Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. augusta 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Pripomíname si pamiatku rómskych obetí holokaustu

2. augusta si uctíme tisícky obetí rómskeho pôvodu, ktoré prišli o život počas druhej svetovej vojny.

rómsky holokaust

Na zločiny spáchané voči Rómom nesmieme nikdy zabudnúť. Ich prenasledovanie a diskriminácia nemajú v Európskej únii miesto. Práve pripomínaním si krívd spáchaných v minulosti, máme lepšie predpoklady budovať lepšiu Európu. 

V máji 1944 začali nacisti realizovať svoj plán „konečného riešenia“ rómskeho tábora v Osvienčime. Začiatok likvidácie tábora bol pôvodne naplánovaný na 16. mája 1944. Keď sa jednotky SS pokúsili vyhnať väzňov z barakov, rómski muži, rómske ženy a deti sa proti nim vzbúrili. Následne bol 2. augusta 1944 rozkaz vydaný znova a približne 3 000 rómskych mužov, žien a detí skončilo v plynových komorách tábora Osvienčim-Brezinka.  

holokaust

V roku 2015 vyhlásil Európsky parlament 2. august za Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu. Týmto dňom si pripomíname pol milióna Rómov zavraždených v nacistami okupovanej Európe. V tom čase predstavovali aspoň štvrtinu celkového rómskeho obyvateľstva. Zároveň ide o nevyhnutný krok k tomu, aby sme znova nastolili spravodlivosť pre rómske komunity, vrátili im dôstojnosť a aby sme na tieto udalosti nikdy nezabudli. 

Európska komisia každý rok v auguste vzdáva poctu pamiatke rómskych obetí holokaustu a opätovne potvrdzuje svoj záväzok bojovať proti protirómskemu zmýšľaniu, antisemitizmu, rasizmu a iným formám neznášanlivosti. 

„Pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky rómskych obetí holokaustu vzdávame hold pamiatke státisícov rómskych obetí holokaustu a opätovne potvrdzujeme naše úsilie a odhodlanie vybudovať Úniu rovnosti. Pripomíname, že sloboda, ktorú dnes požívame, so sebou prináša zodpovednosť a vyžaduje si, aby sme konali. Európa má povinnosť chrániť menšiny pred rasizmom a diskrimináciou.

Keďže počet osôb, ktoré prežili, a svedkov týchto hrôz sa zmenšuje, je našou povinnosťou viac ako kedykoľvek doteraz pokračovať v pripomínaní si ich pamiatky a odovzdávaní ich svedectiev. Preto je vzdelávanie o holokauste naďalej základným kameňom pri budovaní odolnosti a presadzovaní trvalého úsilia v boji proti protirómskemu zmýšľaniu, antisemitizmu, predsudkom a nenávisti.

Hrôzostrašná história holokaustu si vyžaduje, aby sme vytvorili a uplatňovali komplexný systém ochrany pred diskrimináciou, ktorý bude podporovať rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a základných práv pre všetkých v Európskej únii. Komisia preto opätovne vyzýva všetky členské štáty, aby sa zaviazali k nášmu strategickému rámcu EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov. Spoločne musíme bojovať proti protirómskemu zmýšľaniu a odstrániť všetky jeho formy,“ spoločne uviedli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a komisárka pre rovnosť Helena Dalliová.

Rómovia v EÚ 

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe. Z odhadovaného počtu 10 až 12 miliónov Rómov žijúcich v Európe je približne 6 miliónov občanmi alebo obyvateľmi EÚ. Ďalšie štyri milióny žijú v krajinách zapojených do procesu rozširovania (región západného Balkánu, Turecko, Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko). 

Hoci ich situácia zaznamenala určité zlepšenia tak v EÚ, ako aj v krajinách zapojených do procesu rozširovania, a to najmä v oblasti vzdelávania, Európa má pred sebou ešte dlhú cestu k dosiahnutiu skutočnej rovnosti pre Rómov. Mnohí Rómovia sú stále obeťami predsudkov a sociálneho vylúčenia napriek zákazu diskriminácie v členských štátoch EÚ.  

EÚ dlhodobo zdôrazňuje potrebu lepšej integrácie Rómov. Za ich integráciu a zlepšenie životných podmienok nesú spoločnú zodpovednosť krajiny EÚ a európske inštitúcie. Európska komisia v roku 2011 vyzvala k prijatiu vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov a v októbri 2020 vydala posilnený a reformovaný strategický rámec EÚ pre Rómov, ktorý obsahuje nové ciele a odporúčania pre členské štáty. Všetci Rómovia by mali mať príležitosť v maximálnom rozsahu využívať svoj potenciál a zapájať sa do politického, hospodárskeho a kultúrneho života. Strategický rámec EÚ pre Rómov kladie väčší dôraz na rozmanitosť Rómov s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne stratégie spĺňali konkrétne potreby jednotlivých skupín, ako sú rómske ženy, deti, mládež, migrujúci občania EÚ, osoby bez štátnej príslušnosti, LGBTI osoby, starší Rómovia, ako aj Rómovia so zdravotným postihnutím. Prvá hodnotiaca správa o strategických rámcoch jednotlivých členských štátov pre Rómov bola prijatá 9. januára 2023.

Nový strategický rámec bol priamym príspevkom k vykonávaniu akčného plánu EÚ na boj proti rasizmu na roky 2020 – 2025 a súčasťou záväzku predsedníčky von der Leyenovej k Únii rovnosti. Európska komisia dáva prostredníctvom svojho programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty na rok 2023 k dispozícii 20 miliónov eur na projekty zamerané na boj proti všetkým formám diskriminácie. Cieľom výzvy na predkladanie návrhov na podporu rovnosti a boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii je podporovať osobitné opatrenia na predchádzanie a boj proti neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbii a diskriminácii. 

Viac informácií o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov v EÚ nájdete na tejto stránke

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. augusta 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku