Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. októbra 2020Odhadovaný čas čítania: 7 min

Pracovný program Komisie na rok 2021

p036213001301-143996_s.jpg
© EU
Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2021. Jeho cieľom je zabezpečiť zdravšiu, spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu Európu a zároveň urýchliť dlhodobú premenu jej hospodárstva, aby sa stalo zelenším a bolo ne pripravené na digitálny vek. Aké priority program obsahuje? 

Pracovný program Európskej komisie na rok 2021 obsahuje nové legislatívne iniciatívy v rámci všetkých šiestich hlavných cieľov politických usmernení predsedníčky von der Leyenovej a nadväzuje na jej prvú správu o stave Únie (tzv. SOTEU). Komisia bude pri plnení priorít stanovených v tomto pracovnom programe naďalej smerovať všetko svoje úsilie na riadenie krízy a zvyšovanie odolnosti európskych hospodárstiev a spoločností.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, uviedol: „Pri zabezpečovaní toho, aby Európa dokázala zvládnuť pandémiu a jej ničivé vplyvy, sa môžeme zároveň z krízy poučiť. Priority stanovené v tomto pracovnom programe preto pomôžu zabezpečiť nielen obnovu Európy, ale aj našu dlhodobú odolnosť, a to prostredníctvom nadčasových riešení vo všetkých oblastiach politiky. Aby sa nám to podarilo, v čo najväčšej miere využijeme strategický výhľad, ako aj naše zásady lepšej tvorby práva, ktorá sa bude opierať o fakty, bude transparentná, efektívna a pripravená na budúcnosť.“

Plnenie priorít EÚ

V pracovnom programe Komisie na rok 2021 sa uvádza posun od stratégie k realizácii v rámci všetkých šiestich politických priorít. Potvrdzuje odhodlanie Komisie postaviť sa do čela dvojitej zelenej a digitálnej transformácie, ktorá je jedinečnou príležitosťou dostať sa z nestability krízy a prejsť k tvorbe novej vitality v Únii.

Európska zelená dohoda

Komisia predloží na dosiahnutie klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 balík návrhov Fit for 55 s cieľom znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %. Bude sa to týkať rôznych oblastí, od obnoviteľných zdrojov po energetickú efektívnosť, energetickú hospodárnosť budov, ako aj využívania pôdy, zdaňovania energie, spoločného úsilia a obchodovania s emisiami. Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach pomôže znížiť riziko úniku uhlíka a zabezpečí rovnaké podmienky tým, že podnieti partnerov EÚ, aby zvýšili svoje ciele v oblasti zmeny klímy. Okrem toho, Komisia navrhne opatrenia na vykonávanie akčného plánu pre obehové hospodárstvo, stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a stratégie „z farmy na stôl“.

Európa pripravená na digitálny vek

Nato, aby bolo toto desaťročie pre Európu digitálnym, predloží Komisia plán jasne vymedzených cieľov v digitálnej oblasti do roku 2030, ktoré sa týkajú pripojiteľnosti, zručností a digitálnych verejných služieb. Dôraz sa bude klásť na právo na súkromie a pripojiteľnosť, slobodou prejavu, voľný tok údajov a kybernetickú bezpečnosť. Komisia predloží legislatívne návrhy o bezpečnosti, zodpovednosti, základných právach a aspektoch údajov v súvislosti s umelou inteligenciou V rovnakom duchu navrhne európsku elektronickú identifikáciu. Iniciatívy budú zahŕňať aj aktualizáciu novej priemyselnej stratégie pre Európu s cieľom zohľadniť vplyvy koronavírusu, ako aj legislatívny návrh na zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem.

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

S cieľom zabezpečiť, aby sa zdravotná a hospodárska kríza nepremenila na sociálnu krízu, Komisia predloží ambiciózny akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv v plnom rozsahu, pričom zabezpečí, aby sa pri obnove Európy na nikoho nezabudlo. Komisia takisto predloží novú európsku záruku pre deti, ktorá všetkým deťom zabezpečí prístup k základným službám, ako je zdravotníctvo a vzdelávanie. Na podporu našich hospodárstiev a posilnenie hospodárskej a menovej únie vykoná revíziu rámca na riešenie zlyhaní bánk v EÚ, prijme opatrenia na podporu cezhraničných investícií v EÚ a zintenzívni boj proti praniu špinavých peňazí.

Silnejšia Európa vo svete

Komisia zabezpečí, aby v tomto krehkom svete Európa zohrávala kľúčovú úlohu, a to aj tým, že sa ujme vedenia celosvetovej reakcie na zabezpečenie bezpečnej a dostupnej vakcíny pre všetkých. Zároveň navrhne spoločné oznámenie o posilnení prínosu EÚ k multilateralizmu založenému na pravidlách, obnovenom partnerstve s našimi južnými susedmi a oznámenie o Arktíde. Predstaví aj nový strategický prístup na podporu odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie bývalých bojovníkov. V oznámení o humanitárnej pomoci EÚ sa preskúmajú nové spôsoby spolupráce s našimi partnermi a inými darcami.

Podpora európskeho spôsobu života

Vzhľadom na COVID-19 Komisia navrhne vybudovanie silnejšej Európskej zdravotnej únie, a to najmä posilnením úlohy existujúcich agentúr a zriadením novej agentúry pre pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj. V záujme zachovania a zlepšenia fungovania sa predloží nová stratégia pre budúci Schengen. Na nový pakt o migrácii a azyle nadviaže niekoľko navrhovaných opatrení v oblasti legálnej migrácie vrátane balíka návrhov zameraného na „talent a zručnosti“. Medzi ďalšie prvky patrí akčný plán proti prevádzačstvu migrantov, ako aj udržateľná stratégia dobrovoľného návratu a stratégia reintegrácie. Komisia bude naďalej posilňovať bezpečnostnú úniu, pričom bude riešiť problémy terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a hybridných hrozieb. Predloží aj komplexnú stratégiu boja proti antisemitizmu.

Nový impulz pre európsku demokraciu

S cieľom vybudovať úniu rovnosti Komisia predloží nové stratégie v oblasti práv dieťaťa a osôb so zdravotným postihnutím, ako aj návrh na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Navrhne aj rozšírenie európskeho zoznamu trestných činov na všetky formy trestných činov z nenávisti a nenávistných prejavov. Komisia navrhne jasnejšie pravidlá financovania európskych politických strán a prijme opatrenia na ochranu novinárov a občianskej spoločnosti pred zneužívaním súdnych sporov. V dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti sa navrhnú opatrenia na využitie plného potenciálu týchto regiónov.

Vzhľadom na dlhodobý a transformačný charakter plánovaných iniciatív je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým prijímať právne predpisy čo najúčinnejšie a so zreteľom na budúcnosť. V pripravovanom oznámení o lepšej právnej regulácii sa tento dôraz obnoví. Zameria sa na zjednodušenie a zníženie zaťaženia, najmä pri uplatňovaní zásady „jeden za jeden“. Platforma pripravenosti na budúcnosť (F4F) bude Komisiu v tejto ambícii podporovať, najmä v období po pandémii COVID-19. S cieľom dosiahnuť výsledky v praxi Komisia takisto zintenzívni svoju osvetovú činnosť, pričom kľúčovou bude Konferencia o budúcnosti Európy.

V prílohe 1 k pracovnému programu na rok 2021 sa uvádza úplný zoznam 44 nových iniciatív v rámci šiestich hlavných cieľov.

Komisia každoročne prijíma pracovný program, v ktorom sa stanovuje zoznam opatrení, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Tento program informuje verejnosť a spoluzákonodarcov o jej politických záväzkoch, pokiaľ ide o predkladanie nových iniciatív, stiahnutie návrhov v štádiu schvaľovania a preskúmanie existujúcich právnych predpisov EÚ. Nevzťahuje sa na prebiehajúcu činnosť Komisie súvisiacu s plnením jej úlohy strážkyne zmlúv ani na presadzovanie existujúcich právnych predpisov alebo pravidelné iniciatívy, ktoré Komisia prijíma každý rok.

Pracovný program Komisie na rok 2021 je úzko prepojený s Plánom obnovy pre Európu, s nástrojom obnovy NextGenerationEU a posilneným rozpočtom EÚ na roky 2021 – 2027. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti poskytne v prvom rozhodujúcom roku obnovy bezprecedentné granty a pôžičky vo výške 672,5 miliardy eur. Zároveň členské štáty vypracúvajú plány podpory obnovy a odolnosti, v ktorých sa stanovujú reformy a investície v súlade s cieľmi EÚ v oblasti zelenej a digitálnej politiky: s minimálnou 37 % výškou výdavkov na zelenú transformáciu a minimálnou 20 % výškou výdavkov na digitálnu transformáciu. Na splatenie finančných prostriedkov získaných v rámci nástroja obnovy NextGenerationEU Komisia predloží návrhy na nové vlastné zdroje počnúc revidovaným systémom obchodovania s emisiami, mechanizmom kompenzácie uhlíka na hraniciach a digitálnou daňou.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. októbra 2020