Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok5. marca 2020Odhadovaný čas čítania: 6 min

Usilujeme sa o Úniu rovnosti

p040982-516130.jpg
© EU
Európska komisia predstavila svoju stratégiu rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe. Hoci EÚ je v rodovej rovnosti globálnym lídrom a za posledné desaťročia dosiahla výrazný pokrok, rodovo motivované násilie a stereotypy pretrvávajú: každá tretia žena v EÚ bola niekedy vystavená fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu. Napriek tomu, že univerzitné vzdelávanie absolvuje viac žien ako mužov, ženy zarábajú v priemere o 16 % menej a v najväčších podnikoch v EÚ zastávajú len 8 % vedúcich výkonných pozícií.

V stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 sa preto stanovujú hlavné opatrenia na nasledujúcich 5 rokov a Komisia sa v nej zaväzuje, že zahrnie hľadisko rovnosti do všetkých oblastí politík EÚ. Stratégia načrtáva, ako chce Komisia splniť prísľub svojej predsedníčky von der Leyenovej, že Európa poskytne všetkým, ktorí majú rovnaké ambície, aj rovnaké príležitosti.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Rodová rovnosť je jednou z kľúčových zásad Európskej únie, no zatiaľ sa nestala skutočnosťou. Či už v podnikaní, politike alebo celej spoločnosti, svoj potenciál v plnej miere naplníme až vtedy, keď využijeme všetky naše talenty a rozmanitosť. Nestačí, ak sa uplatní len polovica ľudí, polovica myšlienok či polovica energie. Stratégia rodovej rovnosti nám umožní dosiahnuť väčší a rýchlejší pokrok pri presadzovaní rovnosti medzi mužmi a ženami.“

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová povedala: „Európa je pre ženy napriek všetkým svojim nedostatkom dobrá adresa. V čase, keď sa naša spoločnosť zásadne transformuje, či už z hľadiska životného prostredia alebo digitalizácie, sa musíme postarať o to, aby mali ženy aj muži rovnaké príležitosti a aby sa s prebiehajúcimi zmenami neprehlbovali aj vzájomné nerovnosti. Naopak, musíme pre ženy vytvoriť podmienky, aby sa v práci aj v súkromí stali nositeľkami spravodlivej transformácie.“ 

Komisárka pre rovnosť Helena Dalliová uviedla: „Aby sme dosiahli rovnosť, nemusíme jednému ubrať, aby sme druhému pridali. Rovnosť je nevyčerpateľná a je jej dosť pre každého. Na druhej strane za diskrimináciu platia tí, ktorí ju musia znášať, a spoločnosť ako celok vysokú daň – ľuďom sa nedostáva osobné uznanie a odmena za zásluhy a spoločnosť prichádza o talenty a inováciu. Vďaka stratégii pre rodovú rovnosť sa rodová rovnosť stane neoddeliteľnou súčasťou tvorby politík EÚ. Chceme, aby ženy nemuseli zdolávať ďalšie prekážky, keď chcú dosiahnuť to, čo je pre mužov samozrejmosť, a aby mohli namiesto toho plnohodnotne využívať svoj potenciál.“

Konkrétne opatrenia v prospech rovnosti na roky 2020 – 2025

Rovnosť medzi mužmi a ženami sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadnemu členskému štátu EÚ. Napredujeme pomaly a rodové rozdiely v zamestnaní, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkovom zabezpečení pretrvávajú. Tieto nedostatky chce stratégia napraviť a umožniť Európe, aby naplno využila svoj potenciál v podnikaní, politike a živote spoločnosti, pomocou série hlavných opatrení, ktorých cieľom je: ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy; zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania; dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politickom živote.

1. Až 33 % žien v EÚ bolo vystavených fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu a 55 % zažilo sexuálne obťažovanie. Ženy v Európe musia byť oslobodené od násilia a škodlivých stereotypov. Na dosiahnutie tohto cieľa stratégia vyzýva, aby sa prijali právne opatrenia, ktoré budú kriminalizovať násilie na ženách. Komisia má konkrétne v úmysle rozšíriť oblasť trestnej činnosti, ktorú možno zosúladiť v celej Európe, na určité formy násilia na ženách vrátane sexuálneho obťažovania, zneužívania žien a mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Okrem toho Komisia navrhne akt o digitálnych službách, v ktorom poskytne prehľad, aké opatrenia sa očakávajú od platforiem v záujme potlačenia nezákonných činností online vrátane online násilia na ženách.

2. Ženy v EÚ zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži a ešte stále sa stretávajú s prekážkami, ak chcú vstúpiť a udržať sa na trhu práce. Rodová rovnosť je základnou podmienkou vytvorenia inovatívnej, konkurencieschopnej a prosperujúcej európskej ekonomiky. Vzhľadom na demografické výzvy a zelenú aj digitálnu transformáciu bude mať na európsku ekonomiku pozitívny dosah, ak podporíme ženy pri hľadaní práce v odvetviach postihnutých nedostatkom zručností, ako sú najmä technológie a umelá inteligencia. Na riešenie nerovnosti v odmeňovaní dnes Komisia otvorila verejnú konzultáciu o transparentnosti odmeňovania, a do konca roka 2020 predstaví záväzné opatrenia. Komisia chce umožniť ženám, aby prosperovali na trhu práce, intenzívnejším presadzovaním noriem EÚ v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Cieľom je dať ženám aj mužom skutočnú možnosť osobného a profesionálneho rozvoja. Počas európskeho semestra sa bude naďalej monitorovať rodová rovnosť v kontexte trhu práce, sociálneho začlenenia a vzdelávania.

3. Ženy majú stále nedostatočné zastúpenie vo vedúcich pozíciách, a to aj v najväčších podnikoch EÚ, kde tvoria ženy len 8 % výkonných riaditeľov. Aby sa ženy stali líderkami, a to nielen v podnikaní, Komisia sa zasadí za prijatie návrhu z roku 2012 o rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností. Zároveň cez financovanie a výmenu osvedčených postupov Komisia podporí účasť žien na politickom živote, a to aj pri voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Komisia pôjde príkladom a bude sa usilovať dosiahnuť do konca roka 2024 50-percentnú rovnováhu medzi ženami a mužmi na všetkých úrovniach riadenia.

Hľadisko rovnosti prítomné vo všetkých politikách EÚ

Komisia zároveň pod vedením komisárky pre rovnosť Heleny Dalliovej a s podporou novovytvorenej pracovnej skupiny pre rovnosť zapracuje rodové hľadisko do všetkých politík a významných iniciatív EÚ – ide o tzv. uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti (gender mainstreaming). Hlavné výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, vrátane zmeny klímy a digitálnej transformácie, majú rodový rozmer. Ciele stratégie pre rodovú rovnosť sa premietnu aj do činností EÚ po celom svete a posilnia postavenie žien, ako aj boj proti rodovo motivovanému násiliu.

Súvislosti

Ako uvádza vo svojich politických usmerneniach Ursula von der Leyenová, Únia rovnosti je jednou z hlavných priorít jej Komisie. Dnes predstavená stratégia pre rodovú rovnosť je prvou stratégiou Komisie v tejto oblasti rovnosti, ktorá sa zameriava na plnenie záväzkov predsedníčky prijatých v politických usmerneniach.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5. marca 2020