Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. mája 2020Odhadovaný čas čítania: 6 min

Zastavenie straty biodiverzity a vytvorenie zdravého a udržateľného potravinového systému v Európe

dmitry-grigoriev-yxxpjf-rrna-unsplash_a.jpg
© EU
Ako ide EÚ bojovať s hrozbou postupnej straty biodiverzity? Ako sa zasadí o to, aby sa Európania ešte viac priklonili na stranu zdravého a udržateľného stravovania? Odpoveď prinášajú popri európskej zelenej dohode aj dve nové stratégie z dielne Európskej komisie.  

Európska komisia dnes prijala komplexnú novú stratégiu v oblasti biodiverzity zameranú na návrat prírody do nášho života a stratégiu „z farmy na stôl“, vďaka ktorej chce vytvoriť spravodlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnému prostrediu. Tieto dve stratégie sa navzájom posilňujú a zároveň spájajú prírodu, poľnohospodárov, podniky a spotrebiteľov v spoločnom úsilí o dosiahnutie budúcnosti, ktorá bude udržateľná aj z hľadiska konkurencieschopnosti.


V súlade s európskou zelenou dohodou sú v nových stratégiách navrhnuté ambiciózne opatrenia a záväzky EÚ, ktorých cieľom je zastaviť stratu biodiverzity nielen v Európe, ale aj v celom svete a pretransformovať naše potravinové systémy na globálny etalón konkurencieschopnej udržateľnosti, ochrany ľudského zdravia, i zdravia celej planéty, a živobytia pre všetkých, ktorí sú zapojení do potravinového hodnotového reťazca. 


Kríza spôsobená koronavírusom ukázala, akí zraniteľní sa stávame v dôsledku prehlbujúcej sa straty biodiverzity a aký kľúčový význam pre našu spoločnosť má fungujúci potravinový systém. Obe stratégie stavajú občana na prvé miesto, keďže predstavujú záväzok zvýšiť ochranu pôdy a morí, obnoviť degradované ekosystémy a zaujať ako EÚ vedúce postavenie v ochrane biodiverzity a budovaní udržateľného potravinového reťazca na medzinárodnej úrovni.


Nová stratégia v oblasti biodiverzity sa zaoberá kľúčovými prvkami straty biodiverzity ako: neudržateľné využívanie pôd a morí, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie a invázne nepôvodné druhy. Bola prijatá v čase pandémie COVID-19 a je kľúčovým prvkom plánu obnovy EÚ, keďže je rozhodujúca pri prevencii budúcich epidémií a budovaní odolnosti proti nim a poskytuje okamžité podnikateľské a investičné príležitosti na obnovu hospodárstva EÚ. Jej cieľom je takisto začleniť aspekty biodiverzity do celkovej stratégie EÚ v oblasti hospodárskeho rastu. V stratégii sa okrem iného navrhuje stanoviť záväzné ciele zamerané na obnovu poškodených ekosystémov a riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov a druhov v EÚ, návrat opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie miery znečisťovania, ekologizáciu našich miest, posilnenie ekologického poľnohospodárstva a iných poľnohospodárskych postupov podporujúcich biodiverzitu, ako aj zlepšovanie zdravia európskych lesov. Stratégia prináša konkrétne kroky zamerané na nasmerovanie európskej biodiverzity k obnove do roku 2030, a to vrátane transformácie minimálne 30 % európskych pôd a morí na účinne spravované chránené oblasti a návratu veľmi pestrých krajinných prvkov na aspoň 10 % poľnohospodárskej plochy.


Tieto opatrenia, ktoré majú prispieť k ochrane prírody, udržateľnému využívaniu a obnove, pomôžu pri vytváraní udržateľných pracovných miest a rastu, a tak budú mať hospodársky prínos pre miestne komunity. Každoročne sa na opatrenia v oblasti biodiverzity uvoľnia finančné prostriedky vo výške 20 miliárd eur z rôznych zdrojov vrátane fondov EÚ, vnútroštátnych a súkromných zdrojov.

Viac k stratégii si môžete prečítať na: 
Otázky a odpovede k stratégii v oblasti biodiverzity
Informačný prehľad o stratégii v oblasti biodiverzity

Stratégia „z farmy na stôl“ umožní prechod k udržateľnému potravinovému systému EÚ, ktorý je zárukou potravinovej bezpečnosti a zabezpečuje prístup k zdravému stravovaniu, ktorého zdrojom je zdravá planéta. Vďaka tejto stratégii sa zníži environmentálna a klimatická stopa potravinového systému EÚ a posilní sa jeho odolnosť, čo povedie k ochrane zdravia občanov a zabezpečeniu živobytia pre hospodárske subjekty. V stratégii sú stanovené konkrétne ciele zamerané na transformáciu potravinového systému EÚ, ktoré zahŕňajú aj zníženie používania pesticídov a s nimi súvisiacich rizík o 50 %, zníženie používania hnojív minimálne o 20 %, zníženie predaja antimikrobiálnych látok používaných u hospodárskych zvierat a v akvakultúre o 50 %, ako aj obhospodarovanie 25 % poľnohospodárskej pôdy v súlade so zásadami ekologického poľnohospodárstva. Navrhujú sa v nej aj ambiciózne opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť, aby zdravé možnosti boli pre občanov EÚ zároveň tými najjednoduchšími. Medzi takéto opatrenia patrí lepšie označovanie, ktoré uspokojí potreby občanov, pokiaľ ide o informácie o zdravých a udržateľných potravinách.

Viac k stratégii si môžete prečítať na: 
Otázky a odpovede k stratégii „z farmy na stôl“
Informačný prehľad o stratégii „z farmy na stôl“
Informačný prehľad o ekonomickom záujme na biodiverzite

 

eydgj0zx0ayb73f.jpg
© EU

 

Európski poľnohospodári, rybári a producenti v odvetví akvakultúry zohrávajú pri prechode na spravodlivejší a udržateľnejší potravinový systém kľúčovú úlohu. Aby mohli zaviesť udržateľné postupy, získajú podporu z nových tokov financovania a ekologických režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a spoločnej rybárskej politiky. Udržateľnosť ako nová značka Európy otvorí nové podnikateľské príležitosti a povedie k diverzifikácii zdrojov príjmu európskych poľnohospodárov a rybárov.
Informačný prehľad o prínose pre poľnohospodárov

Obe stratégie, ktoré patria k základným prvkom európskej zelenej dohody, podporia aj oživenie hospodárstva. V kontexte koronavírusu sa zameriavajú na posilnenie odolnosti našej spoločnosti voči budúcim pandémiám a hrozbám, akými sú dôsledky zmeny klímy, lesné požiare, potravinová neistota alebo nové epidémie, okrem iného aj tak, že podporujú udržateľnejšie postupy v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry a zaoberajú sa ochranou voľne žijúcich živočíchov a rastlín a nelegálnym obchodovaním s nimi.


Stratégie zahŕňajú aj významné medzinárodné prvky. Stratégia v oblasti biodiverzity opätovne potvrdzuje odhodlanie EÚ ísť príkladom v riešení globálnej krízy biodiverzity. Komisia sa na Konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v roku 2021 bude usilovať o mobilizáciu všetkých nástrojov vonkajšej činnosti a medzinárodných partnerstiev na pomoc pri rozvíjaní nového ambiciózneho globálneho rámca OSN pre biodiverzitu. Cieľom stratégie „z farmy na stôl“ je podporiť v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi globálny prechod k udržateľným potravinovým systémom.


Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby podporili tieto dve stratégie a v nich stanovené záväzky. Všetci občania a zainteresované strany sa vyzývajú, aby sa zapojili do širokej verejnej diskusie.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. mája 2020