Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21 júl 2021

SÚŤAŽ: Nie je vám to jedno? Tak vyhrajte KeepCup aj ekologickú tašku. 

4_sutazny.jpg
© EU
Od začiatku júla sme sa vďaka Európskej únii rozlúčili s niektorými jednorazovými plastami. Vďaka tomuto kroku budeme o trocha priateľskejší k prírode. Napíšte nám, ako sa vy sami snažíte prispievať k udržateľnejšiemu svetu. Nezáleží na tom, či separujete odpad, zanevreli ste na „igelitky“ alebo nekupujete balenú vodu. Stačí, keď nám o tom dáte vedieť na našich sociálnych sieťach v komentári pod súťažným príspevkom a môžete vyhrať produkty, ktoré dajú jasne najavo váš postoj. 

Štatút súťaže „#EUgreendeal - koniec niektorým jednorazovym plastom”

Tento štatút súťaže „#EUgreendeal - koniec niektorým jednorazovým plastom ” (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava

(ďalej len „ Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku“ alebo „Vyhlasovateľ “)

II. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 28. júla 2021, 12:00 hod. do 4. augusta 2021, 12:00 hod.

III. Účastníci súťaže

1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18. (ďalej len „Účastník súťaže“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.

3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.

4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku III., alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4, čl. III je povinná uhradiť škodu spôsobenú Vyhlasovateľovi.

IV. Pravidlá súťaže

1. Mechanizmus súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článku III a ktorí sa cez stránku https://www.facebook.com/zekvsr/ a https://www.instagram.com/europa.sk/  zapoja do súťaže tak, že do komentára pod súťažný príspevok uverejnený dňa 28. júla 2021 v termíne súťaže napíšu odpoveď na otázku formou komentáru.

V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Ak sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa. Žrebovanie prebehne za účasti 3 náhodne vybraných zamestnancov a partnerov Vyhlasovateľa. Vyžrebovaný bude 1 výherca a 2 náhradníci. Žrebovanie prebehne 5. augusta 2021 po 12:00 h.

2. Výhra v súťaži

2 x ekologický keepcup a plátená taška - výhra sa môže líšiť od fotografie, ktorá je len ilustračná (súťažná výhra na Facebooku a Instagrame Vyhlasovateľa). 

3. Výherca súťaže

Výhercom súťaže sa stane Účastník súťaže, vyžrebovaný podľa postupu uvedeného v článku IV. bod 1.

4. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, prostredníctvom správy a komentárom na sociálnej sieti Facebook a Instagram pod súťažným postom, v ktorom bude označený jeho profil, ktorým sa zapojil do súťaže. Informovaný bude najneskôr do 12. augusta 2021.

V. Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhry pre Výhercu zo strany Vyhlasovateľa prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami.

V prípade, že Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v lehote 4 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi. Pri odovzdávaní výhry náhradníkovi sa postupuje podľa článku V.  V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani náhradník, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Výhra v hodnote nad 350,00 € podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci automaticky súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž:

Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.

2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:

Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke www.europa.sk.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke

www.europa.sk.

2. Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VII. tohto Štatútu.

3. Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.

4. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

5. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu tohto Štatútu, Vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte.

6. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

7. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

10. Štatút je k dispozícii na stránke www.europa.sk

11. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.

V Bratislave, dňa 21. júla 2021

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21 júl 2021