Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo25. januára 2024Zastúpenie na Slovensku

Silnejší hlas pracovníkov v nadnárodných spoločnostiach so sídlom v EÚ

Komisia navrhuje zlepšiť európske zamestnanecké rady s cieľom posilniť nadnárodný sociálny dialóg.  

Work relations

Komisia navrhuje revíziu smernice o európskych zamestnaneckých radách s cieľom ďalej zlepšiť sociálny dialóg v EÚ. EZR sú informačné a poradné orgány, ktoré zabezpečujú účasť zamestnancov na rozhodnutiach týkajúcich sa nadnárodných otázok. Tieto sa týkajú spoločností s viac ako 1 000 zamestnancami, ktoré pôsobia v najmenej dvoch členských štátoch EÚ alebo krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Zmysluplné informovanie zamestnancov a porady s nimi v kľúčových rozhodnutiach spoločností môžu pomôcť predvídať a riadiť zmeny, ako sú zmeny spojené so zelenou a digitálnou transformáciou, riešenie nedostatku pracovnej sily alebo zavádzanie nových technológií. V nadnárodnom kontexte môžu európske zamestnanecké rady v tejto súvislosti zohrávať kľúčovú úlohu.

V aktuálne platnej smernici sa načrtávajú postupy zriaďovania EZR a informovania zamestnancov a porád s nimi o nadnárodných otázkach. Cieľom navrhovanej revízie je posilniť úlohu EZR, a to tým, že sa uľahčí proces ich zriaďovania, podporí sa ich zmysluplnejšie informovanie a porady s nimi a zabezpečia sa potrebné kapacity na vykonávanie ich práce. Takisto sa navrhovaná revízia zameriava na posilnenie rodovej rovnováhy EZR.

V roku 2023 Európsky parlament prijal legislatívne iniciatívne uznesenie, v ktorom vyzval Komisiu, aby posilnila úlohu a kapacitu EZR. Navrhovanou revíziou sa plní politický záväzok predsedníčky von der Leyenovej reagovať na takéto uznesenia legislatívnym návrhom pri plnom rešpektovaní zásad proporcionality, subsidiarity a lepšej právnej regulácie.

"Sociálny dialóg je kľúčovým prvkom, ktorý podporuje konkurencieschopnosť EÚ a zabezpečuje spravodlivosť zelenej a digitálnej transformácie. Európske zamestnanecké rady poskytujú základnú platformu pre rokovanie medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v spoločnostiach so sídlom vo viacerých krajinách EÚ. Cieľom tohto návrhu je posilniť práva pracovníkov na informácie a porady a zachovať schopnosť spoločností prijímať rýchle a účinné rozhodnutia," povedal Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

Účinnejšie a efektívnejšie európske zamestnanecké rady

Medzi hlavné navrhované zmeny Komisie patrí:

  • Poskytnutie rovnakých práv pracovníkom nadnárodných spoločností pôsobiacich v EÚ/EHP, pokiaľ ide o žiadosť o zriadenie novej EZR: odstránia sa výnimky z aktuálne platnej smernice, čo umožní 5,4 milióna pracovníkom v 320 nadnárodných spoločnostiach s už existujúcimi dohodami požiadať o zriadenie EZR.
  • Definovanie pojmu nadnárodných záležitostí: tým, sa zabezpečí, aby EZR dopĺňali prácu vnútroštátnych informačných a poradných orgánov a neprekrývali sa s ňou. Jasná definícia má zásadný význam pri rozhodovaní o tom, kedy je potrebné poradiť sa s EZR a informovať ju.
  • Zabezpečenie včasných a zmysluplných porád s pracovníkmi nadnárodných spoločností o otázkach, ktoré sa ich týkajú:
    • členovia EZR by mali dostať odôvodnenú odpoveď na svoje stanovisko predtým, ako vedenie spoločnosti prijme rozhodnutie o nadnárodných záležitostiach,
    • vedenie spoločnosti musí poskytnúť odôvodnenie vždy, keď sa ako dôvod na obmedzenie ďalšieho šírenia informácií alebo nezverejnenie informácií o nadnárodných záležitostiach uvedie dôvernosť.
  • Zabezpečenie potrebnej kapacity pre EZR na vykonávanie ich práce: v dohodách o EZR sa musia uviesť pridelené finančné a materiálne zdroje, napríklad pokiaľ ide o expertov, právne náklady a odbornú prípravu.
  • Posilnenie rodovej rovnováhy: pri každom (opätovnom) rokovaní o dohode o EZR sa musia zaviesť ustanovenia na dosiahnutie rodovo vyváženého zloženia v čo najväčšej miere. To zahŕňa požiadavku aktívne presadzovať rodovú rovnováhu v osobitných rokovacích orgánoch, ktoré predstavujú dočasné skupiny zástupcov zamestnancov rokujúcich o dohode o EZR so spoločnosťou.
  • Zlepšenie prístupu k opravným prostriedkom: členské štáty musia informovať Komisiu o tom, ako môžu EZR začať súdne a prípadne správne konania, členské štáty sú takisto povinné zaviesť účinné, odrádzajúce a primerané sankcie na presadzovanie smernice.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie, ktorým sa mení smernica o európskej zamestnaneckej rade, prerokuje Európsky parlament a členské štáty. Po schválení budú mať členské štáty jeden rok na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva. Nové pravidlá sa potom začnú uplatňovať o dva roky neskôr. Počas tohto dvojročného obdobia môžu zmluvné strany prispôsobiť svoje dohody o EZR revidovaným požiadavkám.

Súvislosti

V zásade č. 8 Európskeho piliera sociálnych práv sa zdôrazňuje význam sociálneho dialógu a zapojenia pracovníkov. EZR zastupujú európskych pracovníkov v nadnárodných spoločnostiach a sú zriadené buď na základe iniciatívy zamestnancov, alebo ústredného vedenia.

Porada s EZR je potrebná v súvislosti s nadnárodnými záležitosťami, čo znamená s otázkami, ktoré sa týkajú pracovníkov v celej spoločnosti alebo aspoň v dvoch krajinách EÚ/EHP, ako napríklad s otázkami týkajúcimi sa reštrukturalizácií. EZR preto dopĺňajú prácu vnútroštátnych orgánov zastupujúcich zamestnancov.

V súčasnosti existuje približne 1 000 nadnárodných informačných a poradných orgánov, z ktorých väčšinu tvoria EZR. Každý rok sa zriadi približne 20 nových EZR. EZR, ktoré zastupujú viac ako 11,3 milióna európskych pracovníkov, prispievajú k ochrane zamestnanosti a priemyslu v Európe a k zabezpečeniu konkurencieschopnosti EÚ. Aj keď EZR zastupujú viac ako polovicu oprávnenej pracovnej sily, stále je to menej ako tretina z odhadovaných takmer 4 000 oprávnených spoločností.

V roku 2018 Komisia vykonala hodnotenie, v ktorom zdôraznila, že EZR naďalej zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní a organizovaní nadnárodného sociálneho dialógu v nadnárodných spoločnostiach, pričom členským štátom umožňujú flexibilitu, pokiaľ ide o prispôsobenie ich vlastným vnútroštátnym systémom. V hodnotení sa však zistili aj nedostatky v procese poradenstva s EZR, ako aj nedostatky týkajúce sa prostriedkov, ktoré môžu zástupcovia zamestnancov využívať na presadzovanie práv zamestnancov.

Európsky parlament vo februári 2023 vyzval Komisiu, aby smernicu zrevidovala a posilnila úlohu EZR. Komisia na základe uvedeného uznesenia, svojho hodnotenia z roku 2018 a dvojfázových porád so sociálnymi partnermi v roku 2023, ako aj na základe poznatkov zainteresovaných strán vrátane vnútroštátnych správnych orgánov, podnikov, zástupcov zamestnancov a právnych a akademických expertov rozhodla, že existuje priestor na zlepšenie aktuálne platnej smernice s cieľom podporiť zriaďovanie a fungovanie európskych zamestnaneckých rád.

Ďalšie informácie

Návrh, ktorým sa mení smernica o európskej zamestnaneckej rade

Posúdenie vplyvu

Hodnotenie smernice Komisiou z roku 2018

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. januára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku