Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. októbra 2016Odhadovaný čas čítania: 3 min

Nové informačné weby pre mestá a obce

mapa_udp.png
© EU
Prinášame vám dve webové stránky, ktoré uľahčia mestám a obciam prístup k informáciám o dokumentoch EÚ týkajúcich sa ich agendy, ako aj o finančných nástrojoch, ktoré môžu mestá a obce využiť pri realizácii svojich projektov. Ide o nástroje One-stop-shop for Urban a Urban Data Platform.

One-stop-shop for Urban a Urban Data Platform sú dva nové webové portály, kde predstavitelia miest, ich zamestnanci, ale aj právnické či fyzické osoby, ktoré majú záujem s nimi spolupracovať, nájdu prehľad o legislatíve a iniciatívach Európskej únie v oblasti mestskej agendy, ako aj o štatistických údajoch, ktoré môžu využiť pri svojej ďalšej práci.

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič povedal: ,,Jedným z najväčších problémov, ktoré majú v súčasnosti mestá, je slabá informovanosť o tom, čo konkrétne pre ne Európska únia robí, najmä, či existujú, a aké finančné nástroje, na realizáciu ich projektov.  Nie všetky mestá majú rovnaké možnosti, či už dostatočný počet pracovníkov alebo financií na to, aby sa dostali k informáciám o tom, aké programy, politiky alebo fondy sú pre ne určené. Preto sme sa rozhodli vytvoriť dve nové internetové stránky a uľahčiť mestám a tým, ktorí majú záujem s nimi spolupracovať, prístup ku všetkým  potrebným údajom. Našim cieľom je zjednodušiť prístup k informáciám a umožniť, aby nové informačné internetové portály ucelenejším a prehľadnejším spôsobom poskytovali informácie napríklad o tom, čo majú mestá robiť v boji proti klimatickým zmenám, ako majú zvyšovať svoju energetickú efektívnosť, ako majú znižovať emisie v doprave, alebo ako sa majú zapájať do spolupráce s inými mestami a partnermi, či tiež, aké poradenstvo môžu požadovať pri príprave svojich projektových zámerov. Bol by som rád, keby aj vďaka týmto novým webstránkám sa aj naše slovenské mestá inšpirovali skúsenosťami a projektmi iných miest, aby pro-aktívne nadväzovali partnerstvá a spoluprácu, ktorá im pomôže plniť ich ciele. Som veľmi rád, že Slovensko sa stalo koordinátorom jedného zo štyroch vytvorených mestských partnerstiev, a to partnerstva pre bývanie, kde koordinuje prácu takmer dvadsiatich členov. Rád by som tiež vyzdvihol ďalšiu konkrétnu možnosť pre slovenské mestá a obce zapojiť sa do Globálneho dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, ktorý sme vytvorili v júni tohto roku a ktorý je bezplatne otvorený všetkým mestám bez rozdielu".

Podrobnosti

Vyše 70 percent obyvateľov Európskej únie žije v mestách, ktoré sa stali rozhodujúcimi pre prechod na tzv. zelené hospodárstvo. Mestská agenda bude aj hlavnou témou celosvetovej konferencie Organizácie spojených národov Habitat III v Ekvádore v dňoch 17. -20. októbra 2016. Európska únia úzko spolupracuje s OSN v oblasti miest, najmä pokiaľ ide o nasledovné témy: zamestnanosť a skúsenosti, boj proti chudobe, prechod k nízko uhlíkovému hospodárstvu.

Európska komisia spustením dnešných webstránok nadviazala na Amsterdamský pakt z 30. mája 2016 a závery Rady o mestskej agende EÚ z 24. júna 2016,  odsúhlasené všetkými členskými štátmi EÚ, ktoré zadefinovali kľúčové princípy smerovania EÚ v danej oblasti. Jedným z cieľov mestskej agendy je zlepšiť prístupnosť a koordináciu existujúcich možností financovania a prispieť k ich zjednodušeniu pri rešpektovaní existujúcich zdrojov, ako aj potrebu zlepšiť komplementárnosť politík EÚ, ktoré sa týkajú mestských oblastí, a posilniť ich mestský rozmer.

V súčasnosti už fungujú štyri tematické mestské partnerstvá: o integrácii migrantov, ktoré koordinuje mesto Amsterdam, o čistote ovzdušia, ktoré menežuje Holandsko, o bývaní, ktoré koordinuje Slovenská republika a o mestskej chudobe, ktoré koordinuje spoločne Belgicko s Francúzskom.

Okrem spustenia dvoch nových webstránok dnes Európska komisia predstavila správu o stave európskych miest, ktorú možno získať tu

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. októbra 2016