Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. septembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Komisia uľahčuje pôsobenie cezhraničných združení v EÚ

Neziskové združenia vytvárajú v Únii hospodársku a spoločenskú hodnotu a pôsobia v kľúčových odvetviach, ako sú zdravotníctvo, starostlivosť a sociálne služby, kultúra, služby zamestnanosti, šport, výskum a vývoj či vzdelávanie. 

práca

Komisia prijala návrh, ktorý uľahčí cezhraničné pôsobenie neziskových združení v EÚ. Návrh zlepší fungovanie vnútorného trhu, keďže odstráni právne a administratívne prekážky pre neziskové združenia, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť vo viacerých členských štátoch. Podporí úlohu neziskových združení, ktorá spočíva vo vytváraní hospodárskych a spoločenských hodnôt v EÚ, a vytvorí im rovnaké podmienky.

V súčasnosti sa stáva, že keď sa neziskové združenia zapájajú do činností v inom členskom štáte, v ktorom nemajú sídlo, nie všade je rovnako uznaná ich právna subjektivita a spôsobilosť. Často sa musia zaregistrovať druhýkrát, ba dokonca vytvoriť nový právny subjekt v danom členskom štáte. Odhaduje sa, že nové pravidlá znížia administratívne náklady až o 770 miliónov eur ročne pre približne 310 000 neziskových združení, ktoré v súčasnosti musia čeliť týmto prekážkam, keď pôsobia v inej krajine. V horizonte 15 rokov to môže predstavovať až 8,5 miliardy eur. Takisto sa očakáva, že ďalších zhruba 185 000 neziskových združení sa začne zapájať do cezhraničných činností, ak návrh odstráni tieto prekážky. V horizonte 15 rokov by potom mohli vytvoriť pridanú hodnotu vo výške až 4,2 miliardy eur.

"Neziskové združenia zohrávajú zásadnú úlohu v našom sociálnom hospodárstve, keďže podporujú kolektívne záujmy v kľúčových oblastiach, ako sú zamestnanosť, zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie, výskum alebo šport. Týmto subjektom teraz uľahčujeme cezhraničné pôsobenie, aby mohli mobilizovať členov a dobrovoľníkov v celej EÚ. Ušetria sa tým administratívne náklady vo výške až 770 miliónov eur ročne, ktoré pomôžu hospodárstvu, ako aj občianskej spoločnosti," hovorí komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Návrh Komisie zavádza do vnútroštátnych právnych systémov členských štátov novú právnu formu európskeho cezhraničného združenia (ECBA). Je osobitne navrhnutá na cezhraničné účely a zníži právnu a administratívnu záťaž, pokiaľ ide o uznávanie a zakladanie neziskových združení, ktoré pôsobia v inom členskom štáte. Keď sa európske cezhraničné združenie zriadi v jednom členskom štáte, automaticky bude uznané vo všetkých členských štátoch a bude v nich môcť pôsobiť, a to aj vrátane hospodárskych činností. Neziskové združenia v EÚ tak budú môcť naplno využívať svoj spoločenský a hospodársky potenciál. Európske cezhraničné združenia budú existovať súbežne s inými vnútroštátnymi združeniami na úrovni členských štátov. Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa navrhovaná smernica nevzťahuje, ako je napríklad zdaňovanie, členské štáty budú zaobchádzať s európskymi cezhraničnými združeniami rovnako ako s porovnateľnými vnútroštátnymi neziskovými združeniami, čiže budú sa rešpektovať tradície členských štátov v tejto oblasti a pre existujúce združenia sa nič nezmení.

Nové pravidlá zabezpečia, že: 

  • v každom členskom štáte sa zavedie nová právna forma neziskového združenia osobitne určeného na cezhraničné účely (ECBA), ktorá bude fungovať súbežne s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi formami,
  • táto nová právna forma bude automaticky uznaná v celej Únii hneď, ako sa európske cezhraničné združenie zaregistruje v niektorom členskom štáte, a to vďaka „osvedčeniu európskeho cezhraničného združenia“,
  • budú stanovené harmonizované pravidlá týkajúce sa premiestnenia sídla, takže neziskové združenia budú môcť v plnej miere využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, tovar a kapitál v Únii, 
  • európske cezhraničné združenie bude môcť využívať všetky výhody vnútorného trhu bez ohľadu na členský štát registrácie, keďže bude mať slobodný a nediskriminačný prístup k verejnému financovaniu v každom členskom štáte, v ktorom pôsobí.

Navrhovanou smernicou Komisia prijala aj nariadenie technickej povahy, ktorým sa mení nariadenia o informačnom systéme o vnútornom trhu a nariadenie o jednotnej digitálnej bráne. Cieľom je umožniť spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi pomocou systému o vnútornom trhu a vykonávať digitálne operácie pomocou digitálnej brány, ktorá umožní prístup k informáciám o európskych cezhraničných združeniach, ktoré sú dostupné online.

Ďalšie kroky

Návrh bude teraz predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Po schválení budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva.

Súvislosti

Neziskové združenia vytvárajú v Únii hospodársku a spoločenskú hodnotu a pôsobia v kľúčových odvetviach, ako sú zdravotníctvo, starostlivosť a sociálne služby, kultúra, služby zamestnanosti, šport, výskum a vývoj či vzdelávanie. V členských štátoch EÚ existuje 3,8 milióna neziskových združení, ktoré vytvárajú 2,9 % HDP EÚ.

V návrhu sa uznáva potreba vytvoriť priaznivé prostredie pre neziskový sektor. Vychádza z uznesenia Európskeho parlamentu s odporúčaniami pre Komisiu o štatúte pre európske cezhraničné združenia a neziskové organizácie, ktoré bolo prijaté 17. februára 2022.

Návrh je zakotvený v širších politických cieľoch Európskej zelenej dohody a digitálneho desaťročia do roku 2030 a týka sa politickej priority pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí. Návrh prispieva k cieľom akčného plánu pre sociálne hospodárstvo a súvisí s niektorými jeho opatreniami, ako sú napríklad návrh odporúčania Rady o vypracovaní rámcových podmienok sociálneho hospodárstva v členských štátoch a dva pracovné dokumenty útvarov Komisie o príslušných daňových rámcoch pre subjekty sociálneho hospodárstva a o nediskriminačnom zdaňovaní charitatívnych organizácií a ich darcov: zásady vychádzajúce z judikatúry EÚ.

Ďalšie informácie

Informačný prehľad

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2022 s odporúčaniami pre Komisiu o štatúte pre európske cezhraničné združenia a neziskové organizácie

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. septembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku