Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové komuniké20. septembra 2022Zastúpenie na Slovensku

Zapojte sa do našej novej výzvy

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zverejnilo výzvu, ktorej cieľom je zmapovať jestvujúce verejné, odborné a kultúrno-spoločenské podujatia. 

Slovenské a európske zástavy

Ak prejavia organizátori podujatí, ktoré šíria európske hodnoty, záujem, Európska komisia na Slovensku im v takom prípade poskytne záštitu a/alebo fyzickú účasť, prípadne si po zvážení objedná konkrétne služby.

Ak viete o podujatiach - fyzických či online - vo vašom okolí, ktoré spĺňajú kritériá uvedené vo výzve, budeme radi, ak nám dáte o nich vedieť prostredníctvom formulára EU Survey.

Výzva je otvorená do 17. októbra 2022 (do 23:59).

 

Výzva na prejavenie záujmu o účasť Zastúpenia Európskej komisie na verejných, odborných a kultúrno-spoločenských podujatiach

Odôvodnenie

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ďalej len „Zastúpenie“, má ako jednu z  úloh šíriť európske hodnoty, myšlienky a informácie týkajúce sa politík EÚ medzi občanmi. Robí tak aj prostredníctvom účasti na verejných podujatiach, ktoré propagujú rovnaké ciele a hodnoty.

Zastúpenie vníma dôležitosť oslovovania širokej verejnosti a šírenia osvety za súčasných okolností: osemnásť rokov po vstupe Slovenska do EÚ je podľa najnovšieho prieskumu GLOBSEC 77 % Slovákov za zotrvanie v EÚ, avšak ich účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu bola trikrát najnižšia za posledné tri volebné obdobia. Zároveň s vojenským konfliktom na Ukrajine je dôležité pripomínať, že Európska únia je v prvom rade mierový  projekt založený na spoločných hodnotách.

Cieľ

-Osloviť a zmapovať jestvujúce kultúrno-spoločenské podujatia na Slovensku, ktoré už propagujú európske hodnoty.

-Preveriť možnosti účasti Zastúpenia a posilnenia jeho európskej dimenzie.

-Na základe výberových kritérií pripraviť rebríček podujatí, na ktorých by Zastúpenie mohlo:

aktívne sa zúčastniť, 

udeliť záštitu neviazanú na finančné prostriedky.

Rozsah

Táto výzva pokrýva verejné, odborné a kultúrno- spoločenské podujatia s lokálnym, regionálnym  i celoslovenským významom s výnimkou politických kampaní (ďalej len „podujatia“).

Ide o nasledovné typy podujatí:

Typ podujatia:

Fyzické podujatie

Aktivita na sociálnych médiách

Integrovaná komunikačná kampaň

Miesto konania: Slovenská republika, prípadné cezhraničné prepojenie sa nevylučuje

Kritéria hodnotenia pre zaradenie do výberu
 

Technické parametre:

Úspešnosť podujatia v minulosti - počet účastníkov v minulosti a predpokladaný počet účastníkov v roku 2023.

Čas konania a prípadné synergie s inými podujatiami a partnermi v čase konania podujatia.

Pokrytie podujatia v  médiách:

zásah na sociálnych sieťach

počet článkov/zmienok v tlači (denník, týždenník, mesačník)

počet zmienok:

v regionálnej TV

v regionálnej tlači

v rádiu (regionálne či celoslovenské)

iná forma kampane (napr. prostredníctvom influencerov).

Jasne definované európske hodnoty a ich premietnutie do programu podujatia

Možnosti aktívnej účasti pre Zastúpenie a z toho vyplývajúcej európskej pridanej hodnoty:

V rámci programu

V rámci komunikačnej kampane pred, počas a po podujatí

Forma zviditeľnenia- príhovor, účasť v diskusii, priestor pre komunikačné aktivity formou stánku, súťaží, atď.

Merateľnosť zviditeľnenia podľa komunikačných indikátorov.
 

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa dá do 17.10.2022, 23:59 h,  výlučne prostredníctvom formulára EU Survey.
Za každé kultúrno spoločenské podujatie môže byť podaná len jedna on-line prihláška cez EU Survey. Informácie uvedené v prihláške sa musia opierať o reálne fakty z minulosti a predchádzajúcich ročníkov. V prípade otázok ohľadom výzvy alebo problémov s EU Survey, sa uchádzači môžu obrátiť na COMM-REP-SKatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-SK[at]ec[dot]europa[dot]eu).
 

Hodnotenie

Prihlášky budú hodnotené nasledovne:
technické parametre: 30 %  -  sú vybrané miesto, program, rečníci/účinkujúci, identifikované/pozvané cieľové publikum relevantné a vhodné?

európske hodnoty a ciele: 30 %  - ktoré európske hodnoty a ciele podujatie obsahuje a propaguje? Akým spôsobom budú ciele a hodnoty komunikované?

možnosti zviditeľnenia pre Zastúpenie a šírenie európskych hodnôt: 40 %  - Aký má podujatie dosah? Sú vybrané komunikačné kanály účinné a vhodné?

Krátko po vyhodnotení budú uchádzači informovaní, či ich Zastúpenie bude ďalej kontaktovať  za účelom ďalšieho rokovania a či budú umiestnení na zoznam potenciálnych podujatí.

Uzatvorenie výzvy
Zastúpenie bude brať vybrané podujatia do úvahy pri výbere a rozhodovaní o komunikačných aktivitách v kalendárnom roku 2023.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. septembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku