Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové komuniké20. septembra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Zapojte sa do našej novej výzvy

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zverejnilo výzvu, ktorej cieľom je zmapovať jestvujúce verejné, odborné a kultúrno-spoločenské podujatia. 

Slovenské a európske zástavy

Ak prejavia organizátori podujatí, ktoré šíria európske hodnoty, záujem, Európska komisia na Slovensku im v takom prípade poskytne záštitu a/alebo fyzickú účasť, prípadne si po zvážení objedná konkrétne služby.

Ak viete o podujatiach - fyzických či online - vo vašom okolí, ktoré spĺňajú kritériá uvedené vo výzve, budeme radi, ak nám dáte o nich vedieť prostredníctvom formulára EU Survey.

Výzva je otvorená do 17. októbra 2022 (do 23:59).

 

Výzva na prejavenie záujmu o účasť Zastúpenia Európskej komisie na verejných, odborných a kultúrno-spoločenských podujatiach

Odôvodnenie

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ďalej len „Zastúpenie“, má ako jednu z  úloh šíriť európske hodnoty, myšlienky a informácie týkajúce sa politík EÚ medzi občanmi. Robí tak aj prostredníctvom účasti na verejných podujatiach, ktoré propagujú rovnaké ciele a hodnoty.

Zastúpenie vníma dôležitosť oslovovania širokej verejnosti a šírenia osvety za súčasných okolností: osemnásť rokov po vstupe Slovenska do EÚ je podľa najnovšieho prieskumu GLOBSEC 77 % Slovákov za zotrvanie v EÚ, avšak ich účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu bola trikrát najnižšia za posledné tri volebné obdobia. Zároveň s vojenským konfliktom na Ukrajine je dôležité pripomínať, že Európska únia je v prvom rade mierový  projekt založený na spoločných hodnotách.

Cieľ

-Osloviť a zmapovať jestvujúce kultúrno-spoločenské podujatia na Slovensku, ktoré už propagujú európske hodnoty.

-Preveriť možnosti účasti Zastúpenia a posilnenia jeho európskej dimenzie.

-Na základe výberových kritérií pripraviť rebríček podujatí, na ktorých by Zastúpenie mohlo:

aktívne sa zúčastniť, 

udeliť záštitu neviazanú na finančné prostriedky.

Rozsah

Táto výzva pokrýva verejné, odborné a kultúrno- spoločenské podujatia s lokálnym, regionálnym  i celoslovenským významom s výnimkou politických kampaní (ďalej len „podujatia“).

Ide o nasledovné typy podujatí:

Typ podujatia:

Fyzické podujatie

Aktivita na sociálnych médiách

Integrovaná komunikačná kampaň

Miesto konania: Slovenská republika, prípadné cezhraničné prepojenie sa nevylučuje

Kritéria hodnotenia pre zaradenie do výberu
 

Technické parametre:

Úspešnosť podujatia v minulosti - počet účastníkov v minulosti a predpokladaný počet účastníkov v roku 2023.

Čas konania a prípadné synergie s inými podujatiami a partnermi v čase konania podujatia.

Pokrytie podujatia v  médiách:

zásah na sociálnych sieťach

počet článkov/zmienok v tlači (denník, týždenník, mesačník)

počet zmienok:

v regionálnej TV

v regionálnej tlači

v rádiu (regionálne či celoslovenské)

iná forma kampane (napr. prostredníctvom influencerov).

Jasne definované európske hodnoty a ich premietnutie do programu podujatia

Možnosti aktívnej účasti pre Zastúpenie a z toho vyplývajúcej európskej pridanej hodnoty:

V rámci programu

V rámci komunikačnej kampane pred, počas a po podujatí

Forma zviditeľnenia- príhovor, účasť v diskusii, priestor pre komunikačné aktivity formou stánku, súťaží, atď.

Merateľnosť zviditeľnenia podľa komunikačných indikátorov.
 

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa dá do 17.10.2022, 23:59 h,  výlučne prostredníctvom formulára EU Survey.
Za každé kultúrno spoločenské podujatie môže byť podaná len jedna on-line prihláška cez EU Survey. Informácie uvedené v prihláške sa musia opierať o reálne fakty z minulosti a predchádzajúcich ročníkov. V prípade otázok ohľadom výzvy alebo problémov s EU Survey, sa uchádzači môžu obrátiť na COMM-REP-SKatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-SK[at]ec[dot]europa[dot]eu).
 

Hodnotenie

Prihlášky budú hodnotené nasledovne:
technické parametre: 30 %  -  sú vybrané miesto, program, rečníci/účinkujúci, identifikované/pozvané cieľové publikum relevantné a vhodné?

európske hodnoty a ciele: 30 %  - ktoré európske hodnoty a ciele podujatie obsahuje a propaguje? Akým spôsobom budú ciele a hodnoty komunikované?

možnosti zviditeľnenia pre Zastúpenie a šírenie európskych hodnôt: 40 %  - Aký má podujatie dosah? Sú vybrané komunikačné kanály účinné a vhodné?

Krátko po vyhodnotení budú uchádzači informovaní, či ich Zastúpenie bude ďalej kontaktovať  za účelom ďalšieho rokovania a či budú umiestnení na zoznam potenciálnych podujatí.

Uzatvorenie výzvy
Zastúpenie bude brať vybrané podujatia do úvahy pri výbere a rozhodovaní o komunikačných aktivitách v kalendárnom roku 2023.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. septembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku