Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. septembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Staňte sa členom siete Team EUROPE DIRECT

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike chce zintenzívniť svoje činnosti v oblasti informovania a spolupráce priamo s občanmi v súvislosti s témami týkajúcimi sa Európskej únie a jej politík.

Team Europe Direct

Zastúpenie Európskej komisie  (ďalej len „zastúpenie Komisie“) zriaďuje Team EUROPE DIRECT, sieť nezávislých, inšpiratívnych rečníkov, ktorí sú zdatní tak v témach EÚ, ako aj v komunikácii, vrátane prístupov participatívnej demokracie, ktorí dokážu sprostredkovať činnosti a pridanú hodnotu EÚ širokému publiku a zároveň posúdiť a zhromaždiť spätnú väzbu s cieľom podnietiť verejnú diskusiu o Európskej únii.

Členovia Team EUROPE DIRECT úzko spolupracujú so zastúpením Komisie, nevystupujú však v mene Komisie. Sú nezávislí, chcú svojmu publiku odovzdať podložené, objektívne a neskreslené informácie o Európskej únii, aby povzbudili a podporili občanov v tom, aby lepšie chápali politiky EÚ a aby sa aktívne zapájali do demokratického života EÚ.

  1. Koho hľadáme?

Sieť Team EUROPE DIRECT budú tvoriť štátni príslušníci ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie, ktorí:

  • majú dobré znalosti o EÚ, jej fungovaní, najnovšom vývoji a jej určujúcich iniciatívach;
  • majú odborné znalosti v jednej alebo viacerých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje politika EÚ;
  • majú komunikačné zručnosti, ako je rečnenie, facilitácia, moderovanie alebo oživenie diskusií alebo konferencií, podujatí, panelov, seminárov a školení vrátane prístupov participatívnej demokracie, prítomnosti v médiách (rozhlasové/televízne vysielanie) a uverejňovania novinových článkov.

Potrebné sú jazykové zručnosti na úrovni materinského jazyka, ako aj dobrá znalosť angličtiny (aspoň na úrovni C1) a IT zručnosti na prístup k informáciám alebo školeniam Komisie.

  1. Aká je úloha člena Team EUROPE DIRECT?

Podľa svojej odbornosti sa členovia Team EUROPE DIRECT zúčastňujú na diskusiách alebo konferenciách, podujatiach, paneloch, seminároch, školeniach, rozhlasovom a televíznom vysielaní, uverejňujú novinové články atď. a zapájajú sa do nich.

O účasť členov Team EUROPE DIRECT na podujatiach môže požiadať zastúpenie Komisie alebo ju môže navrhnúť člen Team EUROPE DIRECT. V druhom prípade je skôr, než sa člen Team EUROPE DIRECT zúčastní na akomkoľvek podujatí, potrebný písomný súhlas zastúpenia Komisie.

Členovia Team EUROPE DIRECT sa takisto povzbudzujú k tomu, aby boli aktívni na sociálnych médiách, pokiaľ ide o sprostredkovanie posolstiev Európskej komisie a podnecovanie diskusie o EÚ.

Pri všetkých príležitostiach sa od členov očakáva výslovné vyhlásenie, že sa nevyjadrujú v mene Komisie.

Členovia Team EUROPE DIRECT by mali spolupracovať s miestnymi centrami EUROPE DIRECT a ďalšími kontaktnými centrami EÚ, aby využili všetky možné synergie vrátane logistickej kapacity týchto centier na organizovanie podujatí a maximálnu návštevnosť.

Členovia Team EUROPE DIRECT vyplnia každoročný prieskum o svojej činnosti, ktorý vypracuje Európska komisia.

  1. Akú pomoc možno očakávať od zastúpenia Komisie a ústredia Komisie v Bruseli?

Komisia členom Team EUROPE DIRECT sprístupní relevantné zdroje informácií, napríklad vo forme online školení, informačných bulletinov atď.

Organizovať sa budú výročné zasadnutia a/alebo školenia na Slovensku a stretnutia v Bruseli sa môžu organizovať príležitostne. Komisia hradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie, pokiaľ ide o stretnutia v Bruseli.

Činnosť siete Team EUROPE DIRECT propaguje zastúpenie na svojom webovom sídle a inými vhodnými prostriedkami.

Ak zastúpenie Komisie požiada člena Team EUROPE DIRECT o účasť na podujatí, zvyčajne a v závislosti od dostupných rozpočtových prostriedkov ponúkne jednorazovú platbu. Ak ide o účasť z iniciatívy člena Team EUROPE DIRECT, zastúpenie Komisie v jednotlivých prípadoch rozhodne o tom, či sa vyplatí jednorazová suma. V oboch prípadoch je člen Team EUROPE DIRECT informovaný pred svojou účasťou a jednorazová suma je splatná až po ukončení účasti, ktorú potvrdí organizátor podujatia.

  1. Ako sa stať členom Team EUROPE DIRECT?

Osoby, ktoré sa chcú stať členom Team EUROPE DIRECT, musia predložiť tieto dokumenty:

  • motivačný list, v ktorom uchádzač uvedie zemepisnú oblasť činnosti, témy odborných znalostí a komunikačné zručnosti;
  • životopis (CV).

Dokumenty treba zaslať elektronicky len na túto adresu: EUSurvey - Survey (europa.eu)

Termín na predloženie žiadosti je 30. september 2023.

Zastúpenie Komisie prijme približne 20 uchádzačov na základe ich životopisu, motivačného listu a v prípade potreby pohovoru. Pri vytváraní siete sa zastúpenie Komisie bude usilovať o dosiahnutie vyváženého geografického pokrytia celého územia a rodovej rovnováhy, pričom zároveň a v čo najväčšej možnej miere zabezpečí rovnocenné pokrytie hlavných tém odborných znalostí. Každý uchádzač bude e-mailom osobne informovaný o výsledku svojej prihlášky.

Osoby, ktoré sa majú stať členmi siete Team EUROPE DIRECT, budú požiadané, aby podpísali list o porozumení týkajúci sa členstva v sieti Team EUROPE DIRECT.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. septembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku