Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. septembra 2020Odhadovaný čas čítania: 4 min

Komisia predstavila svoju prvú správu o strategickom výhľade: cesta k odolnejšej Európe

sefco_992020.jpg
© EU
Európska komisia prijala svoju historicky prvú správu o strategickom výhľade. Jej cieľom je identifikovať vznikajúce výzvy a príležitosti, aby mohla lepšie nasmerovať strategické rozhodnutia Európskej únie.

Strategický výhľad sa premietne do hlavných politických iniciatív. Komisii pomôže pri navrhovaní politík a právnych predpisov, ktoré obstoja v budúcnosti a budú slúžiť tak súčasným potrebám, ako aj dlhodobým ambíciám európskych občanov. V správe z roku 2020 sa zdôvodňuje využívanie výhľadu pri tvorbe politík EÚ a predkladá sa súhrnná koncepcia odolnosti EÚ. 

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „V týchto náročných časoch musia mať politickí lídri široký a ďalekosiahly prehľad. Táto správa poukazuje na význam odolnosti pre rozsiahlu a trvalú obnovu. Chceli by sme potrebné transformácie usmerňovať udržateľným, spravodlivým a demokratickým spôsobom.“

Podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič uviedol: „Pandémia neúprosne poukázala na naše zraniteľné miesta. Zároveň však so sebou priniesla príležitosti, ktoré si EÚ nemôže dovoliť premárniť. Opätovne sa potvrdilo, že potrebujeme nadčasové politiky, ktoré vychádzajú z faktov a sú zamerané na odolnosť. Nemôžeme očakávať, že budúcnosť bude menej problematická – na naše životy budú aj naďalej vplývať nové trendy a otrasy. Táto historicky prvá správa o strategickom výhľade je preto náčrtom toho, ako môžeme urobiť Európu odolnejšou – podporou našej otvorenej strategickej autonómie a budovaním spravodlivejšej, klimaticky neutrálnej a digitálne zvrchovanej budúcnosti.“

Vzhľadom na ambiciózny Plán obnovy pre Európu sa v správe o strategickom výhľade z roku 2020 riešia štyri rozmery odolnosti EÚ: sociálno-ekonomický, geopolitický, zelený a digitálny. Pre každý rozmer sa v správe identifikujú kapacity, slabé miesta a príležitosti, ktoré odhalila kríza spôsobená koronavírusom a ktoré treba riešiť v strednodobom až dlhodobom horizonte. 

 

 

Začlenenie strategického výhľadu do tvorby politík EÚ

Strategický výhľad pomáha zlepšovať tvorbu politík, vyvíjať nadčasové stratégie a zabezpečovať, aby boli krátkodobé opatrenia v súlade s dlhodobými cieľmi. Komisia sa na výhľad spolieha už mnoho rokov. Teraz sa ho snaží začleniť do všetkých oblastí politiky, aby sa naplno využila jeho strategická hodnota. Prvým príkladom je nedávne oznámenie o kritických surovinách, v prípade ktorých výhľad pomáha posilniť otvorenú strategickú autonómiu EÚ.

Výhľad sa stane súčasťou všetkých politík:

  • systematickým vykonávaním výhľadového plánovania pri všetkých hlavných politických iniciatívach,
  • uverejňovaním výročných správ o strategickom výhľade zameraných na budúcnosť, analýzou vznikajúcich trendov a výziev s cieľom premietnuť ich do tvorby našich politík a nášho rozhodovania,
  • podporou rozvoja kapacít v oblasti výhľadu v EÚ a vo verejnej správe členských štátov a
  • vytvorením kolaboratívneho a inkluzívneho spoločenstva, ktoré sa venuje výhľadu, v spolupráci s európskymi a medzinárodnými inštitúciami a partnermi.

Monitorovanie odolnosti

V správe o strategickom výhľade z roku 2020 sa navrhujú prototypy prehľadov odolnosti, ktoré majú rozbehnúť diskusie medzi členskými štátmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami o tom, ako čo najlepšie monitorovať odolnosť. Tieto diskusie môžu pomôcť identifikovať a posúdiť silné a slabé stránky EÚ a členských štátov vzhľadom na vznikajúce megatrendy a očakávané výzvy. To môže pomôcť pri hľadaní odpovede na otázku: darí sa nám prostredníctvom našich politík a stratégie obnovy zvyšovať odolnosť EÚ?

Ďalšie kroky:

  • Správy o strategickom výhľade z roku 2020 a nasledujúcich rokov budú východiskom pre každoročné správy predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie a pracovné programy Komisie. Premietnu sa aj do nadchádzajúcich medziinštitucionálnych rokovaní o našom historicky prvom viacročnom programovaní.
  • V zastrešujúcej agende v oblasti strategického výhľadu sa budú mapovať politické priority EÚ a hlavné iniciatívy v pracovných programoch Komisie, ako aj hlavné prierezové otázky, ako sú napríklad: otvorená strategická autonómia EÚ v rámci nového svetového poriadku; budúci potenciál zelených pracovných miest a požadované zručnosti a prierezové oblasti zelenej a digitálnej transformácie naprieč politikami.
  • Každoročná konferencia Systému európskej stratégie a politickej analýzy (ESPAS) v novembri 2020 bude príležitosťou na diskusiu o téme budúcoročnej správy o strategickom výhľade, ako aj na vytvorenie siete pre výhľad na úrovni EÚ.
  • Vytvorenie spoločných referenčných výhľadových scenárov, ktoré majú byť východiskom pre diskusiu o budúcom smerovaní, zabezpečiť súdržnosť medzi politikami a slúžiť ako spoločný výhľadový rámec pre politické návrhy. Toto úsilie môže slúžiť aj ako podklad pre Konferenciu o budúcnosti Európy.

Otázky a odpovede: Prvá výročná správa o strategickom výhľade – cesta k odolnejšej Európe

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. septembra 2020