Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. októbra 2019Odhadovaný čas čítania: 6 min

Nové pravidlá EÚ zvyšujú udržateľnosť domácich spotrebičov

pracky.jpg
© EU
Európska komisia v snahe o ďalšie zníženie uhlíkovej stopy Európy a cien energie pre európskych spotrebiteľov prijala nové opatrenia v oblasti ekodizajnu pre výrobky, ako sú chladničky, práčky, umývačky riadu a televízory. Zlepšenie ekodizajnu výrobkov prispieva k uplatňovaniu zásady prvoradosti energetickej efektívnosti, ktorá je prioritou EÚ v oblasti energetickej únie.

Tieto opatrenia po prvýkrát zahŕňajú požiadavky na opraviteľnosť a recyklovateľnosť, čím prispievajú k cieľom obehového hospodárstva prostredníctvom zlepšenia životnosti spotrebičov, ich údržby, opätovného použitia, modernizácie, recyklovateľnosti a nakladania s odpadom.

„Obehové hospodárstvo je určite jedným z najlepších prístupov k zvýšeniu udržateľnosti spotreby ľudskej spoločnosti. Dnes schválené podmienky pre ekodizajn vybraných bežne používaných spotrebičov k nej môžu výrazne prispieť. Všetci vieme, že je nehospodárne vyhadzovať vyhovujúci výrobok namiesto jeho opravy. Táto ekologická možnosť šetrí nielen klímu a životné prostredie, ale aj vaše vlastné financie,“ uviedol Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.     

S cieľom podporiť opraviteľnosť, a teda zvýšiť životnosť spotrebičov, sa viaceré opatrenia v oblasti ekodizajnu zameriavajú na uľahčenie opráv výrobkov zabezpečením dostupnosti náhradných dielov, a to najmä tým, že náhradné diely sú dostupné počas dlhého obdobia po nákupe výrobku, napr.:

  • minimálne 7 rokov pre chladiace spotrebiče (10 rokov pre tesnenia dverí); 
  • minimálne 10 rokov v prípade práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť; 
  • minimálne 10 rokov pre umývačky riadu pre domácnosť (7 rokov v prípade niektorých častí umývačiek riadu pre domácnosť, ktoré môžu opravovať len špecializovaní opravári); 
  • počas tohto stanoveného obdobia výrobca zabezpečí dodávku náhradných dielov do 15 pracovných dní. 

S cieľom zlepšiť trh opráv musia výrobcovia vo vzťahu k profesionálnym opravárom zabezpečiť dostupnosť informácií o opravách a o odbornej údržbe ich výrobkov.

Komisia prijala 10 vykonávacích nariadení o ekodizajne, v ktorých stanovila energetickú účinnosť a ďalšie požiadavky na vybrané skupiny výrobkov:

chladničky, práčky, umývačky riadu, elektronické displeje (vrátane televízorov), svetelné zdroje a samostatné ovládacie zariadenia, externé zdroje energie, elektromotory, chladničky s funkciou priameho predaja (napr. chladničky v supermarketoch, predajné automaty na chladené nápoje), výkonové transformátory a zváracie zariadenia. 

Prínosy balíka opatrení v oblasti ekodizajnu a energetického označovania:

  • tento balík opatrení prinesie do roku 2030 ročne 167 TWh konečných úspor energie, toto množstvo zodpovedá ročnej spotrebe energie v Dánsku a tieto úspory zodpovedajú tiež zníženiu o viac ako 46 milión ton CO2, 
  • prostredníctvom týchto opatrení európske domácnosti ušetria v priemere 150 EUR ročne, úspory sa dosiahnu nad rámec úspor dosiahnutých už existujúcimi opatreniami v oblasti ekodizajnu a energetickými štítkami,
  • tieto opatrenia významne prispejú aj k dosiahnutiu cieľov EÚ v  obehovom hospodárstve, 
  • opatrenia prinášajú aj výhody na makroekonomickej úrovni, a to znížením európskych nákladov na energie prostredníctvom úspor energie a znížením emisií skleníkových plynov. Týmto spôsobom nové opatrenia priamo prispievajú k vykonávaniu Parížskej dohody. 

Nové opatrenia EÚ o ekodizajne sa uplatňujú len na výrobky uvedené na trh Únie bez ohľadu na to, kde sa vyrábajú. Mnohé ďalšie krajiny sa však pri tvorbe vlastných politík v tejto oblasti inšpirujú krokmi EÚ.

Rámcová smernica o ekodizajne a nariadenie o energetickom označovaní sa vykonávajú prostredníctvom vykonávacích predpisov a delegovaných nariadení k jednotlivým výrobkom. Priemyselné odvetvie môže predložiť dobrovoľné dohody alebo iné samoregulačné opatrenia ako alternatívu k povinným požiadavkám na ekodizajn (viac v článku 17 rámcovej smernice o ekodizajne). Ak sú splnené určité kritériá, Komisia formálne uznáva tieto dobrovoľné dohody.

Vysvetlenie nových opatrení v oblasti ekodizajnu

1.    Aké opatrenia prijala Európska komisia?

Komisia dnes prijala 10 vykonávacích nariadení o ekodizajne, v ktorých sa stanovuje energetická účinnosť a ďalšie požiadavky pre tieto skupiny výrobkov:
-    chladničky
-    práčky
-    umývačky riadu
-    elektronické displeje (vrátane televízorov)
-    svetelné zdroje a samostatné ovládacie zariadenia
-    externé zdroje energie
-    elektromotory
-    chladničky s funkciou priameho predaja (napr. chladničky v supermarketoch, predajné automaty na chladené nápoje)
-    výkonové transformátory
-    zváracie zariadenia

V ôsmich z týchto predpisov sa upravujú už existujúce požiadavky. V prípade chladničiek s funkciou priameho predaja a zváracích zariadení ide o prvú reguláciu v tejto oblasti.

2.    Aké sú celkové prínosy balíka opatrení v oblasti ekodizajnu a energetického označovania?

Európska komisia odhaduje, že tento balík opatrení prinesie do roku 2030 ročne 167 TWh konečných úspor energie, čo zodpovedá ročnej spotrebe energie v Dánsku. Tieto úspory zodpovedajú zníženiu o viac ako 46 miliónov ton CO2. Čo je ešte dôležitejšie, európske domácnosti ušetria vďaka týmto opatreniam v priemere 150 EUR ročne. Tieto úspory sa dosiahnu nad rámec úspor, ktoré zaviedli existujúce opatrenia v oblasti ekodizajnu a energetických štítkov.

3.    Ako súvisia tieto opatrenia s novými energetickými štítkami EÚ?

Na šesť skupín výrobkov, na ktoré sa vzťahujú nové a revidované požiadavky v oblasti ekodizajnu, sa vzťahujú aj nové pravidlá označovania energetickými štítkami, t. j. chladničky, práčky, umývačky riadu, elektronické displeje (vrátane televízorov), svetelné zdroje a chladničky s funkciou priameho predaja. Najmä v prípade spotrebiteľských výrobkov ide ekodizajn ruka v ruke s energetickým označovaním, ktoré poskytuje európskym spotrebiteľom cenné informácie, a tým im umožňuje informovane sa rozhodnúť a v konečnom dôsledku nasmerovať trh k energeticky účinnejším výrobkom.

4.    Ako tieto opatrenia prispievajú k obehovému hospodárstvu a ochrane životného prostredia?

V pracovnom pláne v oblasti ekodizajnu na roky 2016 – 2019 sa identifikoval potenciál opatrení v oblasti ekodizajnu, a to významne prispieť k cieľom obehového hospodárstva. V prípravných a revíznych štúdiách zameraných na špecifické opatrenia pre jednotlivé výrobky sa teraz systematicky posudzujú aspekty efektívneho využívania zdrojov. Rozhodnutia prijaté vo fáze návrhu značne ovplyvňujú to, čo sa stane počas fázy používania a po skončení životnosti výrobku, nielen pokiaľ ide o spotrebu energie, ale aj pokiaľ ide o životnosť, údržbu, opravu, opätovné použitie, modernizáciu, recyklovateľnosť a manipuláciu s odpadom. Tieto opatrenia prinášajú aj výhody na makroekonomickej úrovni, a to znížením výdavkov EÚ na elektrickú energiu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. októbra 2019