Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. mája 2020Odhadovaný čas čítania: 5 min

Nové mechanizmy a iniciatívy Komisie na obnovu Európy

absolutvision-ucmkx2h1y38-unsplash_900x600.jpg
© EU
Pandémia nákazy COVID-19 spôsobila v Európe množstvo škôd a rovnako aj odkryla viaceré nedostatky zdravotných, hospodárskych, sociálnych i ďalších systémov. Európska komisia prichádza v týchto dňoch s mnohými ambicióznymi návrhmi na obnovu Európy, na jej posilnenie i zvýšenie jej pripravenosti na budúce možné krízy a rovnako ponúka nástup na modernú, ekologickú a digitálnu transformáciu Európy.       

Stredobodom plánu obnovy, ktorý predstavila Európska komisia, bude nový Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Ten bude poskytovať rozsiahlu finančnú podporu reformám a investíciám členských štátov s cieľom zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie koronavírusu a dosiahnuť, aby boli hospodárstva EÚ udržateľnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na výzvy, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia. Mechanizmus pomôže členským štátom riešiť výzvy identifikované v rámci európskeho semestra v oblastiach ako konkurencieschopnosť, produktivita, environmentálna udržateľnosť, vzdelávanie a zručnosti, zdravie, zamestnanosť a hospodárska, sociálna a územná súdržnosť. 

Väčšina finančných prostriedkov sa poskytne formou grantov, s možným navýšením prostredníctvom úverov. Celková výška grantov, ktoré sú k dispozícii, bude 310 miliárd eur, zatiaľ čo ďalších 250 miliárd eur sa poskytne vo forme úverov.


Ďalšie užitočné informácie k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nájdete na tomto odkaze či v tomto informačnom prehľade
 

Iniciatíva REACT-EU

Európska komisia navrhla, v rámci plánu obnovy, i novú iniciatívu REACT - EU. Tá sa zameriava sa na zvýšenie podpory súdržnosti medzi členskými štátmi a podporu odolnosti a udržateľnosti ekonomík v súvislosti s dôsledkami krízy. REACT-EU (z angl. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe – Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe) je iniciatíva, ktorá predstavuje ďalšiu fázu a rozšírenie reakcie na krízu a opatrení na nápravu dôsledkov tejto krízy realizovaných prostredníctvom Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus plus. Prispeje k zelenej, digitálnej a odolnej obnove hospodárstva.

Balík REACT-EU zahŕňa dodatočné finančné prostriedky vo výške 55 miliárd eur, ktoré budú sprístupnené na obdobie 2014 – 2020 Európskemu fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskemu sociálnemu fondu (ESF), ako aj Európskemu fondu pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Tie sa poskytnú v rokoch 2021 – 2022 z programu Next Generation EU a už v roku 2020 prostredníctvom cielenej revízie súčasného finančného rámca. Iniciatíva doplní do existujúcich programov politiky súdržnosti nové dodatočné zdroje a nebude sa uskutočňovať na úkor žiadneho iného programu ani odčerpávať zo zdrojov plánovaných na budúce roky.

Množstvo ďalších praktických informácií k iniciatíve REACT-EU nájdete na tomto odkaze i v informačnom prehľade

 

Mechanizmus spravodlivej transformácie

Komisia v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie predložila návrh aj na úverový nástroj pre verejný sektor. Nástroj sa bude implementovať so zapojením Európskej investičnej banky a bude podporovať investície, ktoré prispievajú k tomu, aby sa orgány verejného sektora snažili o prechod ku klimatickej neutralite v prospech uhoľných regiónov a regiónov s vysokými emisiami uhlíka. Nástroj bude zahŕňať granty z rozpočtu EÚ v objeme 1,5 miliardy eur a úvery z vlastných zdrojov Európskej investičnej banky až do výšky 10 miliárd eur. Zmobilizujú sa vďaka nemu investície vo výške 25 až 30 miliárd eur na pomoc územiam a regiónom, ktoré sú najpostihnutejšie prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom sa budú uprednostňovať tie, ktoré majú menšiu kapacitu na pokrytie nákladov na prechod.

Viac informácií k mechanizmu nájdete na tomto odkaze a v informačnom prehľade

 

Ambiciózny program EK v oblasti zdravia - EU4Health:

Európska komisia predložila aj návrh nového samostatného programu v oblasti zdravia EU4HEALTH na obdobie 2021 – 2027, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR. Program vznikne v reakcii na potrebu výrazne zvýšiť pripravenosť a schopnosť EÚ účinne reagovať na veľké cezhraničné ohrozenia zdravia. EU4Health významne prispeje k obnove po pandémii ochorenia COVID-19 tým, že zlepší zdravie obyvateľov EÚ, posilní odolnosť systémov zdravotníctva a podporí inovácie v zdravotníctve. Vyplní medzery odhalené krízou a zabezpečí, aby systémy zdravotníctva EÚ boli dostatočne odolné na to, aby čelili novým a budúcim zdravotným hrozbám.

Program EU4Health má tri všeobecné ciele:

  1. ochrana ľudí v EÚ pred vážnymi cezhraničnými zdravotnými hrozbami a zlepšenie kapacít krízového riadenia;
  2. sprístupnenie a dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a iných výrobkov súvisiacich s krízou, ich dostupnosť a podpora inovácií;
  3. posilnenie zdravotníckych systémov a pracovnej sily, a to aj investovaním do verejného zdravia

Okrem pripravenosti na krízy a reakcie na ňu sa program EU4Health zameria na ďalšie dôležité dlhodobé výzvy pre systémy zdravotníctva, ako nerovnosti v zdravotnom stave medzi skupinami obyvateľstva, krajinami a regiónmi a prístup k kvalitnej dostupnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti.

Zistite o programe EU4Health na tomto odkaze alebo v informačnom prehľade
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. mája 2020