Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok2. júna 2021Odhadovaný čas čítania: 5 min

V akej vode sa v Európe i na Slovensku kúpeme?

p037152-884259_s.jpg
© EU
Kvalita vody na kúpanie v Európe zostáva vysoká. Tento pozitívny trend je výsledkom viac než 40-ročnej tvrdej práce zanietených odborníkov, vzájomnej spolupráce, uplatňovania smernice EÚ o vode určenej na kúpanie i neustáleho monitorovania lokalít, ktoré pomáha identifikovať oblasti, kde sú potrebné konkrétne kroky.

Výročná správa o vode na kúpanie uvádza, že v roku 2020 splnilo tie najprísnejšie normy EÚ na „výbornú“ kvalitu vody takmer 83 % európskych lokalít na kúpanie. Ide o najnovšie hodnotenie vypracované Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou. Vychádza z celoročného monitorovania počas roka 2020 a zahŕňa viac ako 22-tisíc lokalít na kúpanie nachádzajúcich sa v členských štátoch EÚ, Albánsku i vo Švajčiarsku. 

Minimálne normy na „dostatočnú“ kvalitu vody boli v roku 2020 splnené v 93 % monitorovaných lokalít. V piatich krajinách – na Cypre, v Rakúsku, Grécku, na Malte a v Chorvátsku – malo výbornú kvalitu až 95 % a viac vôd na kúpanie.

V roku 2020 malo v Európe nevyhovujúcu kvalitu vody 296 lokalít na kúpanie (1,3 % z celkového množstva). Hoci podiel lokalít s nevyhovujúcou kvalitou vody od roku 2013 mierne klesol, pretrvávajú problémy najmä pri posudzovaní zdrojov znečistenia či zavádzaní integrovaných opatrení v oblasti vodného hospodárstva. V lokalitách na kúpanie, v prípade ktorých je ťažké zistiť pôvod alebo príčinu znečistenia, sú potrebné samostatné štúdie zdrojov znečistenia.

Slovensko a jeho kvalita vôd na kúpanie za rok 2020 

Na Slovensku bolo hodnotených 32 lokalít na kúpanie. 87,5 %  slovenských monitorovaných lokalít je v súlade s normami minimálnej kvality vôd na kúpanie stanovených v smernici, a preto sú klasifikované ako „dostatočné“ alebo lepšie.

Výbornú kvalitu získalo 18 slovenských lokalít (56,3 %):

 • Ivanka pri Dunaji (zlepšenie oproti roku 2019 - dobrá kvalita) 
 • Šulianske jazero (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Počúvadlianske jazero (zlepšenie oproti roku 2019 - dobrá kvalita)
 • Veľké Richnavské jazero (nehodnotené v 2019) 
 • Veľké Kolpašské jazero (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Liptovská Mara (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Pláž ORMET (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Drieňok (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Ružín (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Pod Bukovcom (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Veľká Domaša – Valkov (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Veľká Domaša – Tíšava (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Vinianske jazero (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Zemplínska šírava – Paľkov (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Zemplínska šírava – Kamenec (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Zemplínska šírava – Medvedia hora (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Zemplínska šírava – Hôrka (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Zemplínska šírava – Biela hora (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  

Dobrú kvalitu získalo 7 lokalít (21,9 %):

 • Zlaté piesky (zníženie hodnotenia, v roku 2019 bolo hodnotenie výborná kvalita vody) 
 • Vajnorské jazero (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Slnečné jazerá (zlepšenie oproti roku 2019 - nevyhovujúca kvalita)
 • Veľká Domaša – Nová Kelča – polostrov Krym (zníženie hodnotenia, v 2019 bolo hodnotenie výborná kvalita vody) 
 • Veľká Domaša – Dobrá pláž (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Veľká Domaša – Holčíkovce (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Veľká Domaša – Poľany (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  

Dostačujúcu kvalitu získali tri lokality (9,4 %):

 • Zelená voda (zníženie hodnotenia, v roku 2019 bolo hodnotenie výborná kvalita vody) 
 • Vindšachtské jazero (rovnaké hodnotenie ako v 2019)  
 • Veľká Domaša – Nová Kelča (zníženie hodnotenia, v roku 2019 bolo hodnotenie dobrá kvalita vody)

Žiadna zo slovenských lokalít v roku 2020 nebola hodnotená ako nevyhovujúca.  

Štyri lokality na kúpanie neboli klasifikované (12,5 %):

 •  Kunovská priehrada, Dolnohodrušské jazero, Ružiná – pri obci Ružiná, Ružiná – pri obci Divín

Pravidlá EÚ zaisťujúce, že vody na kúpanie v Európe spĺňajú vysoké štandardy kvality

Výročná správa o vode na kúpanie v Európe je pre plavcov dobrou nápoveďou, kde môžu nájsť lokality s najkvalitnejšou vodou. Hodnotenie kvality európskych vôd v roku 2020 ovplyvnili i protipandemické opatrenia, ktoré vo viacerých lokalitách neumožnili odobrať dostatočné množstvo vzoriek. 

Aktuálne je na stole je nová revízia smernice o vode určenej na kúpanie. Jej cieľom je posúdiť, či súčasné pravidlá stále postačujú na ochranu verejného zdravia a zlepšovanie kvality vody alebo či treba existujúci rámec zdokonaliť, najmä zameraním sa na nové parametre. Komisia čoskoro osloví všetky zainteresované strany a občanov, aby sa k tejto revízii vyjadrili prostredníctvom online verejnej konzultácie.

V 70. rokoch 20. storočia zaviedla EÚ pravidlá na zabezpečenie čistých pobrežných a vnútrozemských vôd na kúpanie. Smernicou z roku 2006 o kvalite vody určenej na kúpanie sa tieto pravidlá aktualizovali a zjednodušili. Smernicou sa zaviedlo účinné monitorovanie a riadenie kvality vody, čo v kombinácii s ďalšími právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia, ako je napríklad smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (1991), viedlo k tomu, že sa do vody určenej na kúpanie dostáva výrazne menej neupravených alebo len čiastočne upravených komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Vďaka tomu v čoraz väčšom počte lokalít dochádza k znižovaniu znečistenia a výraznému zlepšovaniu kvality vody. Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a Švajčiarskom monitorujú svoje lokality na kúpanie podľa ustanovení tejto európskej smernice.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. júna 2021