Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo5. januára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Zapojte sa do hodnotenia Európskeho sociálneho fondu a inciatívy na podporu zamestanosti mladých

Verejná konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia projektov financovaných z ESF.

Student life during Erasmus at Thessaloniki

Verejná konzultácia, v ktorej sa spätne hodnotí Európsky sociálny fond (ESF) za obdobie 2014 – 2020 a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia projektov financovaných z ESF. Zisťuje spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných strán ESF v krajinách EÚ, ako aj od širšej verejnosti. Cieľom je zhromaždiť názory skutočných alebo potenciálnych príjemcov podpory z ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a zistiť, ako tieto nástroje vníma verejnosť.

Do verejnej konzultácie sa môžu zapojiť zainteresované strany a všetci občania. Je k dispozícii v 23 úradných jazykoch EÚ na tomto odkaze (ak ešte nemáte účet, je potrebné sa zaregistrovať).

Konzultácia bude prebiehať do 9. januára 2024 (vrátane).

Hlavné ciele hodnotenia:

 • posúdiť výsledky podpory z ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rokoch 2014 – 2020,
 • posúdiť účinnosť, efektívnosť, relevantnosť a pridanú hodnotu ESF a preskúmať, ako sa môže navzájom dopĺňať s inými fondmi,
 • získať informácie o skúsensotiach, ktoré môžu byť relevantné pre vykonávanie ESF+ počas programového obdobia 2021 – 2027,
 • prispieť k navrhovaniu budúcich programov po roku 2027.

Komu je táto konzultácia určená?

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Príspevky sú vítané predovšetkým od:

 • občanov bez ohľadu na to, či prijímajú alebo dostali podporu z Európskeho sociálneho fondu,
 • organizácií zapojených do realizácie Európskeho sociálneho fondu, ako sú riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, realizátori projektov (vrátane mimovládnych organizácií), organizácie občianskej spoločnosti, členovia monitorovacích výborov, záujmové skupiny, ministerstvá školstva alebo práce alebo poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy,
 • každej organizácie alebo každého občana so záujmom o oblasť zamestnanosti, sociálneho začlenenia, vzdelávania a odbornej prípravy.

Súvislosti

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavný nástroj Európskej únie, ktorý je k dispozícii v krajinách EÚ na investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnanosti a sociálneho začlenenia. ESF je navrhnutý a implementuje sa v partnerstve medzi Európskou komisiou a národnými a regionálnymi orgánmi a prispieva k štyrom hlavným tematickým cieľom:

 • Tematický cieľ 8 podporuje udržateľnosť a kvalitu zamestnanosti prostredníctvom podpory tvorby pracovných miest, pomoci ľuďom pri hľadaní zamestnania a podpory mobility pracovnej sily.
 • Tematický cieľ 9 podporuje sociálne začlenenie a boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii.
 • Tematický cieľ 10 sa zameriava na investovanie do vzdelávania, odbornej prípravy a odborného vzdelávania v oblasti zručností a celoživotného vzdelávania.
 • Tematický cieľ 11 je zameraný na posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy.

ESF prispieva aj k realizácii iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom investičnej priority 8.ii, ktorá sa zameriava na udržateľnú integráciu mladých ľudí do trhu práce. Európska komisia zároveň s cieľom zmierniť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 spustila dve iniciatívy reakcie na koronavírus, a to Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus (CRII+). Tieto iniciatívy poskytli členským štátom flexibilitu pri využívaní existujúcich nevyužitých zdrojov z ESF na riešenie sociálno-ekonomického vplyvu COVID-19. Niekoľko mesiacov po spustení týchto iniciatív Európska komisia zaviedla aj program REACT-EU na ďalšiu podporu obnovy po pandémii. Prijaté bolo aj nariadenie o kohéznych opatreniach na podporu utečencov v Európe (CARE), ktoré má posilniť úsilie členských štátov o riešenie dôsledkov pandémie.

Táto verejná konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia operácií financovaných z ESF. Jej účelom je získať spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných strán zapojených do činnosti ESF v krajinách EÚ, ako aj od širšej verejnosti. Hodnotenie a prebiehajúca konzultácia sa týkajú podpory z ESF poskytovanej v rámci všetkých uvedených tematických cieľov.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5. januára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku