Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. novembra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 8 min

Komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim cenám energie

Program má slúžiť na podporu spoločností zo všetkých sektorov v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine.

Štátna pomoc - náklady na energiu

Program bol schválený podľa dočasného krízového rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 23. marca 2022 a zmenila 20. júla 2022 a 28. októbra 2022 na základe článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“), keďže dospela k záveru, že hospodárstvo EÚ čelí vážnemu narušeniu.

Slovenské opatrenie

Slovensko Komisii oznámilo svoj program v hodnote 600 miliónov eur podľa dočasného krízového rámca. Program má slúžiť na podporu spoločností zo všetkých sektorov v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Opatrenia bude spravovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a pomoc bude mať podobu priamych grantov. Pomoc bude k dispozícii spoločnostiam všetkých veľkostí a zo všetkých sektorov a je určená na pokrytie časti zvýšených nákladov na zemný plyn a elektrinu. Finančného sektora sa opatrenia netýkajú. 

Komisia skonštatovala, že slovenský program je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom rámci. Konkrétne: pomoc i) nepresiahne sumu 2 milióny eur na príjemcu a ii) neposkytne sa neskôr než 31. decembra 2023.

Súvislosti

Dočasný krízový rámec štátnej pomoci prijatý 23. marca 2022 umožňuje členským štátom využiť plnú flexibilitu pravidiel štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine.

Dočasný krízový rámec bol zmenený 20. júla 2022 s cieľom doplniť Balík opatrení v oblasti pripravenosti na zimu a v súlade s cieľmi plánu REPoweEU.

Ďalej bol dočasný krízový rámec zmenený 28. októbra 2022 v súlade s nedávnym nariadením o núdzovom zásahu na riešenie vysokých cien energie [nariadenie (EÚ) 2022/1854] a s komisijným návrhom nového núdzového nariadenia na riešenie vysokých cien plynu v EÚ a na zaručenie bezpečnosti dodávok energie túto zimu.

V dočasnom krízovom rámci sa stanovujú tieto druhy pomoci, ktoré môžu členské štáty poskytovať:

  • obmedzené sumy pomoci v akejkoľvek forme spoločnostiam zasiahnutým súčasnou krízou alebo následnými sankciami a odvetnými sankciami do zvýšenej sumy 250 000 eur v poľnohospodárstve a 300 000 eur v odvetví rybolovu a akvakultúry a až do 2 miliónov eur vo všetkých ostatných odvetviach,
  • podporu likvidity vo forme štátnych záruk a dotovaných úverov. Vo výnimočných prípadoch a pod podmienkou prísnych záruk môžu členské štáty poskytnúť verejné záruky presahujúce 90 % krytia, ak majú podobu nefinancovaného finančného kolaterálu centrálnej protistrane alebo zúčtovacím členom.
  • pomoc na kompenzáciu vysokých cien energie. Pomoc, ktorá sa môže poskytnúť v akejkoľvek forme, bude spoločnostiam, najmä intenzívnym odberateľom energie, čiastočne kompenzovať dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku mimoriadneho zvýšenia cien plynu a elektrickej energie. Individuálnu sumu podpory možno počítať buď na základe spotreby v minulosti alebo aktuálnej spotreby. Zohľadniť pritom treba potrebu zachovať trhové stimuly na znižovanie spotreby energie a zaistiť kontinuitu hospodárskych činností. Okrem toho môžu členské štáty poskytovať podporu pružnejšie, a to aj mimoriadne zasiahnutým energeticky náročným odvetviam, pričom podmienkou sú záruky, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii. Ďalšie podrobnosti o možnostiach podpory pri vysokých cenách energie vrátane metodiky výpočtu individuálnej pomoci sú k nahliadnutiu tu,
  • opatrenia na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov. Členské štáty môžu vytvoriť schémy pre investície do energie z obnoviteľných zdrojov vrátane obnoviteľného vodíka, bioplynu a biometánu, uskladňovania energie a tepla z obnoviteľných zdrojov aj prostredníctvom tepelných čerpadiel, so zjednodušenými postupmi verejného obstarávania, ktoré možno rýchlo zaviesť, a zároveň budú zahŕňať dostatočné záruky ochrany rovnakých podmienok. Členské štáty môžu predovšetkým navrhnúť schémy pre konkrétne technológie, ktoré si vzhľadom na konkrétny vnútroštátny energetický mix vyžadujú podporu,
  • opatrenia na uľahčenie dekarbonizácie priemyselných procesov. Členské štáty môžu v záujme ešte väčšieho urýchlenia energetickej diverzifikácie podporiť investície na postupné ukončenie používania fosílnych palív: konkrétne elektrifikáciou, energetickou efektívnosťou a prechodom na obnoviteľný vodík vyrábaný pomocou elektriny, ktorá spĺňa určité podmienky. Členské štáty môžu buď i) vytvoriť nové schémy založené na výzvach na predkladanie ponúk, alebo ii) podporovať projekty priamo bez výzvy na predkladanie ponúk, pričom by platili určité obmedzenia podielu verejnej podpory na investíciu. V prípade malých a stredných podnikov, ako aj v prípade osobitne energeticky účinných riešení by sa počítalo s osobitnými doplnkovými bonusmi a
  • opatrenie na podporu znižovania dopytu po elektrine v súlade s nariadením (EÚ) 2022/1854.

V individuálnych prípadoch a za určitých podmienok sú možné aj tieto typy pomoci: i) podpora pre spoločnosti zasiahnuté povinným alebo dobrovoľným obmedzením spotreby plynu, ii) podpora na plnenie zásobníkov plynu, iii) prechodná a časovo obmedzená podpora prechodu na viac znečisťujúce fosílne palivá pod podmienkou, že sa bude vyvíjať úsilie o energetickú efektívnosť a predchádzať efektu odkázanosti na viac znečisťujúce palivá, a iv) podpora poskytovania poistenia alebo zaistenia spoločnostiam, ktoré prepravujú tovar na Ukrajinu a z Ukrajiny a v) podpora opatrení rekapitalizácie tam, kde je takáto podpora platobnej schopnosti potrebná, vhodná a primeraná.

Sankcionované subjekty pod kontrolou Ruska budú z rozsahu pôsobnosti týchto opatrení vylúčené.

Dočasný krízový rámec obsahuje viacero záruk:

  • proporčná metodika: podľa nej je povinný súvis medzi sumou, ktorú možno poskytnúť podniku, a rozsahom hospodárskej činnosti a mierou vystavenia hospodárskym dôsledkom krízy,
  • podmienky účasti: sú v nich vymedzení napríklad energeticky nároční odberatelia, a to ako podniky, ktoré energetické výrobky nakúpili i) v roku 2021 v hodnote minimálne 3 % svojej výroby alebo obratu, alebo ii) v prvom štvrťroku 2022 v hodnote minimálne 6 % svojej výroby alebo obratu a
  • požiadavky na udržateľnosť: členským štátom sa adresuje výzva, aby na poskytnutie pomoci na dodatočné náklady v dôsledku mimoriadne vysokých cien plynu a elektrickej energie nediskriminačným spôsobom zvážili stanovenie požiadaviek týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo bezpečnosti dodávok. Okrem toho sú prijímatelia pomoci na dodatočné náklady na energiu presahujúce 50 miliónov EUR povinní orgánu, ktorý podporu poskytuje, predložiť plán, v ktorom rozvedú, ako znížia uhlíkovú stopu svojej spotreby energie alebo ako budú realizovať iné opatrenia na zaručenie ochrany životného prostredia alebo bezpečnosti dodávok energie.

Dočasný krízový rámec bude v prípade všetkých opatrení v platnosti do 31. decembra 2023. V záujme právnej istoty Komisia neskôr posúdi, či treba platnosť rámca predĺžiť.

Dočasným krízovým rámcom sa dopĺňajú rozsiahle možnosti členských štátov navrhovať opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci napríklad umožňujú členským štátom pomôcť podnikom, ktoré zápasia s nedostatkom likvidity a potrebujú naliehavú pomoc. Navyše článok 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie umožňuje členským štátom kompenzovať spoločnostiam škody, ktoré vznikli priamo v dôsledku mimoriadnych okolností, ako je napríklad aktuálna kríza.

Okrem toho Komisia 19. marca 2020 prijala dočasný rámec v kontexte pandémie COVID-19. Zmenila ho potom 3. apríla8. mája29. júna13. októbra 2020, 28. januára a 18. novembra 2021. Ako oznámila v máji 2022, jeho platnosť až na niektoré výnimky nepredĺžila po stanovenom dátume jej uplynutia 30. júna 2022. Znamená to, že opatrenia na podporu investícií a na podporu platobnej schopnosti možno zavádzať do 31. decembra 2023. Okrem toho sa v dočasnom krízovom rámci v súvislosti s pandémiou COVID-19 už stanovuje pružný prechod podmienený jednoznačnými zárukami. Konkrétne ide o oblasti ako konverzia a reštrukturalizácia možností dlhových nástrojov (napr. úverov a záruk) na iné formy pomoci (napr. priame granty) do 30. júna 2023.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií sa pod číslom veci SA.104846 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži sprístupní verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v elektronickom týždenníku štátnej pomoci State Aid Weekly e-News.

Ďalšie informácie o dočasnom krízovom rámci a ostatných opatreniach, ktoré Komisia prijala na riešenie hospodárskeho vplyvu ruskej vojny proti Ukrajine, možno nájsť tu.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. novembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku