Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok22. januára 2019Odhadovaný čas čítania: 5 min

Sedem vecí, ktoré treba vedieť pri cestovaní medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ po brexite — ak sa nedospeje k dohode

uk_eu_flags_web_0.jpg
© EU
Spojené kráľovstvo by malo opustiť Európsku úniu (EÚ) v piatok 29. marca 2019 o polnoci. Je to presne dva roky odvtedy, čo Spojené kráľovstvo oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Únie.

Ak sa dohoda o vystúpení neratifikuje, nebude žiadne prechodné obdobie a právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo, ako aj v Spojenom kráľovstve platiť od 30. marca 2019.

Ak sa dohoda o vystúpení ratifikuje do 30. marca 2019, väčšina právnych účinkov brexitu sa bude uplatňovať od 1. januára 2021, t. j. po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia, ktorého podmienky sú stanovené v návrhu dohody o vystúpení.

Tí, ktorí sa chystajú cestovať medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ27 po brexite, ako aj podniky poskytujúce služby súvisiace s cestovaním, by sa mali začať pripravovať na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, pokiaľ to doteraz neurobili.

1. HRANIČNÉ KONTROLY

Po brexite štátni príslušníci Spojeného kráľovstva už nebudú môcť využívať zjednodušené postupy, ktoré používajú občania EÚ na vonkajších hraniciach EÚ, a nebudú sa môcť zaradiť do oddelených koridorov pre EÚ. Na osoby cestujúce do EÚ sa budú vzťahovať dodatočné overovania, napríklad pokiaľ ide o dĺžku a účel pobytu.

Občania Spojeného kráľovstva budú potrebovať cestovné doklady s platnosťou najviac desať rokov, pričom tieto doklady musia platiť aspoň tri mesiace po plánovanom odchode z EÚ.

Európska komisia navrhla zákonodarcovi EÚ, aby štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva oslobodil od vízovej povinnosti v prípade krátkodobých pobytov.

2. CLÁ, DPH A SPOTREBNÉ DANE

Množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude po brexite možné do EÚ doviezť bez toho, aby bolo nutné zaplatiť clo, DPH a spotrebnú daň, bude obmedzené. Pri vstupe do EÚ zo Spojeného kráľovstva bude môcť byť batožina podrobená colnej kontrole. Návštevníci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátanie DPH.

3. CESTOVANIE SO SPOLOČENSKÝMI ZVIERATAMI

Pasy EÚ pre spoločenské zvieratá už nebudú platné v prípade majiteľov zvierat, ktorí budú mať po brexite pobyt v Spojenom kráľovstve. Takíto majitelia, ktorí budú so svojím zvieraťom cestovať zo Spojeného kráľovstva do EÚ, by si mali pred cestou overiť, aké osobitné požiadavky sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo ako tretiu krajinu. Možno budú potrebovať buď pas tretej krajiny pre spoločenské zviera alebo zdravotný certifikát.

4. VEDENIE VOZIDLA

Po brexite sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať systém vzájomného uznávania vodičských preukazov medzi členskými štátmi. Držitelia vodičského preukazu Spojeného kráľovstva by si mali overiť, či v príslušnom členskom štáte EÚ nebudú potrebovať aj „medzinárodný vodičský preukaz“. Osobám, ktoré používajú súkromné vozidlo zaevidované v Spojenom kráľovstve, sa odporúča, aby si skontrolovali, či bude po brexite ich poistenie platné v EÚ aj v Spojenom kráľovstve. Možno budú potrebovať „zelenú kartu“.

5. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Po brexite už v EÚ nebude možný prístup k zdravotnej starostlivosti na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia vydaného v Spojenom kráľovstve a naopak. Odporúča sa overiť si podmienky preplácania výdavkov za pohotovostnú lekársku starostlivosť v tretích krajinách a zvážiť uzavretie súkromného cestovného poistenia.

6. PRÁVA CESTUJÚCICH

Práva cestujúcich EÚ na informácie, preplatenie, presmerovanie alebo kompenzáciu v prípade, že dopravné spojenie mešká, alebo bolo zrušené, sa už nemusia uplatňovať na lety a prepravcov Spojeného kráľovstva, ani na cesty loďou, autobusom, autokarom a železnicou, v závislosti od miesta odchodu a príchodu a krajiny, v ktorej bola prepravcovi vydaná licencia.

7. ROAMING

Poskytovatelia služieb mobilnej komunikácie – volania, SMS alebo prenos dát – už nebudú pri poskytovaní týchto služieb v Spojenom kráľovstve viazaní roamingovými pravidlami EÚ. Znamená to, že spotrebiteľom v Spojenom kráľovstve budú môcť účtovať príplatky za využívanie roamingových služieb v EÚ, ako aj cestujúcim z EÚ využívajúcim roamingové služby v Spojenom kráľovstve.

ĎALŠIE ASPEKTY, NA KTORÉ NESMIEME ZABUDNÚŤ

Dovoz určitých druhov tovaru do EÚ bude obmedzený alebo zakázaný: ide napríklad o produkty živočíšneho pôvodu (ako mäso, mlieko, šunka, syr), hotovosť nad 10 000 EUR, určité predmety kultúrneho charakteru, rastliny, rastlinné produkty či niektoré zvieratá. Občania EÚ sa už nebudú môcť obracať na ambasády a konzuláty Spojeného kráľovstva, keď budú v tretej krajine potrebovať konzulárnu ochranu (a naopak).

Úplné informácie nájdete v dokumente „Notice on Travelling between the EU and the United Kingdom following Withdrawal of the United Kingdom from the EU“ (Oznam o cestovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ), ktorý uverejnila Európska komisia a ktorý je k dispozícii online.

KDE MÔŽEM NÁJSŤ VIAC INFORMÁCIÍ A KTO MI MÔŽE POMÔCŤ?

Webové sídlo Európskej komisie obsahuje viac ako 70 oznamov o pripravenosti na brexit, ktoré sa týkajú širokej škály hospodárskych odvetví. Občanom a účastníkom trhu majú pomôcť pripraviť sa na brexit. Odporúča sa, aby ste si ich prečítali a aby ste požiadali o poskytnutie poradenstva, ak by mal brexit vplyv na vás, vašu rodinu alebo podnik.

Navštívte webové sídla útvarov a agentúr Európskej komisie pôsobiacich v oblasti, ktorá sa vás, vašej rodiny alebo podniku týka. Ak potrebujete ďalšie informácie a pomoc, obráťte sa na vnútroštátne orgány vašej krajiny.

Tento článok slúži len na informačné účely a nemal by sa chápať ako právny text. Jeho obsah nemá vplyv na rokovania o dohode o vystúpení ani na diskusie o budúcom vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. januára 2019