Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok26. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 8 min

Komisia zavádza opatrenia na podporu európskeho odvetvia veternej energie

Opatrenia pomôžu jeho rozvoju a rastu konkurcieschopnosti v celosvetovom meradle.

Wind Power Package

EÚ si nedávno stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2030 aspoň 42,5 % energie z obnoviteľných zdrojov, no má ambície dosiahnuť až 45 %. Na to treba masívne zvýšiť inštalovaný výkon veterných parkov s očakávaným rastom z 204 GW v roku 2022 na viac ako 500 GW v roku 2030. Hoci je odvetvie veternej energie historickým úspechom EÚ, jeho budúci rast čelí celému radu jedinečných výzev: nedostatočnému a neistému dopytu, pomalému a zložitému udeľovaniu povolení, nedostatočnému prístupu k surovinám, vysokej inflácii a cenám komodít, nepriaznivej koncepcii vnútroštátnych verejných súťaží, rastúcemu tlaku zo strany medzinárodných konkurentov a rizikám súvisiacim s dostupnosťou kvalifikovanej pracovnej sily.

Táto situácia si vyžaduje okamžité opatrenia. Preto v súlade s tým, čo oznámila minulý mesiac predsedníčka von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie, Európska komisia predkladá európsky akčný plán pre odvetvie veternej energie s cieľom zabezpečiť, aby sa pri prechode na čistú energiu nezabudlo na konkurencieschopnosť priemyslu a aby veterná energia bola aj naďalej úspechom EÚ.

"K úspešnej zelenej transformácii nemôže dôjsť bez silnej priemyselnej základne. Musíme zabezpečiť, aby všetky odvetvia fungovali v optimálnych podmienkach, aby tak mohli účinne prispievať k dosiahnutiu našich ambicióznych cieľov v oblasti klímy a energetiky. Tento balík pomôže európskemu odvetviu veternej energie prosperovať doma a konkurovať v celosvetovom meradle, čím sa zníži závislosť od externých dodávateľov a vytvoria sa zelené pracovné miesta," dopĺňa Maroš Šefčovič, výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu, medzinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

Akčný plán pomôže zachovať zdravý a konkurencieschopný dodávateľský reťazec veternej energie s jasnou a bezpečnou databázou projektov, prilákať potrebné financovanie a súťažiť za rovnakých podmienok na celom svete.  Sprevádza ho oznámenie o plnení ambícií EÚ v oblasti energie na mori vrátane veternej energie, pričom nadväzuje na stratégiu EÚ v oblasti energie na mori prijatú pred tromi rokmi. 

Spoločná európska reakcia rieši jedinečnú kombináciu výziev

V akčnom pláne sa stanovujú okamžité opatrenia, ktoré majú Komisia, členské štáty a priemysel prijať spoločne; vychádzajú z existujúcich politík a právnych predpisov a zameriavajú sa na šesť hlavných oblastí:

  • Urýchlené zavádzanie prostredníctvom zvýšenej predvídateľnosti a rýchlejšieho udeľovania povolení.  V roku 2022 pribudlo rekordných 16 GW inštalovaného výkonu veterných elektrární, čo predstavuje nárast o 47 % v porovnaní s rokom 2021. Je to však výrazne pod úrovňou 37 GW/rok, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. Komisia v spolupráci s členskými štátmi začína iniciatívu „Accele-RES“, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa urýchlene začali vykonávať revidované pravidlá EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, pričom sa kladie väčší dôraz na digitalizáciu povoľovacích procesov a na technickú pomoc členským štátom. Okrem toho vyzýva členské štáty, aby zlepšili viditeľnosť zoznamu projektov prostredníctvom prísľubov v oblasti veternej energie, transparentných kalendárov aukcií a dlhodobého plánovania. V neposlednom rade Komisia v priebehu tohto roku podporí potrebné rozšírenie elektrizačných sústav prostredníctvom akčného plánu v tejto oblasti.
  • Zdokonalená koncepcia aukcií. Na základe navrhovaného aktu o emisne neutrálnom priemysle a reformy koncepcie trhu s elektrinou bude Komisia podporovať členské štáty pri zlepšovaní podoby aukcií pomocou dobre navrhnutých a objektívnych kritérií, ktoré odmeňujú zariadenia s vyššou pridanou hodnotou a zabezpečujú, aby sa projekty realizovali v plnej miere a včas. Pokiaľ ide o situáciu mimo EÚ, projekty Global Gateway zvýšia využívanie strategických noriem v oblasti verejného obstarávania. V akčnom pláne sa takisto predpokladá posúdenie kybernetickobezpečnostných rizík.
  • Prístup k financovaniu. S cieľom urýchliť investície do výroby veternej energie v Európe a jej financovanie Komisia uľahčí prístup k financovaniu zo strany EÚ, najmä prostredníctvom Inovačného fondu, zatiaľ čo Európska investičná banka (EIB) poskytne záruky na zníženie rizika.  Komisia takisto nabáda členské štáty, aby na podporu výroby veternej energie v EÚ v plnej miere využívali flexibilitu, ktorú poskytuje zmenený dočasný krízový a prechodný rámec štátnej pomoci.
  • Spravodlivé a konkurencieschopné medzinárodné prostredie.  S cieľom zabezpečiť, aby odvetvie veternej energie fungovalo za rovnakých podmienok, Komisia pozorne monitoruje možné nekalé obchodné praktiky, z ktorých majú prospech zahraniční výrobcovia veternej energie, a bude naďalej využívať obchodné dohody na uľahčenie prístupu na zahraničné trhy a zároveň bude podporovať prijatie noriem EÚ a medzinárodných noriem pre toto odvetvie. Komisia bude takisto spolupracovať s investormi s cieľom identifikovať a riešiť prekážky brániace investíciám.
  • Zručnosti.  Rozsiahle partnerstvá v oblasti zručností pre energiu z obnoviteľných zdrojov budú kľúčovým fórom na rozvoj projektov rozvoja zručností. Prostredníctvom aktu o emisne neutrálnom priemysle Komisia uľahčí aj spustenie európskych akadémií zručností pre emisne neutrálny priemysel – vrátane jednej akadémie venovanej odvetviu veternej energie, ktoré sú určené na podporu opatrení členských štátov zameraných na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovníkov. Akadémie budú rozvíjať obsah vzdelávania a učebné materiály a budú sa zameriavať na odbornú prípravu 100 000 študentov do troch rokov od ich založenia.  
  • Zapojenie priemyslu a záväzky členských štátov.  Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi a odvetvím veternej energie na charte EÚ o veternej energii s cieľom zlepšiť podmienky umožňujúce európskemu odvetviu veternej energie udržať si konkurencieschopnosť.

"EÚ je odhodlaná stáť v čele energetickej transformácie a využiť príležitosť na vytvorenie hospodárskeho rastu a zelených pracovných miest. Odvetvie veternej energie je kľúčom k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti čistej energie a klímy, ale musíme zabezpečiť, aby mohlo podnikať v spravodlivom a priaznivom prostredí. Sme odhodlaní spolupracovať s členskými štátmi a priemyslom na realizácii našich legislatívnych cieľov v praxi. Opatrenia, ktoré sme dnes zaviedli, zabezpečia, aby odvetvie veternej energie zostalo silným európskym hráčom v oblasti energetiky," hovorí komisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

Nová vízia zrýchleného rozmiestňovania veterných parkov na mori

Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch významne prispeje k cieľom EÚ v oblasti klímy a energetiky veterná energia na mori. V nadväznosti na stratégiu pre energiu z morských obnoviteľných zdrojov z roku 2020 sa členské štáty nedávno dohodli na ambicióznych nových cieľoch v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov na mori do roku 2050, ktorých súčasťou sú priebežné ciele na roky 2030 a 2040 pre každú z piatich morských oblastí EÚ.

V roku 2022 dosiahol kumulatívny inštalovaný výkon EÚ27 na mori 16,3 GW. To znamená, že na preklenutie rozdielu medzi 111 GW, ku ktorým sa zaviazali členské štáty, a výkonom z roku 2022 musíme nainštalovať v priemere takmer 12 GW/rok, čo je 10-krát viac ako v prípade nových 1,2 GW nainštalovaných v minulom roku.    

Preto Komisia zdvojnásobila svoje úsilie konkrétne na podporu odvetvia obnoviteľných zdrojov energie na mori tým, že zavedie ďalšie opatrenia na: posilnenie sieťovej infraštruktúry a regionálnej spolupráce, zrýchlenie povoľovacieho procesu, zabezpečenie námorného priestorového plánovania, posilnenie odolnosti infraštruktúry, podporu výskumu a inovácií a rozvoj dodávateľských reťazcov a zručností.

Súvislosti

V rámci Európskej zelenej dohody, ako aj plánu REPowerEU na čo najskoršie opätovné získanie energetickej nezávislosti a ukončenie dovozu ruských fosílnych palív, sú obnoviteľné zdroje energie kľúčovým prvkom plánu EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. EÚ v rámci legislatívneho balíka Fit for 55 stanovila legislatívne ciele pre zrýchlené zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a uľahčuje tento proces prostredníctvom revidovaného nariadenia o TEN-E, ktoré posilňuje rámec pre cezhraničné projekty vrátane sústav na mori. Pri prechode na emisne neutrálne hospodárstvo bude konkurencieschopnosť EÚ vo veľkej miere závisieť od jej schopnosti vyvíjať a vyrábať doma čisté technológie, ktoré tento prechod umožňujú, vrátane veternej energie na pevnine a na mori. Začiatkom tohto roka Komisia predstavila priemyselný plán Zelenej dohody a predovšetkým navrhla akt o emisne neutrálnom priemysle a akt o kritických surovinách na podporu domácej výrobnej kapacity emisne neutrálnych technológií.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Informačný prehľad o európskom balíku predpisov o veternej energii

Európsky akčný plán pre veternú energiu

Oznámenie o plnení ambícií EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na mori

Tlačová správa o správe o stave energetickej únie

Informačný prehľad o stave energetickej únie

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
26. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku