Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. decembra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Pomoc obetiam diskriminácie

Súčasné pravidlá EÚ v oblasti rovnosti vyžadujú zriadenie vnútroštátnych subjektov pre rovnosť vo všetkých členských štátoch EÚ.

Únia rovnosti

Hoci existuje mnoho príkladov dobrej praxe, subjekty pre rovnaké zaobchádzanie v EÚ sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou, ktorá žiaľ zahŕňa aj prípady nedostatočnej nezávislostilimitovaných právomocí. Dôvodom je, že existujúce právne predpisy obsahujú len minimálne kritériá týkajúce sa kompetencií a nezávislosti.

Táto situácia vedie k rozdielom v tom, akej podpory sa dostáva obetiam v rámci EÚ. Vytváranie Únie rovnosti znamená zabezpečiť, aby ľudia vo všetkých členských štátoch mali spoločnú minimálnu úroveň ochrany pred diskrimináciou s porovnateľnými právami na nápravu.

Novou legislatívnou iniciatívou, ktorú 7. decembra prijala Európska komisia, chceme docieliť, aby subjekty pre rovnaké zaobchádzanie naplno využívali svoj potenciál, účinne prispievali k presadzovaniu pravidiel EÚ v oblasti rovnosti, pomáhali obetiam diskriminácie pri prístupe k spravodlivosti, zapájali sa do preventívnych a propagačných činností, zvyšovali informovanosť o práve na nediskrimináciu a rozvíjali znalosti a kapacity verejných a súkromných subjektov.

Diskriminácia na základe rasového a etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia a veku dosahuje vysoké hodnoty a pohybuje sa v rozpätí od 40 % do 59 %. Nedostatočné nahlasovanie diskriminácie je naďalej rozšíreným problémom čo znamená, že veľa prípadov môže prejsť bez povšimnutia.

Vzhľadom na nedostatok pracovných síl a chýbajúce zručnosti musíme riešiť dlhodobé výzvy týkajúce sa účasti žien, osôb so zdravotným postihnutím, Rómov a osôb s migrantským pôvodom na trhu práce. Zabezpečenie rovnosti v každodennom živote ľudí je veľkou príležitosťou pre inkluzívny a udržateľný rast. Silnejšie subjekty pre rovnaké zaobchádzanie sú súčasťou tohto riešenia.

Navrhované pravidlá zlepšia fungovanie týchto subjektov. Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby subjekty pre rovnaké zaobchádzanie mali spoľahlivé záruky nezávislosti, aby boli primerane financované a aby im boli zverené potrebné právomoci na účinnú pomoc obetiam diskriminácie.

Služby subjektov pre rovnaké zaobchádzanie budú povinne bezplatnéprístupné všetkým obetiam za rovnakých podmienok a bez prekážok. Subjekty budú musieť poskytnúť všetkým sťažovateľom informácie a predbežne ich prípad posúdiť. Všetky tieto subjekty budú môcť navrhnúť určité riešenia prípadov diskriminácie vrátane snahy o zmier medzi stranami, ďalšieho vyšetrovania, vydávania stanovísk alebo záväzných rozhodnutí a konania na súde.

Po novom budú môcť subjekty pre rovnaké zaobchádzanie zohrávať ústrednú úlohu pri rozvíjaní a výmene poznatkov. Verejné inštitúcie budú musieť s týmito subjektmi transparentne a včas konzultovať záležitosti týkajúce sa rovnosti a zvážiť ich odporúčania.

Tieto subjekty prispejú k zlepšeniu zberu údajov o rovnosti, ktorý má zásadný význam pre monitorovanie a následnú tvorbu politík. Ich pravidelné správy o stave rovnakého zaobchádzania a diskriminácie pomôžu odhaliť výzvy, ktoré treba riešiť. Subjekty pre rovnaké zaobchádzanie budú môcť nielen bojovať proti diskriminácii v krátkodobom horizonte a v konkrétnych prípadoch, ale aj podporovať členské štáty pri ukotvovaní zásady rovnosti a napredovaní v strednodobom horizonte smerom k súdržným spoločnostiam založeným na spravodlivosti a inklúzii.

Helena Dalliová, európska komisárka pre rovnosť

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. decembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku