Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok25. novembra 2019

Stop násiliu páchanému na ženách

aliyah-jamous-lq1hjav0ylm-unsplash_0.jpg
© EU
Vyhlásenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Federici Mogheriniovej, ktoré vyšlo 25. novembra 2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách. „Násilie páchané na ženách a dievčatách je násilím spáchaným na celom ľudstve a v Európe ani nikde vo svete by preň nemalo byť miesto. Všetci však vieme, že napriek nášmu odhodlaniu sme od dosiahnutia tohto cieľa stále ďaleko."

„K násiliu páchanému na ženách dochádza kdekoľvek, v bezpečí pred ním nie sú nikde, dokonca ani doma. Práve naopak. Ženy sú terčom násilia vo svojej domácnosti aj na svojich pracoviskách, v školách a na univerzitách, na ulici, pri vysídľovaní aj migrácii, a čoraz častejšie online, kde sú vystavené kybernetickému násiliu a nenávistným prejavom. 

Rozsah tohto problému je stále alarmujúci: Každá tretia žena v Európe zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie. Takmer všetky obete obchodovania s ľuďmi s cieľom ich sexuálneho vykorisťovania sú v EÚ ženy a dievčatá. 

V rozvojových krajinách sa každé tretie dievča vydá skôr, než dovŕši 18 rokov. Prinajmenšom 200 miliónov žien a dievčat sa stalo obeťami mrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktoré sa ešte stále vykonáva približne v 30 krajinách.

Našou zodpovednosťou ako EÚ a medzinárodného spoločenstva je dodržať náš záväzok predchádzať všetkým činom násilia voči ženám a dievčatám, otvorene ich zavrhovať a odsudzovať. 

Našou povinnosťou je zároveň podporovať a chrániť obete a vytvoriť pre ne bezpečné prostredie, kde nebudú mať strach nahlásiť tieto trestné činy, ktoré voči nim boli spáchané.

Európska únia je odhodlaná naďalej neúnavne spolupracovať so svojimi partnermi. Chce upevniť právne rámce a postavenie inštitúcií, podporiť rozvoj a vzdelávanie, zlepšiť služby poskytované obetiam, riešiť základné príčiny násilia a posilniť postavenie žien.

Skoncovanie s násilím páchanom na ženách a dievčatách si vyžaduje pevné odhodlanie nielen na inštitucionálnej úrovni. Nutné je široké zapojenie medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií aj celej občianskej spoločnosti. Predovšetkým však mužov. 

Náš cieľ je teda jasný: musíme skoncovať s násilím páchaným na ženách a dievčatách. Európska únia povedie túto medzinárodnú mobilizáciu na ochranu práv každej jednej ženy a každého jedného dievčaťa, aby mohli žiť slobodne a v bezpečí. Robíme to v záujme našej budúcnosti, aj pre súčasnosť, pretože ženy sú pilierom spravodlivých, otvorených, rozvinutých a demokratických spoločností. Nič by ich nemalo pripraviť o možnosť žiť a konať slobodne a bezpečne.“ 

Európska únia zaviedla zásadné opatrenia, aby sa s násilím páchaných na ženách a dievčatách skoncovalo:

  • Smernica EÚ o právach obetí zaručuje obetiam trestných činov širšie a väčšie práva a zabezpečuje špecializovanú podporu pre obete sexuálneho alebo rodovo motivovaného násilia.
  • Komisia v súčasnosti takisto pracuje na dokončení pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
  • Program Práva, rovnosť a občianstvo pomáha eliminovať násilie páchané na ženách a deťoch prostredníctvom financovania miestnych projektov zameraných na prevenciu rodovo motivovaného násilia, podpory obetí a žien a dievčat v ohrození, odbornej prípravy odborníkov a zvyšovania kapacity služieb v tejto oblasti.

EÚ sa zaoberá sa aj násilím páchaným na ženách mimo EÚ:

  • V priebehu posledných dvoch rokov sme podporili viac ako 1,5 milióna žien a dievčat a poskytli im ochranu pred mrzačením ženských pohlavných orgánov a súvisiacu starostlivosť. Úsilie zamerané na prevenciu prináša pozitívne výsledky: približne 3 000 spoločenstiev, ktoré združujú 8,5 milióna ľudí, verejne oznámilo, že od tejto praktiky upúšťajú.
  • Pokiaľ ide o manželstvá detí, EÚ prijala sériu iniciatív zameraných na zmenu postojov a praktík týkajúcich sa práv dievčat, ktoré pomohli viac ako 1,6 miliónu osôb.

Súvislosti

Násilie páchané na ženách a dievčatách je všadeprítomným a ničivým porušovaním ľudských práv, ku ktorému dochádza na celom svete. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie zažila násilie v určitej fáze svojho života až jedna tretina všetkých žien vo svete. Tento údaj však môže byť len špičkou ľadovca, pretože tento druh násilia zostáva prevažne neohlásený kvôli utajovaniu, stigme a hanbe, ktorá ho sprevádza. Mnohí páchatelia tak zostávajú nepotrestaní.

Okrem uvedených iniciatív EÚ prijala smernicu o právach obetí, ktorou sa obetiam všetkých trestných činov zaručujú širšie a väčšie práva. Tieto pravidlá umožňujú najzraniteľnejším obetiam, ako sú obete sexuálneho násilia, rodovo motivovaného násilia a násilia v blízkych vzťahoch prístup k špecializovaným podporným službám. Súčasťou tejto podpory je poskytnutie prístrešia obetiam, ktoré potrebujú miesto, kde budú v bezpečí, a cielená a integrovaná podpora vrátane pomoci a poradenstva pri traumách. Európska komisia dôkladne monitoruje vykonávanie tejto smernice v členských štátoch a podniká kroky proti tým členským štátom, ktoré pravidlá EÚ dosiaľ plne alebo správne netransponovali.

Únia zároveň považuje obchodovanie s ľuďmi za násilie páchané na ženách a dievčatách. Na túto oblasť sa aj naďalej sústredia kľúčové opatrenia v kontexte právneho a politického rámca EÚ v medziach horizontálneho mandátu koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (prehľad na roky 2012 – 2016 a 2017 – 2018).

Ďalej Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) uverejňuje nové usmernenia na zhodnotenie rizika pre políciu, ktorých cieľom je zlepšiť spoluprácu orgánov presadzovania práva a zdravotníctva v snahe zabrániť opakovanému domácemu násiliu a chrániť životy.

Jednou z priorít vonkajšej činnosti Európskej komisie je dokončiť pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Dohovor je prvým nástrojom v Európe, ktorý stanovuje súbor právne záväzných noriem na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu, na ochranu obetí takéhoto násilia a na potrestanie jeho páchateľov. Štát má povinnosť komplexne riešiť takéto násilie vo všetkých jeho formách a prijať potrebné opatrenia v oblasti prevencie, ochrany a trestného stíhania. EÚ v spolupráci s Organizáciou Spojených národov spustila iniciatívu Spotlight, globálnu viacročnú iniciatívu usilujúcu sa o odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách. Vyčlenili sa na ňu bezprecedentné počiatočné investície vo výške 500 miliónov EUR, vďaka ktorým chránime a poskytujeme priestor na vyjadrenie tým ženám a dievčatám, ktoré ich spoločnosti umlčali a ktoré chcú teraz prehovoriť.

Odhaduje sa, že EÚ v rokoch 2017 a 2018 poskytla v rámci svojho programu v oblasti ochrany a zdravia na humanitárnu pomoc zameranú na prevenciu a riešenie sexuálneho a rodovo motivovaného násilia na celom svete viac ako 62 miliónov EUR.

Na podporu boja proti násiliu páchanému na ženách Európska komisia svoje sídlo v Bruseli, budovu Berlaymont rozsvieti 25. novembra večer na oranžovo.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. novembra 2019