Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Plán boja proti obchodovaniu s drogami a organizovanej trestnej činnosti

Komisia prijala plán EÚ na zintenzívnenie boja proti obchodovaniu s drogami a zločineckým sieťam.

 Plán boja proti obchodovaniu s drogami a organizovanej trestnej činnosti

Obchod s drogami je jednou z najvýznamnejších bezpečnostných hrozieb, ktorým dnes EÚ čelí. Objemy kokaínu zaisteného v EÚ dosahujú rekordnú úroveň, pričom len v roku 2021 bolo zaistených 303 ton. Činnosti zločineckých sietí sa svojím rozsahom, sofistikovanosťou a mierou násilia posunuli ešte ďalej.

"Hrozba organizovanej trestnej činnosti a obchodovania s drogami sa stupňuje. Netýka sa len členov súperiacich gangov, ale aj nevinných osôb vrátane detí, ktoré sa nechtiac ocitnú medzi dvoma frontmi. V tejto súvislosti chcem zopakovať to, čo som už hovorila, a síce, že na boj proti sieti potrebujeme sieť. Tento nový plán, ktorý zintenzívni našu reakciu, je významným krokom pri budovaní tejto siete," hovorí Ylva Johanssonová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Boj proti organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s drogami je prioritou Európskej únie, jej členských štátov a jej medzinárodných partnerov. Hrozby, ktorým čelíme, musíme riešiť spoločne; Komisia preto navrhuje Európskemu parlamentu a Rade, aby v plnej miere schválili prioritné opatrenia a strednodobé až dlhodobé opatrenia stanovené v pláne.  

Zintenzívnenie cielenej reakcie EÚ

Nedávne úspechy v boji EÚ proti zločineckým sieťam ukazujú, že EÚ je na správnej ceste reagovať na tieto vznikajúce hrozby. Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúcu povahu trestnej činnosti na celom svete existuje však neustála potreba prispôsobovať a dopĺňať kolektívnu reakciu EÚ. V pláne sa stanovujú konkrétne a cielené opatrenia na odstránenie vznikajúcich nedostatkov, pričom ide o 17 opatrení v štyroch prioritných oblastiach:

  1. nová Európska aliancia prístavov, ktorá má zvýšiť odolnosť prístavov proti prenikaniu zločineckých sietí, a to posilnením práce colných orgánov, orgánov presadzovania práva, verejných a súkromných aktérov v prístavoch v celej EÚ (napríklad prostredníctvom najmodernejšieho snímania a vybavenia);
  2. rozkladanie vysokorizikových zločineckých sietí, k čomu má prispieť uľahčenie finančných a digitálnych vyšetrovaní, mapovanie najväčších zločineckých sietí, posilnenie spolupráce medzi špeciálnymi prokurátormi a sudcami a využívanie zápisov Schengenského informačného systému (SIS);
  3. opatrenia na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti, napr. výmeny najlepších postupov a usmernení medzi členskými štátmi s cieľom zabrániť infiltrácii týchto skupín do spoločnosti a legálnej ekonomiky, zabrániť zločineckým skupinám pri nábore mladých ľudí a zlepšiť verejnú bezpečnosť a zdravie a účinnejšie obmedziť prístup k drogovým prekurzorom;
  4. spolupráca s medzinárodnými partnermi pri riešení tejto globálnej hrozby, okrem iného posilnením výmeny informácií, spoločných operácií na hlavných trasách obchodovania s drogami a posilnením presadzovania práva a justičnej spolupráce s krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

Všetci príslušní aktéri by mali pokračovať v práci na úplnom vykonávaní stratégií EÚ v oblasti organizovanej trestnej činnosti a drog. Komisia sa zaväzuje vykonávať tieto dodatočné opatrenia v priebehu rokov 2023 a 2024 v úzkej spolupráci s členskými štátmi, agentúrami a orgánmi EÚ.

"Colné orgány sú v prvej línii spoločného boja EÚ proti obchodovaniu s drogami – javu, ktorý so sebou prináša nesmierne násilie, trestnú činnosť a utrpenie. Tento rok sme už predložili návrhy na masívnu reformu colnej únie EÚ vychádzajúcu z nazhromaždených dát v záujme toho, aby bolo pod vedením budúceho Colného orgánu EÚ možné ľahšie kontrolovať dovoz a zadržiavať rizikový tovar, akým sú aj nelegálne drogy. Medzitým musíme výrazne zintenzívniť a skvalitniť spoluprácu a výmenu informácií medzi úradníkmi na mieste na vstupných miestach do EÚ. Doterajšie skúsenosti nám ukázali, že len takto môžeme zaznamenať úspechy v boji proti tomuto vzmáhajúcemu sa trendu. Európska aliancia prístavov tu môže predstavovať skutočnú pridanú hodnotu," dopĺňa komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.

Ďalšie kroky

Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a jej partnermi na dosiahnutí cieľov stanovených v tomto pláne.

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby prijali smernicu o konfiškácii a vymáhaní majetkurevíziu prümského nariadenia, pravidlá prepojenia registrov bankových účtov, navrhovaný legislatívny balík na boj proti praniu špinavých peňazí a smernicu o boji proti korupcii prostredníctvom trestného práva, ktoré sú nevyhnutné na zintenzívnenie účinného boja EÚ proti činnosti organizovaných zločineckých skupín v celej EÚ. Komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok úzko spolupracovať so spoluzákonodarcami na dosiahnutí tohto cieľa.

Komisia sa takisto do konca roka 2023 zaväzuje vyhlásiť výzvu na predkladanie návrhov v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v celkovej výške 20 miliónov EUR. Agentúra EÚ pre drogy má začať svoju činnosť v lete 2024.

Súvislosti

Komisia pokračuje vo vykonávaní stratégie EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025 a protidrogovej stratégie a akčného plánu EÚ v oblasti drog na obdobie 2021 – 2025. V súlade s týmito stratégiami Komisia predložila legislatívne návrhy na posilnenie pravidiel boja proti zločineckým sieťam vrátane posilnenia smernice o vymáhaní a konfiškácii majetku a balíka legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

Okrem toho sa posilnením mandátu Europolu zlepšili kapacity na presadzovanie práva. EÚ takisto zintenzívnila podporu orgánov presadzovania práva v členských štátoch prostredníctvom Európskej multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT), ktorá je v súčasnosti trvalým nástrojom s posilneným financovaním.

Ďalšie informácie

Oznámenie o pláne EÚ na boj proti obchodovaniu s drogami a organizovanej trestnej činnosti

Otázky a odpovede

Prehľad

Webové sídlo GR HOME venované drogovej politike

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku