Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok5. júla 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Komisia predstavila nový európsky inovačný program, ktorý bude raziť cestu novej vlne inovácií

Európa chce byť miestom, kde najlepšie talenty spolupracujú s najlepšími spoločnosťami. Kde sa darí špičkovým technologickým inováciám a kde v rámci celého kontinentu vznikajú prelomové inovatívne riešenia, ktoré sa stanú inšpiráciou pre ostatných.

Inovácie v EÚ

Európska komisia dnes prijala nový európsky inovačný program. Jeho cieľom je dostať Európu na čelo novej vlny špičkových technologických inovácií a startupov. Program pomôže Európe vyvíjať a uvádzať na trh nové technológie, ktoré budú využité pri riešení najnaliehavejších spoločenských výziev. Nový európsky inovačný program pomôže urobiť z Európy celosvetovo popredného aktéra v oblasti inovácií.

Európa vďaka svojmu vedúcemu postaveniu v oblasti inovácií, a najmä novej vlne špičkových technologických inovácií, ktoré si vyžadujú výskum a vývoj a vysoké investície kapitálu, posilní svoju ústrednú úlohu pri formovaní zelenej a digitálnej transformácie. Špičkové technologické inovácie posilnia vedúce postavenie Európy v oblasti technológií a pomôžu nájsť inovačné riešenia naliehavých spoločenských problémov, akými sú zmena klímy a kybernetické hrozby. Z týchto inovácií budú profitovať všetky odvetvia od energie z obnoviteľných zdrojov, cez poľnohospodárske technológie, stavebníctvo až po mobilitu a zdravie, v dôsledku čoho sa bude riešiť otázka potravinovej bezpečnosti, zníži sa energetická závislosť, občania budú zdravší a naše hospodárstva budú konkurencieschopnejšie.

Závažné dôsledky ruskej vojenskej agresie dodali týmto otázkam ešte väčšiu naliehavosť a podnietili k strategickým zmenám politiky s cieľom zabezpečiť prosperitu a bezpečnosť EÚ.

Nový inovačný program bude stavať na podnikateľskom zmýšľaní Európanov, vedeckej excelentnosti, sile jednotného trhu a demokratických spoločností, a bude:

  • zlepšovať prístup k financovaniu európskych startupov a rozširujúcich sa podnikov, napríklad mobilizáciou nevyužitých zdrojov súkromného kapitálu a zjednodušením pravidiel kótovania;
  • zlepšovať podmienky, aby mali inovátori väčší priestor na experimentovanie s novými nápadmi v experimentálnom regulačnom prostredí;
  • pomáhať pri tvorbe „regionálnych inovačných údolí“, čím sa posilní a zlepší prepojenie aktérov v oblasti inovácií v celej Európe, a to aj v zaostávajúcich regiónoch;
  • lákať a udržiavať talenty v Európe, napríklad školením 1 milióna talentov v oblasti špičkových technológií, posilnením podpory pre ženy inovátorky a inováciou akciových opcií pre zamestnancov startupov;
  • zlepšovať politický rámec použitím zrozumiteľnejšej terminológie, ukazovateľov a dátových súborov, ako aj poskytovaním politickej podpory pre členské štáty.

V novom európskom inovačnom programe je stanovených 25 cielených opatrení v rámci 5 hlavných iniciatív:

  • Financovanie rozširujúcich sa podnikov zmobilizuje inštitucionálnych a iných súkromných investorov v Európe, aby investovali do rozširujúcich sa európskych startupov pôsobiacich v oblasti špičkových technológií a profitovali z nich.
  • Umožnenie vzniku inovácií vytvorením priestorov na experimentovanie a verejným obstarávaním uľahčí inovácie prostredníctvom zlepšených rámcových podmienok vrátane experimentálnych prístupov k regulácii (napr. experimentálne regulačné prostredia, testovacie zariadenia, živé laboratóriá a inovačné obstarávanie).
  • Urýchlenie a posilnenie inovácií v európskych inovačných ekosystémoch v celej EÚ podporí vytvorenie regionálnych inovačných údolí a pomôže členským štátom a regiónom nasmerovať aspoň 10 miliárd EUR do konkrétnych medziregionálnych inovačných projektov vrátane špičkových technologických inovácií pre kľúčové priority EÚ. Podnieti tiež členské štáty k tomu, aby podporovali inovácie vo všetkých regiónoch v rámci integrovaného využívania politiky súdržnosti a nástrojov programu Horizont Európa.
  • Podpora, prilákanie a udržanie talentov v oblasti špičkových technológií zabezpečia príliv dôležitých talentov v oblasti špičkových technológií do EÚ a ich rozvoj prostredníctvom série iniciatív vrátane inovačného systému stáží pre startupy a rozširujúce sa podniky, okruhu talentov EÚ, ktorý má pomôcť startupom a inovatívnym podnikom pri hľadaní talentov z krajín mimo EÚ, programu na podporu podnikavosti a vodcovských schopností žien a priekopníckej práce na akciových opciách pre zamestnancov startupov.
  • Zlepšenie nástrojov na tvorbu politiky bude kľúčom k rozvoju a využívaniu odolných, porovnateľných dátových súborov a spoločných vymedzení pojmov (startupy, rozširujúce sa podniky), ktoré môžu slúžiť ako podklad politikám na všetkých úrovniach a v celej EÚ, a môžu tiež prispieť k zabezpečenie lepšej koordinácie politík na európskej úrovni prostredníctvom fóra Európskej rady pre inováciu.

Nový európsky inovačný program vychádza z dôležitých krokov, ktoré už EÚ na podporu inovácií podnikla, a jeho cieľom je urýchliť rozvoj a rozširovanie inovácií v celej Únii prostredníctvom uceleného súboru opatrení.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe  či v informačnom prehľade

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5. júla 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku