Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo16. februára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Komisia schválila štátnu pomoc od siedmich členských štátov vo výške 6,9 miliardy eur na projekt vodíkovej infraštruktúry

Tento dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu posilní dodávky obnoviteľného vodíka, čím zníži závislosť od zemného plynu a pomôže dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU. Do projektu je zapojené aj Slovensko.

Hydrogen strategy - The hydrogen fueling station of the Don Quichote project

Komisia schválila na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci tretí dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu vodíkovej infraštruktúry. Očakáva sa, že tento dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu posilní dodávky obnoviteľného vodíka, čím zníži závislosť od zemného plynu a pomôže dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU.

Projekt s názvom IPCEI Hy2Infra spoločne vypracovalo a oznámilo sedem členských štátov: Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Taliansko.

Členské štáty poskytnú až 6,9 miliardy eur vo forme verejného financovania, vďaka čomu by sa mali uvoľniť súkromné investície vo výške 5,4 miliardy eur. V rámci tohto dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu sa do 33 projektov zapojí 32 podnikov pôsobiacich v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, a to vrátane malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“).

IPCEI Hy2Infra bude pokrývať rozsiahlu časť hodnotového reťazca vodíka tým, že podporí:

  1. zavádzanie 3,2 GW veľkokapacitných elektrolyzérov na výrobu obnoviteľného vodíka;
  2. zavádzanie nových a reprofilizovaných potrubí na prepravu a distribúciu vodíka s dĺžkou približne 2 700 km;
  3. vývoj veľkokapacitných zásobníkov vodíka s kapacitou najmenej 370 GWh a
  4. výstavbu obslužných terminálov a súvisiacej prístavnej infraštruktúry pre tekuté organické nosiče vodíka (LOHC) na prečerpanie 6 000 ton vodíka ročne.

Účastníci budú spolupracovať aj na interoperabilite a spoločných normách s cieľom zamedziť vzniku prekážok a uľahčiť budúcu integráciu trhu. Zároveň podporí postupný vznik vodíkovej infraštruktúry v celej EÚ počnúc od rôznych regionálnych klastrov.

Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti sa zrealizuje niekoľko projektov, pričom v rokoch 2026 až 2028 by mali byť v prevádzke rôzne veľkokapacitné elektrolyzéry a v rokoch 2027 až 2029 rôzne potrubia, a to v závislosti od zemepisnej oblasti. Celkové dokončenie projektov je naplánované na rok 2029, pričom harmonogram sa líši v závislosti od konkrétnych projektov a podnikov.

IPCEI Hy2Infra dopĺňa prvý a druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu, ktoré sa týkajú hodnotového reťazca vodíka. Komisia 15. júla 2022 schválila IPCEI Hy2Tech, ktorý sa zameriava na vývoj vodíkových technológií pre koncových používateľov. IPCEI Hy2Use bol schválený 21. septembra 2022 a zameriava sa na vodíkové aplikácie v sektore priemyslu. Projekt Hy2Infra sa týka investícií do infraštruktúry, ktoré nepokrývajú prvé dva dôležité projekty spoločného európskeho záujmu.

Posúdenie zo strany Komisie

Komisia posúdila navrhovaný projekt podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, konkrétne podľa svojho oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu.

Tam, kde sa súkromné iniciatívy podporujúce prelomové inovácie a budovanie rozsiahlej infraštruktúry veľkého významu pre EÚ nedarí zrealizovať z dôvodu významných rizík, ktoré takéto projekty zahŕňajú, majú členské štáty možnosť uplatniť pravidlá týkajúce sa dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, vďaka ktorým môžu spoločnými silami vyplniť medzeru na prekonanie týchto zlyhaní trhu. Uvedené pravidlá zároveň zabezpečujú, aby hospodárstvo EÚ z príslušných investícií vo všeobecnosti profitovalo, a obmedzujú potenciálne narušenia hospodárskej súťaže.

Komisia konštatovala, že navrhovaný IPCEI Hy2Infra spĺňa povinné podmienky stanovené v jej oznámení. Predovšetkým dospela k týmto záverom:

  • Projekt prispieva k spoločnému cieľu vďaka podpore zavádzania vodíkovej infraštruktúry, ktorá je dôležitá na dosiahnutie cieľov kľúčových politických iniciatív EÚ, ako sú Európska zelená dohodaplán REPowerEU a vodíková stratégia EÚ.
  • Všetkých 33 projektov zahrnutých do IPCEI je veľmi ambicióznych, keďže ich cieľom je rozvoj infraštruktúry, ktorá presahuje rámec toho, čo trh v súčasnosti ponúka. Budú prvými stavebnými kameňmi integrovanej a otvorenej vodíkovej siete, ktorá bude prístupná za nediskriminačných podmienok, a umožnia zvýšenie dodávok obnoviteľného vodíka na európskom trhu. Tým sa umožní dekarbonizácia hospodárskych odvetví, ktoré sú závislé od vodíka, v záujme zníženia ich emisií uhlíka.
  • Tento dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu však zahŕňa aj značné finančné riziká. Je preto potrebná verejná podpora, aby sa spoločnostiam poskytli stimuly na realizáciu príslušných investícií.
  • Pomoc jednotlivým podnikom sa obmedzuje na to, čo je potrebné a primerané a neoprávnene nenarúša hospodársku súťaž. Komisia predovšetkým overila, že celkové plánované maximálne výšky pomoci sú v súlade s oprávnenými nákladmi projektov a ich likvidnými medzerami. Navyše, ak budú projekty, na ktoré sa IPCEI vzťahuje, veľmi úspešné a vygenerujú dodatočné čisté príjmy, podniky časť pomoci vrátia príslušným členským štátom (mechanizmus vrátenia poskytnutých prostriedkov).
  • Zúčastnené podniky si budú vo veľkej miere vymieňať odborné znalosti a skúsenosti získané počas výstavby a prvých rokov fungovania projektov, a to prostredníctvom publikácií, konferencií a spoločných odporúčaní na vypracovanie prevádzkových pravidiel a technických noriem. V dôsledku toho sa vytvoria pozitívne účinky presahovania v celej Európe, nad rámec podnikov a členských štátov, ktoré sú súčasťou tohto dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu.

Komisia preto dospela k záveru, že projekt je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Financovanie, príjemcovia a výšky pomoci

Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu bude zahŕňať 33 projektov realizovaných 32 podnikmi vrátane piatich MSP. Zúčastnené podniky budú navzájom úzko spolupracovať prostredníctvom rôznych druhov spolupráce. Tá bude prebiehať aj s externými partnermi, ako sú prevádzkovatelia prepravných sietí, potenciálni odberatelia, univerzity, výskumné organizácie a dodávatelia zariadení v celej Európe vrátane MSP.

Tlačová správa: Štátna pomoc od siedmich členských štátov vo výške 6,9 miliardy eur (europa.eu)

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. februára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku