Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. januára 2023Zastúpenie na Slovensku

Rok 2023 v Európskej únii

Čím bude žiť európska dvadsaťsedmička v tomto roku?

EU 2023

Prioritou Európskej únie bude aj v roku 2023 snaha o udržanie konkurencieschopnosti kontinentu, na čo potrebuje kvalifikovanú pracovnú silu so správnymi zručnosťami. Pracovný trh sa rýchlo mení a je preto potrebné byť flexibilný a naberať a rozvíjať nové zručnosti, aby zodpovedali potrebám na trhu práce. S ambíciou podporiť európskych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní  vyhlásila EÚ rok 2023 za Európsky rok zručností. Cieľom je podporiť investície do odbornej prípravy a zvyšovania odbornej kvalifikácie, podporovať ľudí pri prechode z jedného zamestnania do druhého a zlepšiť možnosti vzdelávania a mobility. Osobitný dôraz sa bude klásť na začlenenie väčšieho počtu ľudí do trhu práce, najmä žien a mladých ľudí, ktorí sa ďalej nevzdelávajú a nemajú zamestnanie.

Aj v tomto roku bude Európska únia naďalej pevne stáť pri Ukrajine. Pokračujúca hospodárska, humanitárna a vojenská podpora vojnou zmietanej Ukrajiny je preto jednou z kľúčových priorít Švédska, ktoré prevzalo polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie od januára 2023. Úlohou švédskeho predsedníctva bude zaistiť kontinuitu v presadzovaní dlhodobých cieľov EÚ a hľadať zhodu medzi členskými krajinami. Za priority si určili témy v oblasti zelenej ekonomiky, bezpečnosti a jednoty, ale aj podporu konkurencieschopnosti a posilňovanie demokratických hodnôt a právneho štátu.

Nový rok v Európskej únii odštartoval vstupom Chorvátska do Schengenu a eurozóny. Od prvého januára 2023 sa už nemusia cestovatelia na hraniciach preukázať pasom ani si zamieňať eurá za chorvátske kuny. Mnohým Slovákom sa tak výrazne zjednoduší cestovanie za letným oddychom do tejto obľúbenej dovolenkovej destinácie.

Okrem rozšírenia schengenského priestoru, tento rok Únia oslavuje aj 30. výročie jednotného európskeho trhu. Spoločný vnútorný trh EÚ prináša Európanom ľahšie podnikanie, cestovanie, obchodovanie, či lepšie ochranné mechanizmy a vyššiu kvalitu tovarov. Aj existujúce pravidlá v rámci Schengenu sa ďalej vylepšujú. Podniknú sa napríklad kroky k postupnej digitalizácii cestovných dokumentov, aby sa zaistila ochrana, ale aj plynulosť na vonkajších hraniciach EÚ.

Dlhodobým cieľom Európskej únie je zvládanie výziev, ktoré so sebou prináša klimatická zmena, ale aj súčasná energetická kríza. Aj v roku 2023 bude EÚ naďalej usilovať o odolnú, zelenú a prosperujúcu Úniu, a to prostredníctvom podpory zelenej a digitálnej transformácie celej európskej spoločnosti. Jej súčasťou bude napríklad príprava na zavedenie digitálneho eura, ale aj budovanie energetickej nezávislosti. Dôležitým míľnikom v roku 2023 bude reforma pravidiel pre trh s elektrinou, ktorej cena dnes závisí od ceny fosílnych palív. Cieľom reformy bude zbaviť sa tejto závislosti, lepšie chrániť spotrebiteľov pred nadmernými výkyvmi cien a podporiť ich prístup k cenovo dostupnej a bezpečnej energii z čistých zdrojov.

V rámci ochrany životného prostredia budú zavedené pravidlá v oblasti odpadov, s dôrazom na odpad z jedla a textilu. Každý Európan ročne vyprodukuje približne 11 kilogramov textilného odpadu. Navyše, 20 % potravín vyprodukovaných v EÚ skončí v košoch. Takéto plytvanie ničí naše zdroje a zároveň prispieva k nárastu emisií skleníkových plynov. Členské štáty zavedú nové ciele na zabránenie plytvaniu potravinami a zavedú do praxe pravidlá pre lepšiu recykláciu textilu. Nové pravidlá zároveň zaistia, že výrobcovia budú mať väčšiu zodpovednosť za nakladanie s odpadom. EÚ reaguje aj na požiadavky ľudí volajúcich po ukončení klietkového chovu sliepok, a preto zavedie posilnené opatrenia na zlepšenie životných podmienok zvierat.

V oblasti zdravia Únia pokračuje v napĺňaní cieľov európskeho plánu boja proti rakovine. Ten kladie dôraz na podporu skríningových vyšetrení a poskytuje odporúčania v oblasti prevencie. S bojom proti rakovine súvisia aj viaceré opatrenia, ktoré by mali podporiť vznik tzv. generácie bez tabaku. Cieľom je, aby v roku 2040 tabak požívalo menej ako 5 % Európanov. Aj preto sa EÚ chystá aktualizovať systém zdaňovania tabakových výrobkov a produktov, ktoré ich nahrádzajú. Európskej únii nie je ľahostajné ani mentálne zdravie. Pripravuje sa ucelený prístup pre riešenie tejto problematiky. Pozornosti by nemala ujsť ani aktualizácia smernice, ktorá je venovaná boju proti sexuálnemu zneužívaniu detí. EÚ sa zameria na prevenciu, účinnejšie vyšetrovanie a trestanie týchto zločinov. Ochrana detí je prioritou Únie v offline aj online priestore.

EÚ bude aj naďalej posilňovať Úniu rovnosti. Patria sem opatrenia na boj proti násiliu páchanom na ženách a proti rôznym druhom diskriminácie či platovej nerovnosti. V roku 2023 nás čaká Plán boja proti rasizmu, posilnenie práv spotrebiteľov, ale aj balík na ochranu demokracie. Únia si dobre uvedomuje dôležitosť ochrany demokratického systému. S tým súvisia aj nové pravidlá pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré nás čakajú už v roku 2024. Týkať sa budú najmä transparentnosti, zacielenia politickej reklamy a financovania politických strán. Nové pravidlá by mali podporiť občanov v ich účasti na eurovoľbách.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. januára 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku