Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. novembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Komisia víta dohodu o ročnom rozpočte EÚ na rok 2024

Rozpočet nasmeruje finančné prostriedky tam, kde môžu mať najväčší prínos.

Rozpočet EÚ na rok 2024

Potrebujeme sa rýchlo dohodnúť na revízii viacročného finančného rámca (VFR), ktorú navrhla Komisia v júni 2023, aby sme získali zdroje na pokrytie nových kľúčových potrieb, ktoré nemožno financovať pri súčasných stropoch VFR. Ide najmä o to, aby EÚ mohla spoľahlivo reagovať na dôsledky ruskej útočnej vojny na Ukrajine, pretrvávajúce migračné tlaky a ich základné príčiny, prírodné katastrofy a globálnu konkurenciu v oblasti kľúčových kritických technológií.

Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2024, vďaka ktorej bude možné riešiť najmä najnaliehavejšie dôsledky krízy na Blízkom východe v dotknutých krajinách, ako aj v Európe a jej susedstve.

Komisia víta túto dohodu, ktorou sa zabezpečí financovanie priorít EÚ na budúci rok. Dohoda o rozpočte na tok 2024 sa týka záväzkov vo výške 189,4 mld. eur a platieb vo výške 142,6 mld. eur. Z rozpočtu na rok 2024 sa bude naďalej podporovať súčasná obnova hospodárstva a zároveň zlepšovať strategická autonómia Európy. Prioritou budú naďalej výdavky na zelené a digitálne iniciatívy aj pomocou nástroja NextGenerationEU, ktoré zvyšujú odolnosť a pripravenosť Európy na budúcnosť.

"Nejde o rutinnú záležitosť. Je jasné, že ak chceme v plnej miere pokryť nevyhnutné výdavky na nové naliehavé potreby a zachovať si manévrovací priestor pre budúci vývoj, potrebujeme sa dohodnúť na revízii viacročného finančného rámca. Dohodnutý rozpočet pomôže financovaním opatrení v Únii a v južnom a východnom susedstve riešiť bezprostredné dôsledky krízy na Blízkom východe. V nich bude zahrnutá aj humanitárna pomoc a migrácia. Musíme však financovať celý rad ďalších bezodkladných opatrení, a to najmä vo vzťahu k Ukrajine," vyjadril sa komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn.

V záujme plnenia priorít Únie sa dospelo k dohode na týchto výdavkoch:  

 • 16,2 miliardy eur na podporu našich susedov a medzinárodného rozvoja a spolupráce. Okrem iného ide o cielené zvýšenia prostriedkov na program humanitárnej pomoci (1,9 miliardy eur), ktorý je určený na riešenie krízových situácií na celom svete vrátane naliehavých potrieb v susedstve EÚ. Financovanie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) – Globálna Európa (11,5 miliardy eur) sa zameriava napríklad na migráciu v južnom susedstve, na základné príčiny migrácie v Afrike a inde, ako aj na Moldavsko, ktoré musí na ceste do rozšírenej EÚ uskutočniť potrebné reformy. Na nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) bude k dispozícii 2,1 miliardy eur, a to napríklad na podporu reforiem na západnom Balkáne;
 • 53,7 mld. eur na spoločnú poľnohospodársku politiku a 1,1 mld. eur na Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond, pre európskych poľnohospodárov a rybárov, ale aj na posilnenie odolnosti rybárstva a poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia a zaistenie potrebného manévrovacieho priestoru pre krízové riadenie; 
 • 47,9 mld. eur na regionálny rozvoj a súdržnosť vrátane hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj na infraštruktúru, ktorá slúži zelenej transformácii a prioritným projektom Únie;  
 • 13,6 mld. eur na výskum a inováciu, z toho 12,9 mld. eur na hlavný výskumný program Únie Horizont Európa. Rozpočet počíta aj s financovaním európskeho aktu o čipoch v rámci programov Horizont Európa a Digitálna Európa;
 • 4,6 mld. eur na Európske strategické investície, z toho 2,7 mld. eur na Nástroj na prepájanie Európy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry, 1,3 mld. eur na program Digitálna Európa na formovanie digitálnej budúcnosti Únie a 348 mil. eur na Program InvestEU na kľúčové priority (výskum a inovácia, súbežná zelená a digitálna transformácia, sektor zdravotníctva a strategické technológie); 
 • 2,3 mld. eur na výdavky určené na vesmír, najmä na Európsky vesmírny program, ktorý bude zastrešovať všetky činnosti Únie v tejto strategickej oblasti; 
 • 21,9 mld. eur na ľudí, sociálnu súdržnosť a hodnoty, 16,8 mld. eur na Európsky sociálny fond (ESF+), 3,8 mld. eur na program Erasmus+, ktorý ľuďom poskytuje príležitosti na vzdelávanie a mobilitu, 335 mil. eur na podporu umelcov a tvorcov v celej Európe a 261 mil. eur na podporu spravodlivosti, práv a hodnôt; 
 • 3,3 miliardy eur na zvyšujúce sa náklady na úvery a pôžičky prijaté cez nástroj NextGenerationEU;
 • 2,4 mld. eur na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, z toho 765 mil. eur na program LIFE na podporu zmiernenia zmeny klímy a adaptácie a 1,5 mld. eur na Fond na spravodlivú transformáciu s cieľom zabezpečiť, aby mal prechod na zelené hospodárstvo skutočný prínos pre všetkých;  
 • 2,2 mld. eur na ochranu našich hraníc, z toho 1,2 mld. eur na Fond pre integrované riadenie hraníc (IBMF) a 859 mil. eur (celkový príspevok EÚ) pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex); 
 • 1,7 mld. eur na výdavky súvisiace s migráciou, z toho 1,5 mld. eur na podporu migrantov a žiadateľov o azyl v súlade s našimi hodnotami a prioritami; 
 • 1,6 mld. eur na riešenie výziev v oblasti obrany, z toho 638 mil. eur na podporu rozvoja spôsobilostí a výskumu v rámci Európskeho obranného fondu (ERF), 251 mil. eur na podporu vojenskej mobility, 260 mil. eur na nový krátkodobý nástroj v oblasti obrany (EDIRPA) a 343 mil. eur na podporu výroby munície; 
 • 958 mil. eur na zabezpečenie fungovania jednotného trhu vrátane 602 mil. eur na Program pre jednotný trh a 200 mil. eur na činnosti v oblasti boja proti podvodom, daní a ciel; 
 • 754 mil. eur pre program EU4Health na zabezpečenie komplexnej reakcie na zdravotné potreby obyvateľstva, ako aj 240 mil. eur na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU), z ktorého sa v prípade krízy poskytuje rýchla operačná pomoc; 
 • 733 mil. eur na bezpečnosť, z toho 322 mil. eur na Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) určený na boj proti terorizmu, radikalizácii, antisemitizmu, organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite.  

 

Rozpočet EÚ na rok 2024

Ďalšie kroky

Ročný rozpočet na rok 2024 teraz formálne prijme Rada Európskej únie a Európsky parlament. Hlasovanie v pléne, ktoré bude znamenať zavŕšenie celého procesu, je v súčasnosti naplánované na 22. novembra 2023. 

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede: Dohoda o ročnom rozpočte na rok 2024

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. novembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku