Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok23. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2024

Hlavný dôraz sa kladie na snahu o zjednodušenie pravidiel pre občanov a podniky v celej Európskej únii. 

college

Program nadväzuje na záväzok predsedníčky Komisie von der Leyenovej zredukovať požiadavky na podávanie správ o 25 % v súlade s našou stratégiou na posilnenie dlhodobej konkurencieschopnosti EÚ a poskytnúť pomoc MSP.

Pracovný program stavia na výsledkoch, ktoré sa dosiahli za posledné štyri roky, pričom obsahuje návrhy nových iniciatív Komisie na nadchádzajúce mesiace a predstavuje významné iniciatívy zamerané na znižovanie miery byrokracie. Niektoré z týchto iniciatív zameraných na zjednodušenie už boli predložené (15 návrhov a iniciatív od marca 2023), zatiaľ čo ďalšie sa predkladajú súbežne (26 návrhov na racionalizáciu), resp. budú nasledovať v dohľadnej dobe. Podrobnosti o nich sú uvedené v osobitnej prílohe spolu s oznámenými hodnoteniami a kontrolami vhodnosti.

Keďže viac než 90 % záväzkov prijatých v politických usmerneniach z roku 2019 už bolo realizovaných a vzhľadom na to, že do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 už zostáva len niekoľko mesiacov, nové iniciatívy figurujúce v pracovnom programe sa obmedzujú len na tie oblasti, ktorých realizáciu treba zabezpečiť, aby Komisia naplnila svoje záväzky, alebo aby sa riešili novo vznikajúce výzvy. Novo navrhnuté iniciatívy vychádzajú z prejavu predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie v roku 2023 a z vyhlásenia o zámere.

"Zažívame bezprecedentné geopolitické, hospodárske, spoločenské a technologické výzvy, a preto je jednou z našich najvyšších priorít zabezpečiť konkurencieschopnosť a hospodársku bezpečnosť EÚ. Práve to je cieľom našich nových politických iniciatív na rok 2024, pričom zároveň hodláme zabezpečiť rovnováhu medzi požiadavkami, ktoré tento vývoj kladie na podniky a správne orgány, a znižovaním byrokracie pre naše podniky a správne orgány," hovorí predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Lepšia právna regulácia, znižovanie zaťaženia a menej byrokracie

V stratégii Komisie o dlhodobej konkurencieschopnosti je stanovený cieľ znížiť zaťaženie spojené s požiadavkami na podávanie správ o 25 %, a to bez toho, aby boli v rámci príslušných iniciatív ohrozené ciele jednotlivých politík. Na dosiahnutie tohto cieľa sa Komisia snaží zjednodušiť požiadavky na podávanie správ, napríklad prostredníctvom reformy Colného kódexu Únie, ktorá obchodníkom prinesie úspory nákladov vo výške približne 2 miliardy eur. Cieľom navrhovanej revízie pravidiel v oblasti štatistických zisťovaní je znížiť náklady o 450 miliónov eur, a to aj pre MSP. 

Pracovný program na rok 2024 obsahuje ďalšie návrhy na zjednodušenie v rôznych oblastiach politiky bez toho, aby došlo k zníženiu noriem v oblasti sociálnej ochrany, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľov, environmentálnych alebo hospodárskych záležitostí. Plánovanými zjednodušeniami sa zefektívnia požiadavky na podávanie správ, ktoré majú obmedzenú využiteľnosť – plánuje sa napríklad konsolidácia navzájom sa prekrývajúcich povinností, zníženie počtu dotknutých podnikov a zvýšenie miery digitalizácie.

Spomedzi návrhov na zjednodušenie možno spomenúť napríklad predĺženie lehôt na prijatie odvetvových európskych štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti (smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov), ako aj zmenu rozsahu uplatňovania smernice o účtovníctve a nariadenia o referenčných hodnotách.

O pokroku dosiahnutom pri dosahovaní cieľa znížiť zaťaženie o 25 % budeme informovať v našich ročných prieskumoch zaťaženia, pričom ako prvé budú vydané údaje za rok 2023, ktoré budú uverejnené budúci rok.

Plníme si záväzky

Komisia splnila viac než 90 % záväzkov, ktoré si stanovila v politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej v roku 2019. Ak sa má dosiahnuť dohoda o dosiaľ neschválených návrhoch, a teda zabezpečiť, aby politické opatrenia EÚ mohli v plnej miere využívať európski občania a podniky, Európsky parlament a Rada budú musieť vyvinúť v roku 2024 osobitné úsilie.

Komisia bude zároveň naďalej plniť Európsku zelenú dohodu, náš program rastu, pričom zabezpečí, aby zelená transformácia bola spravodlivá, inteligentná a inkluzívna. V tejto súvislosti bude viesť dialógy s občanmi a priemyslom a podnikne prípravné práce zamerané na podporu zraniteľných občanov a podnikov v procese transformácie, a to aj vďaka Sociálno-klimatickému fondu. Zároveň začneme strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva v EÚ. V snahe pokračovať v príprave Európy na digitálny vek Komisia prijme iniciatívy, ktorými sa naše vysokovýkonné počítače dajú k dispozícii startupom v oblasti umelej inteligencie, a zároveň navrhne európsky zákon o kozmickom priestore.

Hospodárstvo EÚ preukázalo odolnosť voči bezprecedentnému počtu kríz, ktorým muselo čeliť v poslednom čase. V roku 2024 sa Komisia bude zameriavať na výzvy v oblasti nedostatku pracovných síl a požadovaných zručností, vzdelávania, sociálneho dialógu, inflácie a jednoduchosti podnikania.

Podpora Ukrajiny v reakcii na ruskú útočnú vojnu zostane jednou z hlavných priorít nášho programu aj v roku 2024, rovnako ako naše vzájomne prospešné partnerstvo s Afrikou, náš program spravodlivého obchodu a rozvoj obranných spôsobilostí členských štátov. V snahe zistiť, ako by mohla fungovať Únia v rozšírenej podobe, Komisia posilní spoluprácu v boji proti prevádzačstvu migrantov a prijme opatrenia týkajúce sa reforiem pred rozšírením a preskúmania politík.

Ďalšie kroky

Komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou a podporovať ich, pričom cieľom je uľahčiť rýchle dosiahnutie dohôd do konca funkčného obdobia tejto Komisie.

Popri výzve na predkladanie dôkazov, ktorej cieľom je získať spätnú väzbu k problematike nadmerne zaťažujúcich požiadaviek na podávanie správ od zainteresovaných strán, ktorá bola spustená, prebehnú ďalšie konzultácie so spoločnosťami (vrátane siete vyslancov pre MSP), odborníkmi z členských štátov a inými zainteresovanými stranami, ktorých cieľom bude identifikovať mimoriadne problematické otázky a prioritné oblasti.

Súvislosti

Komisia každoročne prijíma pracovný program, v ktorom sa stanovuje zoznam opatrení na nasledujúci rok. Tento program informuje verejnosť a spoluzákonodarcov o našich politických záväzkoch, pokiaľ ide o predkladanie nových iniciatív, stiahnutie dosiaľ neschválených návrhov a preskúmanie existujúcich právnych predpisov EÚ. Pracovný program Komisie na rok 2024 je výsledkom úzkej spolupráce s Európskym parlamentom, členskými štátmi a poradnými orgánmi EÚ.

Ďalšie informácie

Webové stránky pracovného programu Komisie na rok 2024

Oznámenie o pracovnom programe Komisie na rok 2024

Vysvetlenie pracovného programu Komisie na rok 2024 – informačný prehľad

Znižovanie zaťaženia a racionalizácia požiadaviek na podávanie správ – informačný prehľad

Pracovný program Komisie

Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT)

Vyjadrite svoj názor! Portál, na ktorom sa môžu občania a podniky podeliť o svoje názory na nové politiky a existujúce právne predpisy EÚ.

Program lepšej právnej regulácie

Platformy Fit for Future (F4F)

Ročné prieskumy zaťaženia

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku