Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Vyhlásenie8. marca 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 10 min

Vyhlásenie Komisie a vysokého predstaviteľa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

Všetky ženy, kdekoľvek sa nachádzajú, nabádame k tomu, aby v tomto roku, ktorý je rokom európskych volieb, uplatnili svoje právo voliť, vydobyli si svoje miesto v spoločnosti a neváhali sa zapájať do politického života.

Vyhlásenie k MDŽ

Európska komisia a vysoký predstaviteľ/podpredseda vydali pri príležitosti Medzinárodného dňa žien toto vyhlásenie:  

„Percentuálne zastúpenie žien v politike v súčasnosti ani zďaleka neodráža rôznorodosť našich spoločností. Celkový podiel poslankýň v jednokomorových národných parlamentoch alebo v dolných komorách národných parlamentov dosahuje v súčasnosti v priemere 33 % v členských štátoch EÚ a 26,5 % vo svete. Musíme sa viac snažiť podnecovať a podporovať začleňovanie žien do politiky.

Rok 2024 je prelomovým volebným rokom na celom svete. K volebným urnám bude pozvaných viac ako 4 miliardy ľudí vrátane 400 miliónov občanov EÚ, ktorí budú v júni hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.  Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa žien by sme chceli vyjadriť uznanie európskym sufražetkám, ktoré s odvážnym aktivizmom bojovali za právo voliť, keď to bola iba výsada mužov. Naše uznanie patrí všetkým ženám v celej ich rozmanitosti, ktorou prispievajú k formovaniu spravodlivejšej a rovnejšej spoločnosti.

V mnohých kútoch sveta sa ženy, žiaľ, stále nemôžu zúčastňovať na verejnom živote a v niektorých prípadoch sú úplne vylúčené z rozhodovania a verejného priestoru. Vo všetkých spoločnostiach ženy naďalej čelia diskriminácii a sú vystavené vyššiemu riziku online a offline násilia. Tento problém je obzvlášť naliehavý v prípade političiek, novinárok, aktivistiek, a najmä obhajkýň ľudských práv.

Všetky ženy vrátane mladých žien, kdekoľvek sa nachádzajú, nabádame k tomu, aby v tomto roku, ktorý je rokom volieb, uplatnili svoje právo voliť, vydobyli si svoje miesto v spoločnosti a neváhali sa zapájať do politického života.“

Súvislosti

Globálnou témou Medzinárodného dňa žien v roku 2024 je „podnecovanie inkluzívnosti“, ktorá je v súlade s tohtoročnou témou Organizácie Spojených národov „Investovať do žien: urýchliť pokrok“. Účasť žien na dianí v spoločnosti, a to aj v rozhodovacích pozíciách, je mimoriadne dôležitá. 

Vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu podpredsedníčka Jourová otvorila 6. marca 2024 v Bruseli podujatie Komisie na vysokej úrovni „Účasť žien na verejnom živote“. Jednotlivé panely sa venovali výzvam, ktorým musia čeliť ženy v politike, žurnalistike či v občianskej spoločnosti. Účastníci diskutovali o tom, prečo sa ženy rozhodnú opustiť verejne exponované pozície, a našli konkrétne riešenia, ako tento trend ukončiť. Napríklad aj za využitia mediálnych platforiem, regulačných orgánov a politických strán.

Ženy sú v politike naďalej nedostatočne zastúpené. Rodovú rovnováhu medzi poslancami v parlamente presahujúcu 40 % úroveň dosiahlo v roku 2023 iba šesť členských štátov, pričom 7 členských štátov malo v parlamente menej ako 25 % poslankýň.  Európsky parlament, v ktorom je zastúpených 40 % žien a 60 % mužov, sa k rodovej rovnováhe približuje. K januáru 2024 malo ženskú hlavu štátu iba 5 z 27 členských štátov. Vo svetovom meradle sedia ženy len na 26,7 % parlamentných kresiel, na 35,5 % kresiel v miestnych samosprávach a zastávajú len 28,2 % riadiacich pozícií na pracoviskách. Vzhľadom na súčasné pomalé tempo zmien dosiahne podiel žien na riadiacich pozíciách na pracovisku do roku 2050 len 30 % úroveň. Komisia bude podporovať členské štáty pri vypracúvaní a vykonávaní účinnejších stratégií na zvýšenie počtu žien na rozhodovacích pozíciách. Takou je napríklad zavedenie rodovo vyvážených volebných zoznamov, ktoré povedú k lepším politikám, antidiskriminačnej a antisexistickej kultúre a k silnejším demokraciám, ktoré dokážu lepšie riešiť rôzne sociálne potreby.

Komisia dnes uverejnila aj svoju správu 2024 o rodovej rovnosti v EÚ, v ktorej poskytuje prehľad o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025. Väčšina opatrení stanovených v stratégii už bola dokončená. Tejto Komisii, ktorá je po prvýkrát vedená ženou a zložená z rodovo vyváženého kolégia komisárov, sa spolu s prvou komisárkou pre rovnosť podarilo povýšiť rodovú rovnosť medzi hlavné témy agendy EÚ. Komisia urobila udržateľný pokrok aj pri dosahovaní rodovej rodovej rovnováhy na všetkých úrovniach riadenia. K 1. marcu 2024 zastávali ženy v Komisii 48,5 % všetkých riadiacich pozícií. 

Najnovšou prelomovou udalosťou je politická dohoda, ku ktorej 6. februára 2024 dospel Európsky parlament s Radou o návrhu Komisie na smernicu o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Táto smernica je prvým komplexným právnym nástrojom na úrovni EÚ, ktorý slúži na boj proti ešte stále príliš rozšírenému násiliu na ženách. Smernica trestnoprávne postihuje určité formy násilia páchaného na ženách v celej EÚ, a to v offline aj online prostredí. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov a nútené manželstvá sa budú stíhať ako samostatné trestné činy. Za trestné činy sa budú považovať aj najrozšírenejšie formy kybernetického násilia, medzi ktoré patrí okrem iného zdieľanie intímnych snímok bez súhlasu (vrátane deepfakes), kybernetické prenasledovanie, kybernetické obťažovanie, mizogýnne nenávistné prejavy a „cyber-flashing“ (posielanie obscénnych obrázkov). Smernica obsahuje aj ustanovenia o komplexných opatreniach na ochranu obetí a prístupe k spravodlivosti a podpore, ako sú útulky, krízové centrá pre obete znásilnenia a linky pomoci. Tieto opatrenia by mali pomôcť obetiam všetkých foriem násilia páchaného na ženách, ktoré sa na vnútroštátnej úrovni považujú za trestné činy.

Posledné štyri roky boli sprevádzané viacerými dôležitými legislatívnymi míľnikmi v prospech rodovej rovnosti. Stratégia pre rodovú rovnosť bola prijatá v marci 2021. Komisia iba o rok neskôr predložila návrh smernice, ktorou sa posilňuje zásada rovnakej odmeny prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania. Politická dohoda o smernici o transparentnosti odmeňovania sa dosiahla v rekordne krátkom čase v decembri 2022, čím sa pripravila pôda na prijatie smernice v máji 2023. Nové pravidlá týkajúce sa transparentnosti a nápravných prostriedkov pomôžu zabezpečiť, aby sa zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, ktorá je zakotvená v zmluve od roku 1957, nakoniec stala realitou aj v praxi.

Od augusta 2022 sa začali uplatňovať nové celoeurópske práva rodičov a opatrovateľov na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. V snahe podporiť účasť žien na trhu práce Komisia v septembri 2022 predstavila európsku stratégiu v oblasti starostlivosti, ktorá je prepojená s novými cieľmi v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.  

Smernica o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností bola prijatá v novembri 2022, teda desať rokov od predloženia jej návrhu Európskou komisiou. Tento nový právny predpis EÚ pomôže odstrániť prekážky brániace kariérnemu postupu žien.

Komisia začala 8. marca 2023 kampaň #EndGenderStereotypes (koniec rodovým stereotypom), ktorá prebiehala počas celého minulého roku. Kampaň nabáda verejnosť, aby identifikovala rodové stereotypy a zamyslela sa nad nimi pri výbere povolania, opatrovateľských povinnostiach a prijímaní rozhodnutí.

Komisia sa stala v októbri 2023 zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý je známy ako Istanbulský dohovor. EÚ sa tak zaviazala dodržiavať ambiciózne a komplexné normy na predchádzanie násiliu na ženách a na boj proti nemu, pokiaľ ide o oblasť justičnej spolupráce v trestných veciach, azyl a zákaz vyhostenia alebo vrátenia, ako aj o záležitosti súvisiace s jej verejnou správou. Znamená to aj financovanie a prijatie politických a legislatívnych opatrení.

Na jeseň 2023 Komisia zriadila sieť EÚ na predchádzanie rodovo motivovanému a domácemu násiliu. Sieť bude členským štátom a zainteresovaným stranám poskytovať priestor na diskusiu o nových a vznikajúcich problémoch súvisiacich s prevenciou násilia, ako aj na výmenu poznatkov a osvedčených postupov. 

Komisia v priebehu roka 2024 predloží odporúčanie o prevencii a boji proti škodlivým praktikám páchaným na ženách a dievčatách. V odporúčaní sa určia opatrenia, ktoré by členské štáty mohli uplatňovať v teréne v boji proti škodlivým praktikám, ako je mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútená sterilizácia, nútené umelé prerušenie tehotenstva a skoré a nútené sobáše.

Komisia v priebehu rokov financovala projekty a organizácie podporujúce rodovú rovnosť a boj proti rodovo motivovanému násiliu prostredníctvom programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty. Očakáva sa, že otázka rodovej rovnosti a nediskriminácie sa bude zohľadňovať pri navrhovaní všetkých projektov financovaných z tohto programu. V súčasnosti sa možno zapojiť do dvoch prebiehajúcich výziev na predkladanie návrhov v celkovej výške až 35 miliónov eur. Jedna je zameraná na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a pomoc obetiam a druhá na riešenie príčin rodových rozdielov v oblasti starostlivosti a vykonávanie smernice o transparentnosti odmeňovania.

Pokrok sa dosiahol aj v rámci vonkajšej činnosti EÚ. Presadzovanie rovnakej účasti a vedúceho postavenia žien je jednou z priorít akčného plánu pre rodovú rovnosť III v rámci vonkajšej činnosti EÚ. Posilnenie hlasu a vedúceho postavenia mladých žien v politickom a rozhodovacom procese je aj prioritou vôbec prvého akčného plánu pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ. Jednou z hlavných iniciatív tohto akčného plánu je iniciatíva Ženy a mládež v demokracii. Zameriava sa na posilnenie práv mládeže a žien ako kľúčových aktérov rozvoja a zmeny, ako aj na posilnenie ich postavenia a ich účasti na verejnom a politickom živote. V rámci Komisie pre postavenie žien v New Yorku sa 14. marca aktivuje zložka „politická účasť žien“ v objeme 11,5 milióna eur.

V novembri 2023 vydala Komisia a vysoký predstaviteľ spoločnú správu v polovici trvania o vykonávaní akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť. Zameriavala sa na výsledky vonkajšej činnosti EÚ v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a dievčat. Od prijatia akčného plánu GAP III pred tromi rokmi sa spustili nové významné iniciatívy a programy EÚ na celosvetovej, regionálnej aj štátnej úrovni. Patrí k nim viacero iniciatív Tímu Európa, ktoré podporujú posilnenie postavenia žien a dievčat počnúc sexuálnym a reprodukčným zdravím a právami na rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu až po prístup k financovaniu pre mladé podnikateľky.

V roku 2021 EÚ obnovila svoj záväzok plniť plán vytýčený na roky 2021 – 2025 v nadväznosti na „Výzvu k akcii na ochranu pred rodovo motivovaným násilím v núdzových situáciách“, ktorá sa začala v roku 2013. Ide o globálnu iniciatívu, ktorou sa majú zaviesť štrukturálne zmeny v humanitárnom systéme s cieľom riešiť rodovo motivované násilie.

Ďalšie informácie

Správa o rodovej rovnosti v EÚ na rok 2024

Portál na monitorovanie stratégie pre rodovú rovnosť

Presadzovanie rodovej rovnosti

Rovnosť medzi ženami a mužmi v rozhodovacom procese

Databáza rodových štatistík EIGE

Videopríhovor predsedníčky von der Leyenovej z podujatia „Ženy vo verejnom živote“

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. marca 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku