude raziť cestu novej vlne inovácií

Európa chce byť miestom, kde najlepšie talenty spolupracujú s najlepšími spoločnosťami. Kde sa darí špičkovým technologickým inováciám a kde v rámci celého kontinentu vznikajú prelomové inovatívne riešenia, ktoré sa stanú inšpiráciou pre ostatných.

Inovácie v EÚ

Európska komisia dnes prijala nový európsky inovačný program. Jeho cieľom je dostať Európu na čelo novej vlny špičkových technologických inovácií a startupov. Program pomôže Európe vyvíjať a uvádzať na trh nové technológie, ktoré budú využité pri riešení najnaliehavejších spoločenských výziev. Nový európsky inovačný program pomôže urobiť z Európy celosvetovo popredného aktéra v oblasti inovácií.

Európa vďaka svojmu vedúcemu postaveniu v oblasti inovácií, a najmä novej vlne špičkových technologických inovácií, ktoré si vyžadujú výskum a vývoj a vysoké investície kapitálu, posilní svoju ústrednú úlohu pri formovaní zelenej a digitálnej transformácie. Špičkové technologické inovácie posilnia vedúce postavenie Európy v oblasti technológií a pomôžu nájsť inovačné riešenia naliehavých spoločenských problémov, akými sú zmena klímy a kybernetické hrozby. Z týchto inovácií budú profitovať všetky odvetvia od energie z obnoviteľných zdrojov, cez poľnohospodárske technológie, stavebníctvo až po mobilitu a zdravie, v dôsledku čoho sa bude riešiť otázka potravinovej bezpečnosti, zníži sa energetická závislosť, občania budú zdravší a naše hospodárstva budú konkurencieschopnejšie.

Závažné dôsledky ruskej vojenskej agresie dodali týmto otázkam ešte väčšiu naliehavosť a podnietili k strategickým zmenám politiky s cieľom zabezpečiť prosperitu a bezpečnosť EÚ.

Nový inovačný program bude stavať na podnikateľskom zmýšľaní Európanov, vedeckej excelentnosti, sile jednotného trhu a demokratických spoločností, a bude:

  • zlepšovať prístup k financovaniu európskych startupov a rozširujúcich sa podnikov, napríklad mobilizáciou nevyužitých zdrojov súkromného kapitálu a zjednodušením pravidiel kótovania;
  • zlepšovať podmienky, aby mali inovátori väčší priestor na experimentovanie s novými nápadmi v experimentálnom regulačnom prostredí;
  • pomáhať pri tvorbe „regionálnych inovačných údolí“, čím sa posilní a zlepší prepojenie aktérov v oblasti inovácií v celej Európe, a to aj v zaostávajúcich regiónoch;
  • lákať a udržiavať talenty v Európe, napríklad školením 1 milióna talentov v oblasti špičkových technológií, posilnením podpory pre ženy inovátorky a inováciou akciových opcií pre zamestnancov startupov;
  • zlepšovať politický rámec použitím zrozumiteľnejšej terminológie, ukazovateľov a dátových súborov, ako aj poskytovaním politickej podpory pre členské štáty.

V novom európskom inovačnom programe je stanovených 25 cielených opatrení v rámci 5 hlavných iniciatív:

  • Financovanie rozširujúcich sa podnikov zmobilizuje inštitucionálnych a iných súkromných investorov v Európe, aby investovali do rozširujúcich sa európskych startupov pôsobiacich v oblasti špičkových technológií a profitovali z nich.
  • Umožnenie vzniku inovácií vytvorením priestorov na experimentovanie a verejným obstarávaním uľahčí inovácie prostredníctvom zlepšených rámcových podmienok vrátane experimentálnych prístupov k regulácii (napr. experimentálne regulačné prostredia, testovacie zariadenia, živé laboratóriá a inovačné obstarávanie).
  • Urýchlenie a posilnenie inovácií v európskych inovačných ekosystémoch v celej EÚ podporí vytvorenie regionálnych inovačných údolí a pomôže členským štátom a regiónom nasmerovať aspoň 10 miliárd EUR do konkrétnych medziregionálnych inovačných projektov vrátane špičkových technologických inovácií pre kľúčové priority EÚ. Podnieti tiež členské štáty k tomu, aby podporovali inovácie vo všetkých regiónoch v rámci integrovaného využívania politiky súdržnosti a nástrojov programu Horizont Európa.
  • Podpora, prilákanie a udržanie talentov v oblasti špičkových technológií zabezpečia príliv dôležitých talentov v oblasti špičkových technológií do EÚ a ich rozvoj prostredníctvom série iniciatív vrátane inovačného systému stáží pre startupy a rozširujúce sa podniky, okruhu talentov EÚ, ktorý má pomôcť startupom a inovatívnym podnikom pri hľadaní talentov z krajín mimo EÚ, programu na podporu podnikavosti a vodcovských schopností žien a priekopníckej práce na akciových opciách pre zamestnancov startupov.
  • Zlepšenie nástrojov na tvorbu politiky bude kľúčom k rozvoju a využívaniu odolných, porovnateľných dátových súborov a spoločných vymedzení pojmov (startupy, rozširujúce sa podniky), ktoré môžu slúžiť ako podklad politikám na všetkých úrovniach a v celej EÚ, a môžu tiež prispieť k zabezpečenie lepšej koordinácie politík na európskej úrovni prostredníctvom fóra Európskej rady pre inováciu.

Nový európsky inovačný program vychádza z dôležitých krokov, ktoré už EÚ na podporu inovácií podnikla, a jeho cieľom je urýchliť rozvoj a rozširovanie inovácií v celej Únii prostredníctvom uceleného súboru opatrení.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe  či v informačnom prehľade

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5. júla 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku