Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. marca 2020Odhadovaný čas čítania: 3 min

Miera zamestnanosti žien zostáva nižšia ako u mužov

kobu-agency-7okkfhxrxnw-unsplash.jpg
© EU
Pred Medzinárodným dňom žien, ktorý oslavujeme 8. marca, vydala Európska komisia vyhlásenie, v ktorom zdôrazňuje dôležitosť podpory pokroku smerom k rovnosti žien a mužov. EÚ bude naďalej podporovať, presadzovať a chrániť práva žien. Bude posilňovať postavenie žien a bojovať proti rodovo podmienenému násiliu, a to aj v nestabilných, konfliktných a núdzových situáciách.

„Rodová rovnosť je základným princípom Európskej únie. Napriek tomu stále nie je realitou. V podnikaní, politike a spoločnosti ako celku môžeme naplno využiť svoj potenciál, iba ak využijeme všetky svoje talenty a rozmanitosť. Ženy na svojej ceste čelia mnohým prekážkam. V Európe i mimo nej sú ženy naďalej cieľom rodovo podmieneného násilia, stereotypov a nenávistných prejavov. Aj keď je Európa dobrým miestom pre ženy, čísla hovoria, že jedna z troch žien v EÚ bola vystavená fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu. V Únii by mal mať každý možnosť žiť bez násilia a pokračovať vo svojej zvolenej ceste v životom,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku Európskej komisie.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydal Eurostat prehľad zamestnanosti žien v EÚ. V roku 2018 bola miera zamestnanosti žien (vo veku od 20 do 64 rokov) v Európskej únii na úrovni 67 %, teda o jeden percentuálny bod (pb) vyššia v porovnaní s predchádzajúcim rokom a o 5 pb v porovnaní s rokom 2008. Miera zamestnanosti žien však ostáva o 12 pb nižšia ako miera zamestnanosti mužov rovnakého veku. Spomedzi členských štátov EÚ malo najvyššiu mieru zamestnanosti žien (80 %) Švédsko, zatiaľ čo Grécko (49 %) a Taliansko (53 %) vykázali najnižšie miery. Na Slovensku bolo v roku 2018 zamestnaných 66 % žien vo veku od 20 do 64 rokov. Vo všetkých členských štátoch bola miera zamestnanosti mužov vyššia ako miera zamestnanosti žien. Rozdiel v zamestnanosti žien a mužov sa v roku 2018 medzi členskými štátmi EÚ značne líšil. Na Slovensku bol zaznamenaný rozdiel 13 pb. Najvyššie rozdiely boli zaznamenané na Malte (22 pb) a Grécku (21 pb), zatiaľ čo najnižší bol v Litve (2 pb).

Ženy viac pracujú na čiastočný úväzok

Jedna tretina zamestnaných žien pracovala v EÚ v roku 2018 na čiastočný úväzok (30 %), čo je takmer štvornásobok oproti mužom (8 %). Podobný model bol pozorovaný vo všetkých členských štátoch. Najvyšší podiel zamestnaných žien pracujúcich na čiastočný úväzok bol zaznamenaný v Holandsku (74 %), zatiaľ čo najnižší podiel bol v Bulharsku (2 %).


Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a komisárka pre rovnosť Helena Dalliová predstavili včera Stratégiu rodovej rovnosti, ktorá je v súlade s politickými usmerneniami Ursuly von der Leyenovej, prvej ženy predsedajúcej Európskej komisii. Ako jedno z prvých opatrení Komisia začala verejnú konzultáciu o transparentnosti odmeňovania s cieľom predložiť záväzné opatrenia do konca roku 2020. V stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 sa preto stanovujú hlavné opatrenia na nasledujúcich 5 rokov a Komisia sa v nej zaväzuje, že zahrnie hľadisko rovnosti do všetkých oblastí politík EÚ. Cieľom novej Komisie je poskytnúť všetkým, ktorí majú rovnaké ambície, aj rovnaké príležitosti.

Úplnú rovnosť medzi mužmi a ženami sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadnemu členskému štátu EÚ. Napredujeme pomaly a rodové rozdiely v zamestnaní, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkovom zabezpečení pretrvávajú. EK chce zaviesť sériu opatrení, ktorých cieľom je ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy; zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania; dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politickom živote.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. marca 2020