Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. októbra 2015Odhadovaný čas čítania: 4 min

Verejné obstarávanie ako brzda investícií na Slovensku?

istock-11932986_1.jpg
© EU
Ročne 250 000 verejných orgánov vynaloží až 18% HDP Európskej únie na nákup tovarov, služieb a zásob prostredníctvom procesov verejného obstarávania. V mnohých odvetviach sú pritom verejné orgány hlavnými a takmer výhradnými obstarávateľmi.

Správne nastavenie a jasné pravidlá verejného obstarávania v členských štátoch EÚ sú nesmierne dôležité nielen pre správne fungovanie spoločného trhu, ale aj pre efektívne vynakladanie verejných prostriedkov. Európska komisia preto nielen vytvára spoločnú legislatívu, ale aj širšie sleduje procesy a uplatňovanie verejného obstarávania vo všetkých členských štátoch.

V nadväznosti na pozorovania Európskej komisie ohľadom procesov verejného obstarávania na Slovensku zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou Fipra Slovakia dňa 8. októbra 2015 seminár "Verejné obstarávanie ako brzda investícií na Slovensku?". Cieľom podujatia bolo identifikovať bariéry a problematické aspekty v súčasnom právnom rámci verejného obstarávania na Slovensku a navrhnúť riešenia pre zefektívnenie a väčšiu transparentnosť procesov verejného obstarávania.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v úvode seminára uviedol: "Podľa hodnotiacej správy Európskej komisie z roku 2015 má verejné obstarávanie na Slovensku výrazné nedostatky, ktoré majú vplyv na rozdeľovanie verejných zdrojov." Osobitne poukázal na to, že u obstarávateľov sú problémom chýbajúce odborné znalosti na prípravu tendrov, špecifikácie sú často šité na mieru konkrétnym uchádzačom alebo produktom a kritérium ceny máva negatívny dopad na kvalitu obstaraných tovarov a služieb. V poslednom roku čerpania európskych štrukturálnych fondov z obdobia 2007-2013 sa navyše kryštalizujú aj problémy vyplývajúce zo zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ktoré môžu mať  negatívny vplyv na konečnú výšku nevyužitých európskych prostriedkov z daného obdobia.

Predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská , vidí riešenie problémov spomínaných v správe Komisie predovšetkým vo vzdelávaní zadávateľov zákaziek, uchádzačov a záujemcov, v šírení povedomia a dôslednom uplatňovaní princípov verejného obstarávania, v elektronizácií procesov, rozšírení používania vzorových dokumentov a v zodpovednom prístupe k riadeniu procesu obstarávania. Krokom vpred by v tejto oblasti malo byť schválenie nového zákona o verejnom obstarávaní. Táborská počas seminára skonštatovala: "V súčasnosti sú vytvorené legislatívne podmienky na to, aby verejné obstarávanie nebolo brzdou investícii na Slovensku, pokiaľ budú účastníci postupovať zodpovedne a odborne, budú včas plánovať a jednoznačne definovať, pokiaľ sa bude férovo súťažiť a pokiaľ sa bude dohľad vykonávať predvídateľne a včas."

Poradkyňa ministra vnútra pre verejné obstarávanie Tatiana Behrová sa počas seminára vyjadrila, že veľkým posunom pre zefektívnenie procesov verejného obstarávania na Slovensku bolo spustenie elektronického kontraktačného systému, ktorý automaticky generuje zmluvy na základe transparentných elektronických aukcií. Behrová vyhlásila: „Jedným z riešení, aby verejné obstarávanie nebolo brzdou investícií na Slovensku, aby bolo transparentnejšie a efektívnejšie, je zjednodušovanie procesov a postupov. Práve Elektronický kontraktačný systém je dobrým príkladom takého  zjednodušovania."

Odborník na verejné obstarávanie z Európskej komisie Jaroslav Kračún , vidí šancu na zlepšenie aj v nových európskych smerniciach, ktoré aj Slovensko musí do apríla 2016 prevziať. Kračún ozrejmil: "Nové európske smernice o verejnom obstarávaní podstatne zjednodušujú postupy verejného obstarávania. Zároveň poskytujú verejným obstarávateľom nové nástroje na zvyšovanie efektívnosti verejného obstarávania, ako napríklad použitie kvalitatívnych kritérií a zohľadnenie environmentálnych, sociálnych a inovatívnych aspektov." Odborník však dodal: "Verejní obstarávatelia sú jediní zodpovední za to, či tieto nástroje využijú, alebo sa uchýlia k ich minimalistickému uplatňovaniu. Verejné obstarávanie by malo byť vnímané ako účinný nástroj verejnej správy, ktoré umožňuje realizovať hodnotné nákupy a nie ako formalistická neefektívna zákonná povinnosť.“ 

Partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e|n|w|c a odborník na tému verejného obstarávania Radovan Pala počas seminára uviedol: „Verejné obstarávania napriek opakovaným legislatívnym záplatám stále nevedú k optimálnemu výberu dodávateľov. Pozornosť sa musí zamerať nielen na samotný proces obstarávania, ale aj na súvisiace problémy, ktoré prostredie deformujú, ako je efektívna kontrola riadneho plnenia zmlúv, nakladania s „insiderskými“ informáciami a odhaľovanie kartelového správania uchádzačov“.

Hlavné nedoriešené výzvy v oblasti verejného obstarávania vidí riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš v PPP projektoch, pri ktorých je znížená transparentnosť, v kartelovom správaní niektorých súťažiacich, nedostatočnej kontrole a v beztrestnosti, ktorá zdanlivo na Slovensku vládne v prípade podvodov a machinácií. "Za posledných 10 rokov bolo len 6 osôb odsúdených  za machinácie vo verejnom obstarávaní . Pokiaľ na Slovensku nesfunkčníme prácu polície, prokuratúry a súdov, nemôžeme čakať výrazné zmeny ani v kvalite verejného obstarávania," zdôraznil Šípoš.

PREZENTÁCIE z podujatia:

Zita Táborská

Tatiana Behrová

Jaroslav Kračún

Radovan Pala

Gabriel Šípoš

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. októbra 2015