Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. januára 2019Odhadovaný čas čítania: 4 min

Vyhlásenie pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa ochrany údajov

gdpr_ilustrak.jpg
© EU
Deň ochrany údajov slávime každoročne 28. januára. Tento rok pripadá tento deň osem mesiacov po nadobudnutí účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 25. mája 2018. Sme hrdí na to, že sme zaviedli najsilnejšie a najmodernejšie pravidlá ochrany údajov na svete, ktoré sa pomaly stávajú celosvetovým štandardom. 

Prípad spoločností Facebook/Cambridge Analytica a nedávne incidenty v oblasti ochrany údajov sú dôkazom toho, že robíme správnu vec. Nejde totiž len o ochranu nášho súkromia, ale aj o ochranu demokracie a zabezpečenie udržateľnosti našich hospodárstiev, ktoré sú založené na údajoch.

Jedným z hlavných cieľov všeobecného nariadenia o ochrane údajov je posilniť postavenie ľudí a poskytnúť im väčšiu možnosť kontroly nad jedným z najhodnotnejších zdrojov moderného hospodárstva – nad ich osobnými údajmi. Tento cieľ vieme dosiahnuť len vtedy, ak si ľudia začnú plne uvedomovať svoje práva a dôsledky svojich rozhodnutí.

Pozitívny vplyv nových pravidiel sa už začína prejavovať. Občania si stále viac uvedomujú dôležitosť ochrany údajov a svojich práv v tejto oblasti a tieto práva si zároveň začínajú aj uplatňovať, ako to vyplýva z každodennej praxe vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov, ktoré do dnešného dňa evidujú od občanov viac než 95 000 sťažností.

Orgány pre ochranu osobných údajov nové pravidlá aj presadzujú a svoju činnosť lepšie koordinujú v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov. Usmerňujú spoločnosti, najmä malé a stredné podniky, a občanov a vysvetľujú im ich práva a povinnosti.

Praktické vykonávanie týchto pravidiel v členských štátoch značne pokročilo. Súčasne veríme, že aj tých päť zostávajúcich členských štátov, ktoré ešte stále príslušné právne predpisy neprijali, čo najskôr prispôsobí svoje právne rámce novým pravidlám platiacim v celej EÚ. Komisia tento proces naďalej monitoruje a v prípade potreby bude riešiť prípadné nedostatky v snahe zabezpečiť, aby sa pravidlá ochrany osobných údajov v celej EÚ plne uplatňovali čo najskôr.

Na medzinárodnej úrovni bol zaznamenaný jednoznačný posun smerom k modernému režimu ochrany údajov. Uľahčuje sa tým výmena údajov a podporuje sa obchod. Najlepším príkladom je nedávne prijatie záverov o vzájomnej primeranosti v súvislosti s Japonskom. Vytvorili sme tým najväčší priestor voľného a bezpečného toku údajov na svete. Európa tak aktuálne disponuje silnými pravidlami na zabezpečenie ochrany súkromia nie len na domácej pôde, ale zároveň sme lídrom aj v globálnom meradle.“

Spoločné vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa, podpredsedu Ansipa a komisárok Jourovej a Gabrielovej pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa ochrany údajov

Súvislosti

Rada Európy v roku 2006 ohlásila Deň ochrany údajov, ktorý slávime každoročne 28. januára.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov platí od 25. mája 2018 (pozri vyhlásenie). Komisia v januári 2018 uverejnila dokument s usmernením, ktorého cieľom bolo uľahčiť od 25. mája v celej EÚ bezproblémové uplatňovanie nových pravidiel ochrany údajov. Komisia zároveň spustila nový internetový nástroj na informovanie organizácií a občanov o nových pravidlách.

V januári 2017 Komisia prijala oznámenie o tokoch údajov a ich ochrane, v ktorom sa uvádzala stratégia EÚ v oblasti medzinárodných tokov údajov a ich ochrany. Prijatie rozhodnutia o primeranosti v súvislosti s Japonskom dňa 23. januára 2019 je prvým hmatateľným výsledkom tejto stratégie. Na základe rozhodnutia bude môcť medzi týmito dvoma hospodárstvami dochádzať k voľnému toku osobných údajov, ktorého podstatou sú silné záruky v oblasti ochrany údajov. Komisia zároveň aktuálne rokuje o podobnom rozhodnutí o primeranosti v súvislosti s Južnou Kóreou. 

Komisia plánuje spustiť kampaň na zvýšenie informovanosti občanov a podnikov, najmä malých a stredne veľkých firiem, ktorej cieľom je pomôcť im lepšie pochopiť ich nové práva a povinnosti. V rámci kampane v júni zorganizuje podujatie, na ktorom sa bude v spolupráci s orgánmi, spoločnosťami a inými zainteresovanými stranami bilancovať aktuálna situácia rok po nadobudnutí účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ďalšie informácie

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. januára 2019