Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok10. júla 2020Odhadovaný čas čítania: 5 min

Výsledky najnovšieho porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície

tingey-injury-law-firm-6sl88x150xs-unsplash_1.jpg
© EU
Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície pomáha analyzovať a porovnávať trendy v justičných systémoch členských štátov EÚ. Najnovší prehľad prináša pozitívny progres, no odkrýva aj prehĺbenie nedôvery občanov voči súdom vo viacerých členských štátoch. 

Európska komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020, v ktorom sa porovnáva efektívnosť, kvalita a nezávislosť justičných systémov vo všetkých členských štátoch EÚ. V tohtoročnom porovnávacom prehľade sa poukazuje na neustále zlepšovanie efektívnosti justičných systémov vo veľkom počte členských štátov. Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometra sa však naďalej zhoršuje vnímanie nezávislosti súdnictva medzi občanmi vo viacerých členských štátoch.

Hlavné zistenia vydania z roku 2020:

  • Pozitívny vývoj v oblasti efektívnosti justičných systémov:

Od roku 2012 možno pozitívny vývoj pozorovať vo väčšine členských štátov, ktoré boli v rámci európskeho semestra identifikované ako krajiny čeliace osobitným výzvam. V takmer všetkých týchto členských štátoch sa dĺžka súdnych konaní v prvej inštancii skrátila alebo ostala na rovnakej úrovni. 

 

dlzka_sudnych_konani_s.jpg
© EU

 

Takmer všetky členské štáty vykázali vysokú mieru vyriešenia prípadov (viac ako 97 %), čo znamená, že súdy sú vo všeobecnosti schopné riešiť nové prípady a zároveň dosahovať pokrok pri riešení neuzavretých prípadov

 

clearance_s.jpg
© EU

 

Porovnávací prehľad sa zameriava aj na efektívnosť v konkrétnych oblastiach práva EÚ, ktoré boli vybrané z dôvodu ich významu pre jednotný trh a podnikateľské prostredie. Patrí k nim napríklad spotrebiteľské právo, v súvislosti s ktorým trvalo prijatie rozhodnutia o prípade v 7 členských štátoch menej ako 3 mesiace, ako aj pranie špinavých peňazí, v prípade ktorého sa dĺžka súdnych konaní v prvej inštancii pohybuje v priemere od jedného roka v polovici členských štátov do dvoch rokov v niekoľkých ostatných členských štátoch, ktoré čelia problémom v súvislosti so stíhaním trestných činov prania špinavých peňazí.

  • Vnímanie nezávislosti súdnictva sa v porovnaní s rokom 2019 zhoršilo:

Podľa výsledkov nového, dnes uverejneného prieskumu Eurobarometra sa od roku 2016 zlepšilo vnímanie nezávislosti súdnictva medzi občanmi v dvoch tretinách členských štátov. V porovnaní s minulým rokom však verejnosť vníma nezávislosť súdnictva horšie v približne dvoch pätinách všetkých členských štátov a v približne polovici členských štátov, ktoré čelia osobitným výzvam. Pri hodnotení nezávislosti súdov zo strany verejnosti najhoršie obstálo Chorvátsko spolu so Slovenskom  - len 26 % opýtaných Slovákov si myslí, že slovenská justícia je nezávislá. 24 % označilo mieru nezávislosti justície za celkom dobrú a 2 % za veľmi dobrú. 

 

nezavislost_sudov_vnimanie_verejnosti_s.jpg
© EU

 

Zasahovanie alebo tlak zo strany vlády a politikov bol najčastejšie uvádzaným dôvodom vnímania nedostatočnej nezávislosti súdov a sudcov. Po ňom nasledoval tlak na základe hospodárskych alebo iných špecifických záujmov

 

factors_of_unindep._courts_s.jpg
© EU

 

  • Zlepšenia v oblasti prístupnosti a rodovej rovnosti:

Takmer všetky členské štáty sprístupňujú online určité informácie o svojom justičnom systéme, pričom väčšina z nich poskytuje informácie pre osoby so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ako aj pre cudzincov. Členské štáty začínajú zavádzať opatrenia, ktoré umožnia vydávať strojovo čitateľné rozsudky, aj keď v súvislosti s pokrokom pri zavádzaní týchto opatrení existujú rozdiely medzi členskými štátmi. Rozsudky v tomto formáte sú používateľsky ústretovejšie a prístupnejšie širšej verejnosti. Takmer všetky členské štáty zaviedli aspoň niektoré zjednodušenia pre deti, napríklad prostredníctvom opatrení zameraných na vypočutia so zohľadnením potrieb detí. Webové sídla vhodné pre deti s informáciami o justičnom systéme však existujú v menej než polovici členských štátov.

A napokon, hoci ženy stále predstavujú menej ako 50 % sudcov na väčšine najvyšších súdov členských štátov, údaje od roku 2010 poukazujú na postupné zvyšovanie ich podielu vo väčšine členských štátov.

 

female_judges_supreme_court_s.jpg
© EU

 


Ako sa uvádza v politických usmerneniach predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, Komisia prehlbuje monitorovanie situácie v oblasti právneho štátu vo všetkých členských štátoch prostredníctvom nového európskeho mechanizmu právneho štátu. Výsledky porovnávacieho prehľadu v oblasti justície z roku 2020 budú podkladom pre 1. výročnú správu Komisie o právnom štáte, ktorá sa má uverejniť neskôr v tomto roku.


Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície, vydávaný od roku 2013, je jedným z nástrojov EÚ na ochranu právneho štátu, ktoré Komisia využíva na monitorovanie reforiem súdnictva v členských štátoch. V tomto prehľade sa posudzuje nezávislosť, kvalita a efektívnosť vnútroštátnych justičných systémov. Obsahuje aj aktualizované ukazovatele týkajúce sa disciplinárnych konaní voči sudcom a vymenovania členov súdnych rád. Tohtoročný porovnávací prehľad po prvýkrát obsahuje aj konsolidovaný prehľad opatrení týkajúcich sa súdnictva zohľadňujúceho potreby detí a informácie o súdnych poplatkoch a poplatkoch za právne služby.


V porovnávacom prehľade sa nepresadzuje žiaden konkrétny typ justičného systému a ku všetkým členským štátom sa v ňom pristupuje rovnako. Keďže porovnávací prehľad z roku 2020 sa vzťahuje na obdobie od roku 2012 do roku 2019, neodráža dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

Anotované grafy s úplnými údajmi nájdete na tomto odkaze. Zhrnutie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2020 nájdete tu. Ďalšie informácie a súvisiace odkazy sú dostupné tu

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
10. júla 2020